Omgevingsplan Binckhorst – Partiële herziening herstelbesluit 1B

Gedurende de termijn van terinzagelegging, 30 december 2021 tot en met 10 februari 2022, van het besluit van de gemeenteraad met betrekking tot vaststelling van de ‘Partiële herziening omgevingsplan Binckhorst (herstelbesluit 1B)’ is geen beroep en/of verzoek om voorlopige voorziening ingediend bij de Raad van State. Hierdoor is de ‘Partiële herziening omgevingsplan Binckhorst (herstelbesluit 1B)’ op 11 februari 2022 onherroepelijk geworden.

Onherroepelijk

Gedurende de termijn van terinzagelegging, 30 december 2021 tot en met 10 februari 2022, van het besluit van de gemeenteraad met betrekking tot vaststelling van de ‘Partiële herziening omgevingsplan Binckhorst (herstelbesluit 1B)’ is geen beroep en/of verzoek om voorlopige voorziening ingediend bij de Raad van State. Hierdoor is de ‘Partiële herziening omgevingsplan Binckhorst (herstelbesluit 1B)’ op 11 februari 2022 onherroepelijk geworden.

De ‘Partiële herziening omgevingsplan Binckhorst herstelbesluit 1B’ en alle daarbij behorende stukken zijn te raadplegen op:

Doel van de partiële herziening

De gemeenteraad heeft bij besluit van 25 november 2021 de ‘Partiële herziening omgevingsplan Binckhorst (herstelbesluit 1B)’ gewijzigd vastgesteld.

Aanleiding voor deze partiële herziening is de beëindiging van de bedrijfsactiviteiten van de Haagse Asfaltcentrale (HAC), betoncentrale Cementbouw en de zandhandel op locatie Zonweg 23 per 1 januari 2022.

De partiële herziening omgevingsplan Binckhorst (herstelbesluit 1B) ziet enkel op de gronden die onderdeel uitmaken van het gezoneerd industrieterrein Binckhorst Zuid en de bijbehorende geluidzone. Doel van deze herziening is het aanpassen van de zones van het gezoneerd industrieterrein, de bijbehorende geluidzone en de geurcontour behorend bij de bedrijven gevestigd op de locatie Zonweg 23 naar aanleiding van de beëindiging van de bedrijfsactiviteiten per 1 januari 2022. Op deze locatie zijn de Haagse Asfaltcentrale (HAC), betoncentrale Cementbouw en de zandhandel gevestigd. De beëindiging van de bedrijfsactiviteiten van deze bedrijven per 1 januari 2022 heeft positieve effecten op het woon- en leefklimaat en betekent dat per die datum betoncentrale Dyckerhoff Basal als enige bedrijf overblijft op het gezoneerd industrieterrein. Daarmee komt een deel van het gezoneerd industrieterrein te vervallen en wordt de bijbehorende geluidcontour ook kleiner. Met het beëindigen van de activiteiten van de asfaltcentrale zal daarnaast ook de bijbehorende geurcontour verdwijnen en blijft enkel de geurcontour van afvaloverslagbedrijf Renewi over in dit deel van de Binckhorst.

Met dit besluit worden de aangepaste contouren verwerkt in het omgevingsplan Binckhorst en wordt daarmee de nieuwe situatie juridisch-planologisch geborgd.

Met het verkleinen van de zones van het gezoneerd industrieterrein, de bijbehorende geluidzone en de geurzone zal de geur- en geluidbelasting in de directe nabijheid van de bedrijven aan de Zonweg 23 verminderen en zal er voor een aantal lopende initiatieven geen of beperkt noodzaak zijn tot het treffen van geluidwerende maatregelen.

Vastgesteld

De gemeenteraad heeft bij besluit van 25 november 2021 de ‘Partiële herziening omgevingsplan Binckhorst (herstelbesluit 1B)’ gewijzigd vastgesteld.

Wijzigingen

De wijzigingen zijn terug te vinden in het onderdeel ‘Staat van wijzigingen’ van het raadsvoorstel/-besluit ‘Voorstel van het college inzake vaststelling ontwerp partiële herziening omgevingsplan Binckhorst (herstelbesluit 1b)’ (RIS310398).

Vaststellingsbesluit: Voorstel van het college inzake vaststelling ontwerp partële herziening omgevingsplan Binckhorst herstelbesluit 1B, d.d. 25 november 2021

(PDF, 12,8 MB)

Procedure

Het is niet mogelijk om alleen de gewijzigde onderdelen van het omgevingsplan Binckhorst ter inzage te leggen. Om te kunnen publiceren op de website Begin externe link: www.ruimtelijkeplannen.nl(Externe link), einde externe link. moeten er technische koppelingen gemaakt worden tussen de verbeelding, de regels en het OmgevingsEffectRapport. Dit leidt ertoe dat de ‘Partiele herziening omgevingsplan Binckhorst herstelbesluit 1B’ eruitziet als een volledig nieuw omgevingsplan. Zoals hiervoor aangegeven zijn alleen de wijzigingen zoals opgenomen in de ‘Staat van wijzigingen’ aangepast. De overige onderdelen zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het vastgestelde omgevingsplan Binckhorst van 29 november 2018 en bij besluit van 25 november 2020 gewijzigd vastgestelde omgevingsplan Binckhorst herstelbesluit 1A (ex artikel 6:19 Awb).

Het ongewijzigde deel van het omgevingsplan Binckhorst en het gewijzigd vastgestelde omgevingsplan Binckhorst herstelbesluit 1A (ex artikel 6:19 Awb) maken daarom geen onderdeel uit van de ‘Partiële herziening omgevingsplan Binckhorst herstelbesluit 1B’.

Vaststellingsbesluit partiële herziening omgevingsplan Binckhorst herstelbesluit 1B

Vaststellingsbesluit, d.d. 25 november 2021

(PDF, 12,8 MB)

Partiële herziening omgevingsplan Binckhorst

Samenvatting

(PDF, 3,3 MB)

OmgevingsEfffectRapport

(PDF, 5,1 MB)

Bijlagen bij het OmgevingsEffectRapport (OER)

Bijlage 1: Aanvulling op het OER

(PDF, 4,8 MB)

Bijlagen 2 tot en met 30: Factsheets

(PDF, 15,8 MB)

Bijlage 31: Onderzoek ladder voor duurzame verstedelijking – wonen

(PDF, 1,0 MB)

Bijlage 32: Onderzoek ladder voor duurzame verstedelijking – detailhandel en horeca

(PDF, 2,9 MB)

Bijlage 33: Onderzoek ladder voor duurzame verstedelijking – bedrijven

(PDF, 518,3 KB)

Bijlage 34: Onderzoek ladder voor duurzame verstedelijking – creatieve industrie

(PDF, 1,7 MB)

Bijlage 35: Onderzoek ladder voor duurzame verstedelijking – kantoren

(PDF, 1,7 MB)

Bijlage 36: Confrontatie C

(PDF, 275,0 KB)

Bijlage 37: Tabel confrontatie C

(PDF, 100,5 KB)

Bijlage 38: Rapportage botsproeven

(PDF, 4,0 MB)

Bijlage 39: Rapportage botsproeven – bijlage 1 – lijst maatgevende initiatieven

(PDF, 452,5 KB)

Bijlage 40: Rapportage botsproeven – bijlage 2 – resultaten botsproef 1

(PDF, 190,0 KB)

Bijlage 41: Rapportage botsproeven – bijlage 3 – resultaten botsproef 1

(PDF, 209,5 KB)

Bijlage 42: Rapportage botsproeven – bijlage 4 – toegestaan programma, minimale en maximale bouwmogelijkheden en kentallen bij maatgevende initiatieven

(PDF, 129,9 KB)

Bijlage 43: Rapportage botsproeven – bijlage 5 – verkeersnotitie

(PDF, 1,2 MB)

Bijlage 44: Rapportage botsproeven – bijlage 6 – onderzocht concept-OER, planregels en beleidsregels in fase 1 van botsproeven (versie januari 2017)

(PDF, 3,8 MB)

Bijlage 45: Verantwoording Crisis en herstelwet

(PDF, 379,3 KB)

Bijlage 46: Onderzoek luchtkwaliteit

(PDF, 2,0 MB)

Bijlage 47: Akoestisch onderzoek

(PDF, 10,0 MB)

Bijlage 49: Onderzoek externe veiligheid

(PDF, 6,5 MB)

Bijlage 50: Onderzoek stikstofdepositie

(PDF, 14,8 MB)

Bijlage 51: Akoestisch onderzoek Dyckerhoff Basal

(PDF, 11,6 MB)

De planregels

Regels

(PDF, 3,3 MB)

Bijlagen bij de planregels

Bijlage 1: begripsbepalingen en wijze van meten

(PDF, 130,0 KB)

Bijlage 2: Tabel bestaande activiteiten

(PDF, 324,7 KB)

Bijlage 3: Staat van horeca-categorieën

(PDF, 310,2 KB)

Bijlage 4: Monitoring planregels

(PDF, 253,1 KB)

Bijlage 5: Ontwerp boortunnel gebruiksbeperkingen

(PDF, 733,4 KB)

Bijlage 6: Gebruiksbeperkingen betoncentrale Dyckerhoff-Basal tijdens de bouw – en exploitatiefase van de boortunnel

(PDF, 2,6 MB)

Bijlage 7: Gebruiksbeperkingen perceel Beo Vastgoed Warmond B.V. tijdens de bouw- en exploitatiefase van de boortunnel

(PDF, 2,3 MB)

Bijlage 8: Kaart planologische bouwrechten

(PDF, 2,9 MB)

Bijlage 9: Toetspunten Basal

(PDF, 819,1 KB)

Bijlage 10: Toetswaarden behorend bij toetspunten bijlage 9

(PDF, 496,6 KB)

De verbeelding (plankaart)

Plankaart

(PDF, 4,4 MB)

GIS-systeem

De vastgestelde beleidsregels en het GIS-systeem zijn uitsluitend raadpleegbaar op de gemeentelijke website. Begin externe link: Bekijk(Externe link), einde externe link. het GIS-Systeem, het 3D-model en de monitor gebruiksruimte in de Binckhorst. De lijst met definities behorende bij de monitor gebruiksruimte Binckhorst is hieronder opgenomen:

Lijst definities monitor gebruiksruimte Binckhorst

(PDF, 52,7 KB)

De beleidsregels

Beleidsregels, vastgesteld op 11 mei 2021 en in werking getreden op 27 mei 2021.

(PDF, 1,1 MB)

Kaart 1 Ruimtelijk functioneel raamwerk, vastgesteld op 11 mei 2021 en in werking getreden op 27 mei 2021

(PDF, 402,6 KB)

Kaart 2 Ruimtelijke kwaliteit openbare ruimte, vastgesteld op 11 mei 2021 en in werking getreden op 27 mei 2021

(PDF, 401,8 KB)

Kaart 3 Regels bebouwing, vastgesteld op 11 mei 2021 en in werking getreden op 27 mei 2021

(PDF, 273,6 KB)

Beleidsregels, vastgesteld op 20 november 2018, in werking getreden op 22 februari 2019 en van toepassing tot 22 juli 2019.

(PDF, 954,2 KB)

Beleidsregels, vastgesteld d.d 25 juni 2019 en in werking getreden op 22 juli 2019 en van toepassing tot 26 mei 2021.

(PDF, 1,2 MB)

Kaart 1 Ruimtelijk functioneel raamwerk

(PDF, 242,3 KB)

Kaart 2: Ruimtelijke kwaliteit openbare ruimte

(PDF, 230,7 KB)

Kaart 3: Regels bebouwing

(PDF, 244,4 KB)

Kaart 4: Waardevolle bebouwing

(PDF, 149,3 KB)

Beleidsregel Woonkwaliteit, vastgesteld op 29 november 2018 en in werking getreden op 22 februari 2019.

(PDF, 77,6 KB)

Beleidsregel Kostenverhaal, vastgesteld op 29 november 2018, in werking getreden op 22 februari 2019 en van toepassing tot 17 maart 2020.

(PDF, 189,5 KB)

Beleidsregel Kostenverhaal, vastgesteld op 5 maart 2020 en in werking getreden op 17 maart 2020.

(PDF, 177,4 KB)

Zie ook

Bekijk ook het Begin link: omgevingsplan Binckhorst gewijzigde vaststelling herstelbesluit 1A (ex artikel 6:19 Awb), einde link.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070