Omgevingsplan Binckhorst – deels gewijzigd vastgesteld na uitspraak Raad van State – Herstelbesluit 1C

De gemeenteraad heeft bij besluit van 21 april 2022 het omgevingsplan Binckhorst deels gewijzigd vastgesteld. Het besluit volgt uit de uitspraak van 24 november 2021 met nummer 201901732/1/R3 van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over het vaststellingsbesluit van 25 november 2020. De gemeenteraad heeft met die uitspraak de opdracht gekregen om binnen 26 weken het besluit bij te stellen, zonder dat de gehele bestemmingsplanprocedure opnieuw gedaan hoeft te worden.

Het deels gewijzigd vastgestelde omgevingsplan Binckhorst wordt met ingang van 2 juni 2022 gedurende een termijn van 6 weken ter inzage gelegd.

Van 3 juni tot en met 14 juli 2022 kan door belanghebbenden beroep worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Beroep kan alleen worden ingediend tegen de gewijzigde delen van het gewijzigd vastgestelde omgevingsplan Binckhorst van 21 april 2022.

Wijzigingen

De gemeenteraad heeft naar aanleiding van de bovengenoemde uitspraak enkele wijzigingen ten opzichte van het op 25 november 2020 vastgestelde omgevingsplan aangebracht. De exacte wijzigingen zijn terug te vinden in het onderdeel ‘Staat van wijzigingen’ van het raadsvoorstel/-besluit ‘Voorstel van het college inzake gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Omgevingsplan Binckhorst’ n.a.v. uitspraak Raad van State’ (Begin externe link: RIS311941(Externe link), einde externe link.).

Terinzagelegging

Met ingang van 2 juni 2022 wordt het deels gewijzigd vastgestelde omgevingsplan Binckhorst gedurende een termijn van 6 weken op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

Beroep

Van 3 juni tot en met 14 juli 2022 kan door belanghebbenden beroep worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Beroep kan alleen worden ingediend tegen de gewijzigde delen van het gewijzigd vastgestelde omgevingsplan Binckhorst van 21 april 2022. Het besluit tot gewijzigde vaststelling van het omgevingsplan Binckhorst treedt in werking op de dag na het aflopen van de beroepstermijn, tenzij gedurende de beroepstermijn naast het indienen van een beroep een verzoek om voorlopige voorziening wordt gedaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als dat het geval is, treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Uitspraak Raad van State

Uitspraak Raad van State d.d. 24 november 2021

(PDF, 699,9 KB)

Vaststellingsbesluit omgevingsplan Binckhorst (herstelbesluit 1C)

Vaststellingsbesluit, d.d. 21 april 2022

(PDF, 32,6 MB)

Deels gewijzigd vastgestelde omgevingsplan Binckhorst (herstelbesluit 1C)

Samenvatting

(PDF, 2,6 MB)

OmgevingsEfffectRapport

(PDF, 5,0 MB)

Bijlagen bij het OmgevingsEffectRapport (OER)

Bijlage 1: Aanvulling op het OER

(PDF, 4,9 MB)

Bijlagen 2 tot en met 30: Factsheets

(PDF, 15,8 MB)

Bijlage 31: Onderzoek ladder voor duurzame verstedelijking – wonen

(PDF, 1,0 MB)

Bijlage 32: Onderzoek ladder voor duurzame verstedelijking – detailhandel en horeca

(PDF, 2,9 MB)

Bijlage 33: Onderzoek ladder voor duurzame verstedelijking – bedrijven

(PDF, 518,3 KB)

Bijlage 34: Onderzoek ladder voor duurzame verstedelijking – creatieve industrie

(PDF, 1,7 MB)

Bijlage 35: Onderzoek ladder voor duurzame verstedelijking – kantoren

(PDF, 1,7 MB)

Bijlage 36: Confrontatie C

(PDF, 275,0 KB)

Bijlage 37: Tabel confrontatie C

(PDF, 275,0 KB)

Bijlage 38: Rapportage botsproeven

(PDF, 4,0 MB)

Bijlage 39: Rapportage botsproeven – bijlage 1 – lijst maatgevende initiatieven

(PDF, 452,5 KB)

Bijlage 40: Rapportage botsproeven – bijlage 2 – resultaten botsproef 1

(PDF, 190,0 KB)

Bijlage 41: Rapportage botsproeven – bijlage 3 – resultaten botsproef 1

(PDF, 209,5 KB)

Bijlage 42: Rapportage botsproeven – bijlage 4 – toegestaan programma, minimale en maximale bouwmogelijkheden en kentallen bij maatgevende initiatieven

(PDF, 129,9 KB)

Bijlage 43: Rapportage botsproeven – bijlage 5 – verkeersnotitie

(PDF, 1,2 MB)

Bijlage 44: Rapportage botsproeven – bijlage 6 – onderzocht concept-OER, planregels en beleidsregels in fase 1 van botsproeven (versie januari 2017)

(PDF, 3,8 MB)

Bijlage 45: Verantwoording Crisis en herstelwet

(PDF, 376,8 KB)

Bijlage 46: Onderzoek luchtkwaliteit

(PDF, 1,7 MB)

Bijlage 47: Akoestisch onderzoek

(PDF, 10,0 MB)

Bijlage 48: Akoestisch onderzoek – bijlagen

(PDF, 28,0 MB)

Bijlage 49: Onderzoek externe veiligheid

(PDF, 6,5 MB)

Bijlage 50: Onderzoek stikstofdepositie

(PDF, 14,9 MB)

Bijlage 51: Akoestisch onderzoek Dyckerhoff Basal

(PDF, 11,6 MB)

De planregels

Regels

(PDF, 3,3 MB)

Bijlagen bij de planregels

Bijlage 1: begripsbepalingen en wijze van meten

(PDF, 128,1 KB)

Bijlage 2: Tabel bestaande activiteiten

(PDF, 326,7 KB)

Bijlage 3: Staat van horeca-categorieën

(PDF, 310,2 KB)

Bijlage 4: Monitoring planregels

(PDF, 253,1 KB)

Bijlage 5: Ontwerp boortunnel gebruiksbeperkingen

(PDF, 733,4 KB)

Bijlage 6: Gebruiksbeperkingen betoncentrale Dyckerhoff-Basal tijdens de bouw – en exploitatiefase van de boortunnel

(PDF, 2,6 MB)

Bijlage 7: Gebruiksbeperkingen perceel Beo Vastgoed Warmond B.V. tijdens de bouw- en exploitatiefase van de boortunnel

(PDF, 2,3 MB)

Bijlage 8: Kaart planologische bouwrechten

(PDF, 2,9 MB)

Bijlage 9: Toetspunten Basal

(PDF, 819,1 KB)

Bijlage 10: Toetswaarden behorend bij toetspunten bijlage 9

(PDF, 496,6 KB)

De verbeelding (plankaart)

Plankaart

(PDF, 4,4 MB)

GIS-systeem

De vastgestelde beleidsregels en het GIS-systeem zijn uitsluitend raadpleegbaar op de gemeentelijke website. Bekijk het Begin externe link: GIS-Systeem(Externe link), einde externe link., het 3D-model en de monitor gebruiksruimte in de Binckhorst. De lijst met definities behorende bij de monitor gebruiksruimte Binckhorst is hieronder opgenomen:

Lijst definities monitor gebruiksruimte Binckhorst

(PDF, 52,7 KB)

De beleidsregels

Beleidsregels, vastgesteld op 11 mei 2021 en in werking getreden op 27 mei 2021.

(PDF, 1,1 MB)

Kaart 1 Ruimtelijk functioneel raamwerk, vastgesteld op 11 mei 2021 en in werking getreden op 27 mei 2021

(PDF, 402,6 KB)

Kaart 2 Ruimtelijke kwaliteit openbare ruimte, vastgesteld op 11 mei 2021 en in werking getreden op 27 mei 2021

(PDF, 401,8 KB)

Kaart 3 Regels bebouwing, vastgesteld op 11 mei 2021 en in werking getreden op 27 mei 2021

(PDF, 273,6 KB)

Beleidsregels, vastgesteld op 20 november 2018, in werking getreden op 22 februari 2019 en van toepassing tot 22 juli 2019.

(PDF, 954,2 KB)

Beleidsregels, vastgesteld d.d 25 juni 2019 en in werking getreden op 22 juli 2019 en van toepassing tot 26 mei 2021.

(PDF, 1,2 MB)

Kaart 1 Ruimtelijk functioneel raamwerk

(PDF, 242,3 KB)

Kaart 2: Ruimtelijke kwaliteit openbare ruimte

(PDF, 230,7 KB)

Kaart 3: Regels bebouwing

(PDF, 244,4 KB)

Kaart 4: Waardevolle bebouwing

(PDF, 149,3 KB)

Beleidsregel Woonkwaliteit, vastgesteld op 29 november 2018 en in werking getreden op 22 februari 2019.

(PDF, 77,6 KB)

Beleidsregel Kostenverhaal, vastgesteld op 29 november 2018, in werking getreden op 22 februari 2019 en van toepassing tot 17 maart 2020.

(PDF, 189,5 KB)

Beleidsregel Kostenverhaal, vastgesteld op 5 maart 2020 en in werking getreden op 17 maart 2020.

(PDF, 177,4 KB)

Zie ook

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070