Gemeentelijke belastingen: bezwaar maken

Bent u het niet eens met een gemeentelijke belasting of met de WOZ-waarde? Dan kunt u bezwaar maken.

Bezwaar maken

Termijn

U moet uw bezwaar indienen binnen 6 weken na de dagtekening die op het aanslag-/biljet staat.

Digitaal

U kunt digitaal bezwaar indienen met uw DigiD. Kies de aanslag waartegen u bezwaar wilt maken:

Dit kan alleen digitaal als de aanslag op uw naam staat.

  Schriftelijk

  Heeft u geen DigiD? Dan kunt u ook schriftelijk bezwaar maken.
  Onderteken het bezwaarschrift en stuur het binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet naar Belastingzaken.

  Vermeld in uw bezwaar:

   • uw naam en adres
   • de datum
   • het biljetnummer
   • het belastingjaar
   • tegen welke belasting u bezwaar maakt
   • de reden van uw bezwaar
   • uw handtekening
  Vergeet niet een machtiging mee te sturen als u namens iemand anders bezwaar maakt.

  Hoelang duurt het?

  Binnen 2 weken krijgt u bericht dat Belastingzaken uw bezwaarschrift heeft ontvangen. Uw bezwaar wordt zo snel mogelijk afgehandeld, maar in ieder geval in het jaar waarin het is ingediend.

  Uitstel van betaling

  • Als u een bezwaarschrift indient, dan verleent Belastingzaken alleen uitstel van betaling voor (het deel van) de aanslag waartegen u bezwaar maakt. Het deel van de aanslag waartegen u geen bezwaar maakt, moet u dus wel betalen. Anders kunt u een aanmaning krijgen.
  • Kunt u de gemeentelijke belastingen niet betalen binnen de termijn die op het aanslagbiljet staat? Dan biedt een betaalafspraak met Belastingzaken misschien uitkomst. U kunt kiezen voor een regeling om in termijnen te betalen. Of u spreekt af dat u de aanslag op een later tijdstip betaalt. Bijvoorbeeld een paar weken of een maand later.

  Ontheffing / teruggaaf

  Is uw belastingplicht in de loop van het jaar beëindigd, dan kunt u ontheffing aanvragen. Ontheffing is alleen mogelijk voor afvalstoffenheffing, hondenbelasting en precariobelasting.

  Ook kunt u in sommige gevallen een deel van de leges voor een omgevingsvergunning terugvragen.

  Kwijtschelding

  Heeft u een inkomen op bijstandsniveau en heeft u geen vermogen? Dan komt u misschien in aanmerking voor kwijtschelding. Kwijtschelding is mogelijk voor de afvalstoffenheffing, onroerendezaakbelastingen, rioolheffing eigenarendeel en de hondenbelasting van de eerste hond.

  U kunt alleen kwijtschelding aanvragen voor nog openstaande bedragen en bedragen die u korter dan 3 maanden geleden heeft betaald.

  Contact

  Contactgegevens Belastingzaken

  Zie ook: Bezwaar maken tegen andere besluiten van de gemeente