Gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden (hierna: ‘de voorwaarden’) hebben betrekking op het gebruik van het platform denhaag.nl en al haar onderdelen (inclusief fora) (hierna: ‘het Platform’). Door gebruik te maken van het Platform, op welke wijze dan ook, aanvaardt u gebonden te zijn aan deze voorwaarden. De gemeente behoudt zich het recht voor om de voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Indien u het gebruik van het Platform voortzet na aanpassing van de voorwaarden, accepteert u daardoor de aanpassingen.

Gebruik Platform

Het is niet toegestaan op en/of via het Platform content of informatie te plaatsen, openbaar te maken en/of over te brengen of functionaliteiten te bieden indien en voor zover die:

 • in strijd zijn met enige van toepassing zijnde wettelijke bepaling
 • inbreuk maken op enig recht van derden, in het bijzonder de rechten van intellectuele eigendom van deze derden
 • in strijd zijn met door de gemeente Den Haag gegeven redelijke aanwijzingen
 • een commercieel karakter hebben
 • anderszins onrechtmatig zijn jegens de gemeente of een derde

U dient zich ten aanzien van de door u openbaar te maken content alsmede alle ander gebruik van het Platform te allen tijde op te stellen en te gedragen zoals van een zorgvuldig gebruiker van het Platform verwacht mag worden. U zal zich hiertoe onder meer aan alle wettelijke voorschriften houden, alsmede de ‘nettiquette’ in acht nemen en u zal zich onder meer, maar niet uitsluitend, onthouden van: spamming, het maken van inbreuk op intellectuele of industriële eigendomsrechten van derden en/of de gemeente Den Haag, het openbaar maken of verspreiden van (kinder)pornografie, seksuele intimidatie of op andere wijze lastig vallen van personen, inbreuk maken op de privacy van derden of het afbreuk doen aan de naam of goede eer van anderen, hacken, het uitvoeren van dos-aanvallen en andere soorten attacks, alsmede het verspreiden van virussen, worms en andere programma’s waardoor schade aan individuele systemen kan worden toegebracht of de werking van internet op zich kan worden verstoord.

De gemeente behoudt zich het recht voor uw bijdragen in te korten of te wijzigen. Zij behoudt zicht tevens het recht voor om bijdragen te verwijderen van het Platform. Dit zal zich onder meer kunnen voordoen in de volgende gevallen:

 • de betreffende bijdrage maakt inbreuk op de rechten van de gemeente Den Haag en/of derden
 • de betreffende bijdrage kan op enige andere wijze schade veroorzaken voor uzelf, voor derden of voor de gemeente Den Haag
 • de betreffende bijdrage is in strijd met de regels voor het plaatsen van bijdragen zoals deze zijn omschreven in deze Voorwaarden

Inloggegevens

Voor het plaatsen van reacties op het Platform kan eenmalige registratie verplicht zijn. Uw persoonsgegevens worden verwerkt conform de van de gemeente.

U staat er jegens de gemeente voor in dat de informatie – waaronder persoonsgegevens zoals naam en e-mailadres – die u aan haar verstrekt compleet, naar waarheid en juist is. U bent zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van het wachtwoord van uw account voor anderen en zal anderen geen toegang verlenen tot het Platform met behulp van uw account. U bent aansprakelijk voor alles wat er gebeurt doordat anderen uw account gebruiken.

Content uploaden/licentie

U behoudt de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten die aan u toebehoren met betrekking tot content die door u op het Platform wordt geplaatst.

U stemt er mee in dat door het beschikbaar stellen van content, bestanden, gegevens en/of materialen aan de gemeente Den Haag, u aan de gemeente Den Haag een onbezwaarde, onherroepelijke, wereldwijde, niet-exclusieve licentie verleent om de content te gebruiken, te verveelvoudigen, te verspreiden en openbaar te maken in verband met het Platform.

U stemt ermee in dat de content die u plaatst op het Platform gebruikt kan worden door andere gebruikers van het Platform. De gemeente aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor naleving van deze Voorwaarden door gebruikers van het Platform

U staat er jegens de gemeente voor in dat u volledig rechthebbende bent ten aanzien van de door u geplaatste content en vrijwaart de gemeente Den Haag voor alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de bewering dat de content inbreuk zou maken op enig (intellectueel eigendoms)recht van derden of anderszins onrechtmatig zou zijn jegens derden.

Beëindiging deelname

De gemeente is te allen tijde zonder opgave van redenen gerechtigd om uw account tijdelijk of blijvend stop te zetten en/of te verwijderen, content te verwijderen, te weigeren om u diensten te verlenen en/of de toegang daartoe onmogelijk te maken, in het bijzonder – maar niet daartoe beperkt – indien:

(i) u handelt in strijd met deze Voorwaarden;

(ii) de gemeente van mening is dat uw handelingen schade of aansprakelijkheid aan u zelf, aan derden of aan de gemeente Den Haag kunnen toebrengen.

Rechten van intellectuele eigendom

U erkent en stemt ermee in dat het Platform bestanden, content en programma’s bevat die eigendom zijn van de gemeente, haar licentiegevers en/of gebruikers van het Platform en die beschermd worden door toepasselijke intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, naburige rechten, merkrechten en octrooien.

Gebruik van beeld op het Platform

Het overnemen van fotografie en afbeeldingen is niet toegestaan.

Aansprakelijkheid

De informatie op dit Platform is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en voor algemeen gebruik. Er kunnen geen rechten aan die informatie worden ontleend. De gemeente Den Haag is niet aansprakelijk voor enige schade die is of kan ontstaan als gevolg van (in)direct gebruik van onjuiste, verouderde of incomplete informatie op dit Platform, waaronder mede –maar niet beperkt tot – handelingen verricht door een bezoeker van het Platform die zouden zijn ingegeven door de op het Platform geplaatste informatie.

Huisregels social media

U bent welkom om reacties achter te laten op de socialmediakanalen van de gemeente. Houdt u zich hierbij aan de huisregels:

 • Ga respectvol met elkaar om. Agressie, (seksuele) intimidatie en discriminatie staat de gemeente niet toe.
 • Respecteer elkaars mening en privacy.
 • Publiceer geen persoonsgegevens van uzelf en anderen openbaar. Doe dit in een privébericht.
 • Foto’s of video’s van een persoon en gemeentelijke medewerkers kwaadwillend openbaar maken is niet toegestaan.
 • Berichten met reclame-uitingen zijn niet toegestaan.

Bij overtreding van de huisregels is de gemeente genoodzaakt om het bericht te verwijderen. Bij aanhoudend grensoverschrijdend en ongepast gedrag, blokkeert de gemeente (tijdelijk) uw account.

De gemeente Den Haag maakt gebruik van de social media planner Coosto. Het is in het algemeen belang om de burger te informeren via social media. Hierbij wordt voldaan aan de AVG-regels. (AVG is Algemene Verordening Gegevensbescherming.) Bij social media advertenties kan de gemeente Den Haag gebruik maken van (re)targeting om zoveel mogelijk inwoners te informeren over gemeentelijke beleidsdoelstellingen, producten en diensten.

Overige bepalingen

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventueel uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen bij uitsluiting van ieder ander worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070