Omgevingsplan Binckhorst – gewijzigde vaststelling herstelbesluit 1A (ex artikel 6:19 Awb) grotendeels onherroepelijk na uitspraak Raad van State

Op 24 november 2021 heeft de Raad van State uitspraak gedaan met betrekking tot het Omgevingsplan Binckhorst. In de uitspraak heeft de Afdeling geoordeeld dat de manier van planologisch inrichten van de Binckhorst niet in strijd is met de rechtszekerheid. Hiermee is het Omgevingsplan Binckhorst op een paar kleine punten na onherroepelijk geworden.

Dit is een belangrijke mijlpaal voor de verdere transformatie van de Binckhorst waarmee de eerste 5000 woningen en alle overige activiteiten die het omgevingsplan mogelijk maakt juridisch planologisch geborgd zijn.

Inleiding

De gemeenteraad heeft op 29 november 2018 het omgevingsplan Binckhorst vastgesteld. Tegen dat besluit zijn 13 beroepen ingediend bij de Raad van State. Naar aanleiding van de beroepen is met een herstelbesluit ex artikel 6:19 Awb het omgevingsplan Binckhorst op 25 november 2020 deels gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het op 29 november 2018 vastgestelde omgevingsplan Binckhorst.

Uitspraak Raad van State

Op 24 november 2021 heeft de Raad van State uitspraak gedaan met betrekking tot het Omgevingsplan Binckhorst. In de uitspraak heeft de Afdeling geoordeeld dat de manier van planologisch inrichten van de Binckhorst niet in strijd is met de rechtszekerheid. Hiermee is het Omgevingsplan Binckhorst op een paar kleine punten na onherroepelijk is geworden. Dit is een belangrijke mijlpaal voor de verdere transformatie van de Binckhorst waarmee de eerste 5000 woningen en alle overige activiteiten die het omgevingsplan mogelijk maakt juridisch planologisch geborgd zijn.

Kleine aanpassingen

Op een paar kleine punten is de gemeente opgedragen om binnen 26 weken aanpassingen te doen in het Omgevingsplan. Dit gaat onder meer om een verduidelijking van de toegestane bedrijfsactiviteiten in de tabel die als bijlage bij de planregels is opgenomen. Hierdoor wordt het voor bedrijven duidelijker welke activiteiten zijn toegestaan. Voor alle delen die nog niet onherroepelijk zijn komt een Herstelbesluit 1c. Deze moet binnen 26 weken aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Inzien

Vanaf 22 december 2021 is het grotendeels onherroepelijke omgevingsplan Binckhorst alsmede de uitspraak van de Raad van State te raadplegen op de volgende wijzen:

Uitspraak Raad van State

Uitspraak Raad van State d.d. 24 november 2021

(PDF, 699,9 KB)

Vaststellingsbesluit omgevingsplan Binckhorst

Vaststellingsbesluit, d.d. 29 november 2018

(PDF, 32,6 MB)

Gewijzigde vaststelling omgevingsplan Binckhorst (ex artikel 6:19 Awb)

Vaststellingsbesluit, d.d. 25 november 2020

(PDF, 3,2 MB)

Het omgevingsplan Binckhorst

Samenvatting

(PDF, 2,6 MB)

OmgevingsEfffectRapport

(PDF, 5,0 MB)

Bijlagen bij het OmgevingsEffectRapport (OER)

Bijlage 1: Aanvulling op het OER

(PDF, 4,9 MB)

Bijlagen 2 tot en met 30: Factsheets

(PDF, 16,7 MB)

Bijlage 31: Onderzoek ladder voor duurzame verstedelijking – wonen

(PDF, 1,0 MB)

Bijlage 32: Onderzoek ladder voor duurzame verstedelijking – detailhandel en horeca

(PDF, 2,9 MB)

Bijlage 33: Onderzoek ladder voor duurzame verstedelijking – bedrijven

(PDF, 518,3 KB)

Bijlage 34: Onderzoek ladder voor duurzame verstedelijking – creatieve industrie

(PDF, 1,7 MB)

Bijlage 35: Onderzoek ladder voor duurzame verstedelijking – kantoren

(PDF, 1,7 MB)

Bijlage 36: Confrontatie C

(PDF, 275,0 KB)

Bijlage 37: Tabel confrontatie C

(PDF, 275,0 KB)

Bijlage 38: Rapportage botsproeven

(PDF, 4,0 MB)

Bijlage 39: Rapportage botsproeven – bijlage 1 – lijst maatgevende initiatieven

(PDF, 452,5 KB)

Bijlage 40: Rapportage botsproeven – bijlage 2 – resultaten botsproef 1

(PDF, 190,0 KB)

Bijlage 41: Rapportage botsproeven – bijlage 3 – resultaten botsproef 1

(PDF, 209,5 KB)

Bijlage 42: Rapportage botsproeven – bijlage 4 – toegestaan programma, minimale en maximale bouwmogelijkheden en kentallen bij maatgevende initiatieven

(PDF, 129,9 KB)

Bijlage 43: Rapportage botsproeven – bijlage 5 – verkeersnotitie

(PDF, 1,2 MB)

Bijlage 44: Rapportage botsproeven – bijlage 6 – onderzocht concept-OER, planregels en beleidsregels in fase 1 van botsproeven (versie januari 2017)

(PDF, 3,8 MB)

Bijlage 45: Verantwoording Crisis en herstelwet

(PDF, 376,8 KB)

Bijlage 46: Onderzoek luchtkwaliteit

(PDF, 1,7 MB)

Bijlage 47: Akoestisch onderzoek

(PDF, 10,0 MB)

Bijlage 48: Akoestisch onderzoek – bijlagen

(PDF, 28,0 MB)

Bijlage 49: Onderzoek externe veiligheid

(PDF, 6,5 MB)

Bijlage 50: Onderzoek stikstofdepositie

(PDF, 14,9 MB)

De planregels

Regels

(PDF, 3,3 MB)

Bijlagen bij de planregels

Bijlage 1: begripsbepalingen en wijze van meten

(PDF, 128,1 KB)

Bijlage 2: Tabel bestaande activiteiten

(PDF, 326,7 KB)

Bijlage 3: Staat van horeca-categorieën

(PDF, 310,5 KB)

Bijlage 4: Monitoring planregels

(PDF, 253,1 KB)

Bijlage 5: Ontwerp boortunnel gebruiksbeperkingen

(PDF, 733,2 KB)

Bijlage 6: Gebruiksbeperkingen betoncentrale Dyckerhoff-Basal tijdens de bouw – en exploitatiefase van de boortunnel

(PDF, 2,6 MB)

Bijlage 7: Gebruiksbeperkingen perceel Beo Vastgoed Warmond B.V. tijdens de bouw- en exploitatiefase van de boortunnel

(PDF, 2,3 MB)

Bijlage 8: Kaart planologische bouwrechten

(PDF, 2,9 MB)

Bijlage 9: Afstandsgrafiek geur HAC

(PDF, 852,2 KB)

De verbeelding (plankaart)

Plankaart

(PDF, 4,4 MB)

GIS-systeem

De vastgestelde beleidsregels en het GIS-systeem zijn uitsluitend raadpleegbaar op de gemeentelijke website. Begin externe link: Bekijk(Externe link), einde externe link. het GIS-Systeem, het 3D-model en de monitor gebruiksruimte in de Binckhorst. De lijst met definities behorende bij de monitor gebruiksruimte Binckhorst is hieronder opgenomen:

Lijst definities monitor gebruiksruimte Binckhorst

(PDF, 52,7 KB)

De beleidsregels

Beleidsregels, vastgesteld op 11 mei 2021 en in werking getreden op 27 mei 2021.

(PDF, 1,1 MB)

Kaart 1 Ruimtelijk functioneel raamwerk, vastgesteld op 11 mei 2021 en in werking getreden op 27 mei 2021

(PDF, 402,6 KB)

Kaart 2 Ruimtelijke kwaliteit openbare ruimte, vastgesteld op 11 mei 2021 en in werking getreden op 27 mei 2021

(PDF, 401,8 KB)

Kaart 3 Regels bebouwing, vastgesteld op 11 mei 2021 en in werking getreden op 27 mei 2021

(PDF, 273,6 KB)

Beleidsregels, vastgesteld op 20 november 2018, in werking getreden op 22 februari 2019 en van toepassing tot 22 juli 2019.

(PDF, 954,2 KB)

Beleidsregels, vastgesteld d.d 25 juni 2019 en in werking getreden op 22 juli 2019 en van toepassing tot 26 mei 2021.

(PDF, 1,2 MB)

Kaart 1 Ruimtelijk functioneel raamwerk

(PDF, 242,3 KB)

Kaart 2: Ruimtelijke kwaliteit openbare ruimte

(PDF, 230,7 KB)

Kaart 3: Regels bebouwing

(PDF, 244,4 KB)

Kaart 4: Waardevolle bebouwing

(PDF, 149,3 KB)

Beleidsregel Woonkwaliteit, vastgesteld op 29 november 2018 en in werking getreden op 22 februari 2019.

(PDF, 77,6 KB)

Beleidsregel Kostenverhaal, vastgesteld op 29 november 2018, in werking getreden op 22 februari 2019 en van toepassing tot 17 maart 2020.

(PDF, 189,5 KB)

Beleidsregel Kostenverhaal, vastgesteld op 5 maart 2020 en in werking getreden op 17 maart 2020.

(PDF, 177,4 KB)

Zie ook

Bekijk ook het ontwerp Begin link: Partiële herziening omgevingsplan Binckhorst Herstelbesluit 1B, einde link. .

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070