Verklaring inzake Gegevensbescherming

De gemeente Den Haag verwerkt persoonsgegevens zodat zij haar wettelijke en publieke taken kan uitvoeren. De verklaring inzake Gegevensbescherming is van toepassing op de persoonsgegevens die de gemeente Den Haag verwerkt in het kader van de uitvoering van haar taken met u als burger.

Bescherming van uw persoonsgegevens

De gemeente Den Haag gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. De gemeente verwerkt uw persoonsgegevens zoals omschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en specifieke wet- en regelgeving. De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens mag zijn: toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting, vitaal belang en publiekrechtelijke taak.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de nationale toezichthouder ter bescherming van uw persoonsgegevens. Voor meer informatie over de AP, en een toelichting op de begrippen die in deze verklaring worden gehanteerd, verwijst de gemeente u naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Gebruik van persoonsgegevens door de gemeente

De gemeente voert alleen taken uit die belangrijk zijn voor haar inwoners en bezoekers. De gemeente gebruikt hiervoor soms persoonsgegevens van haar inwoners en bezoekers. Als u in Den Haag woont houdt de gemeente bijvoorbeeld uw naam, geboortedatum, woonadres en Burgerservicenummer (BSN) bij in de Basisregistratie personen (BRP).

Als u iets wilt regelen of aanvragen via denhaag.nl, dan heeft de gemeente vaak contactgegevens, zoals uw telefoonnummer en e-mailadres van u nodig om u goed te kunnen helpen.

Voor aanvragen en hulp op het gebied van werk, inkomen, jeugdhulp, zorg of veiligheid kan de gemeente bijzondere persoonsgegevens van u nodig hebben, zoals financiële, medische of strafrechtelijke gegevens. Verder kan de gemeente gegevens van u gebruiken om bijvoorbeeld belasting te heffen en om fraude te bestrijden.

Plichten en verantwoordelijkheden van de gemeente

De gemeente heeft de plicht om zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om gaan en om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen onbevoegde toegang (hackers) of onrechtmatig gebruik. Uw persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden dan die hierboven beschreven gebruikt.

In sommige gevallen moet de gemeente u eerst informeren en wanneer nodig om toestemming vragen voordat uw persoonsgegevens verwerkt mogen worden. Daarnaast neemt de gemeente de nodige beveiligingsmaatregelen en hanteert beveiligingsprocedures om uw persoonsgegevens te beschermen. Naast technische beveiligingsmaatregelen zoals het versleutelen van persoonsgegevens en toegangscontroles tot computersystemen, hebben gemeentelijke medewerkers een geheimhoudingsplicht en wordt toegang tot persoonsgegevens alleen gegeven aan medewerkers die bevoegd zijn.

Bewaartermijn

De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de goede uitvoering van haar taken en de naleving van haar wettelijke verplichtingen.

Verstrekking aan andere organisaties

De gemeente werkt voor de uitoefening van haar taken en verantwoordelijkheden samen met partners buiten de organisatie. Dat kunnen andere overheidsinstanties zijn, maar soms ook private partijen. In bepaalde gevallen deelt de gemeente persoonsgegevens met die organisaties. Op het moment dat de gemeente persoonsgegevens uitwisselt met andere partijen maakt zij daarover afspraken die afgestemd zijn op de geldende wet- en regelgeving.

Met deze organisaties sluit de gemeente een verwerkersovereenkomst af. De gemeente blijft verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Uw rechten

U heeft een aantal rechten als de gemeente uw persoonsgegevens gebruikt:

 • Recht op informatie: u heeft het recht om te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gaat gebeuren en hoelang ze worden opgeslagen.
 • Recht op inzage: u heeft het recht op inzage in uw persoonsgegevens die bekend zijn bij de gemeente.
 • Recht op rectificatie: u heeft het recht om uw persoonsgegevens aan te vullen, te corrigeren, te laten verwijderen of af te laten schermen wanneer u dat wenst.
 • Recht om vergeten te worden: u kunt de gemeente vragen om de gegevens die zij van u gebruikt te laten verwijderen. Bijvoorbeeld omdat uw persoonsgegevens niet meer nodig zijn. Of omdat u niet meer wil dat de gemeente uw gegevens gebruikt. De gemeente kan het verzoek weigeren als ze uw gegevens nog nodig heeft.
 • Recht op het overdragen van uw gegevens: u heeft het recht om al uw persoonsgegevens op te vragen bij de verwerkingsverantwoordelijke, en deze in zijn geheel over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.
 • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens door de gemeente. De gemeente voldoet hieraan, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking.

Inzagerecht

U kunt een aanvraag doen tot inzage in uw persoonsgegevens via MijnDenHaag. U logt in met uw DigiD.

U krijgt binnen 1 maand een e-mail van de gemeente over uw verzoek. Als uw verzoek ingewikkeld is, kan de gemeente er 2 maanden langer over doen. Het duurt dus maximaal 3 maanden voordat de gemeente klaar is met uw verzoek.

Gegevensbescherming in het domein werk, zorg en jeugdhulp

Per 1 januari 2015 heeft de gemeente een aantal taken erbij gekregen op het gebied van werk, zorg en jeugdhulp. Een aantal van deze taken wordt uitgevoerd door hulpverleners van sociale wijkzorgteams of jeugdteams van de gemeente. In deze teams werken verschillende professionals met elkaar samen. Om u zo goed mogelijk te helpen moeten zij informatie, zoals persoonsgegevens en gezins- en persoonlijke situatie, met elkaar uitwisselen. Hierbij houden zij zich aan de plichten die de gemeente heeft om de persoonsgegevens van inwoners te beschermen. Omdat het erg belangrijk is dat dit zorgvuldig wordt uitgevoerd, hebben de gemeente en de diverse hulpverlenende instanties ook schriftelijke werkafspraken gemaakt in de vorm van een verwerkersovereenkomst.

Als u vragen heeft over Gegevensbescherming in het domein werk, zorg of jeugdhulp dan kunt u altijd terecht bij uw vaste contactpersoon, casusregisseur of gezinscoach die uw persoonsgegevens wil of moet gebruiken.

Gegevensbescherming parkeercontrole met scanvoertuigen

De gemeente gebruikt scanvoertuigen om geparkeerde auto’s te controleren op het betalen van parkeergeld (parkeerrecht). Als u geen of te weinig parkeergeld heeft betaald, krijgt u een boete.

Scanvoertuigen maken foto’s van kentekens en de omgeving van auto's. De volgende gegevens kunnen worden gebruikt: BSN, naam, adres, telefoonnummer, kenteken, situatiescans, kopie gehandicaptenkaart of een indicatie (bewijs) dat u mantelzorg nodig heeft.

Is uw auto juist geparkeerd? Dan worden uw gegevens zo snel mogelijk en uiterlijk 24 uur na de scan verwijderd. Krijgt u onverwacht toch een boete? Dan worden uw gegevens bewaard totdat ze niet meer nodig zijn om het onderzoek af te ronden.

Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft u verschillende rechten. Bekijk uw rechten. U kunt bezwaar maken tegen een parkeerbon. Lees hieronder de volledige Privacyverklaring parkeercontrole met scanvoertuigen:

 • Waarom gebruikt de gemeente scanvoertuigen?

  Om Den Haag leefbaar en toegankelijk te houden is het belangrijk dat niet iedereen zomaar een auto ergens parkeert. Parkeren mag alleen als u parkeerrecht heeft. U heeft parkeerrecht als u: 

  • een parkeervergunning heeft 

  • een parkeerontheffing heeft

  • parkeergeld betaalt

  Om te controleren of u uw auto ergens mag parkeren, gebruikt de gemeente scanvoertuigen. Scanvoertuigen hebben camera’s waarmee de kentekens van geparkeerde auto’s en hun omgeving worden vastgelegd. Kentekens worden daarna vergeleken met het Nationaal Parkeerregister om te bepalen of auto’s op de juiste plek staan geparkeerd.

  Wanneer geen parkeerrecht is, wordt bekeken of de auto misschien kort stilstaat vanwege een bijzondere situatie, zoals laden en lossen. Deze controle kan op afstand via de de computer gebeuren, of door een handhaver op straat. Is er geen parkeerrecht en is er ook geen bijzondere situatie? Dan ontvangt u een parkeerboete.

  Voor parkeercontrole kunnen de volgende gegevens worden gebruikt:

  • BSN

  • naam

  • adres

  • telefoonnummer

  • kenteken

  • situatiescans

  • kopie gehandicaptenkaart

  • een indicatie van uw mantelzorg

  Wat doet de gemeente met het beeldmateriaal?

  De beelden van scanvoertuigen worden op verschillende manieren gebruikt.

  • controleren op parkeerrecht

  • heffen en invorderen van parkeerbelasting  

  • bewijs bij bezwaar- en beroepszaken

  • afhandelen van klachten over de uitvoering van het parkeerbeleid

  • opstellen van anonieme managementinformatie voor logistieke planning, (met anonieme gegevens kan de gemeente bijvoorbeeld de parkeerdrukte in een straat onderzoeken en routes plannen)
  • statistisch onderzoek over de effectiviteit van het gemeentelijk betaald parkeren (onderzoeken of het beleid voor betaald parkeren goed werkt)

  Wat heeft dit met persoonsgegevens te maken?

  Persoonsgegevens kunnen worden gekoppeld (verbonden) aan u als persoon. (Lees hierover meer op de website van autoriteitpersoonsgegevens.nl.) Bijvoorbeeld een kenteken dat wordt gescand. De gemeente kan namelijk zien welke persoon bij welk kenteken hoort. Daarnaast kunnen beelden van scanauto’s ook personen vastleggen op beeld. Een gescand beeld dat als foto wordt weergegeven, bevat dan ook gegevens.

  Wat zijn mijn rechten?

  Als uw gegevens worden verwerkt heeft u volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) een aantal rechten. Als u aangeeft dat u hier gebruik van wilt maken, moet de gemeente dat toestaan, of aangeven waarom dit niet kan. Denk bijvoorbeeld aan het recht om te bekijken welke gegevens van u worden verwerkt. Lees welke rechten u precies heeft in de Verklaring inzake Gegevensbescherming.

  Mocht u na ontvangst van een boete bezwaar willen maken, dan kan dat via een bezwaarprocedure. Lees meer over bezwaar maken tegen een parkeerbon (naheffingsaanslag).

  Met wie worden mijn gegevens gedeeld?

  De gemeente wisselt voor de controle van parkeerrecht informatie uit met de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). De RDW is verantwoordelijk voor het Nationaal Parkeerregister. Alle gegevens blijven binnen de Europese Economische Ruimte (EER).

  Hoelang blijven mijn gegevens bewaard?

  Gegevens over auto's met een geldig parkeerrecht, worden zo snel mogelijk en uiterlijk 24 uur na het scannen automatisch en definitief verwijderd. Dat geldt voor informatie op de computer aan boord van het scanvoertuig, maar ook voor alle andere bestanden.

  Als een boete moet worden opgelegd, dan worden de gegevens bewaard totdat ze niet meer nodig zijn om de zaak af te ronden. Als er geen bezwaar meer kan worden gemaakt tegen de boete, of als deze al is betaald, worden alle gegevens verwijderd.

  Lees meer informatie over uw gegevens en uw rechten in de Verklaring inzake Gegevensbescherming.

Gebruik van het platform

www.denhaag.nl kan linken naar websites van anderen. De gemeente Den Haag is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywet- en regelgeving door deze derden.

Telefoon-, WhatsApp- en chatgesprekken

Telefoon-, WhatsApp- en chatgesprekken kunnen door de gemeente worden bewaard om de dienstverlening te verbeteren. Gesprekken worden niet langer bewaard dan nodig is.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de bescherming van uw persoonsgegevens, kijk dan op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

De Functionaris Gegevensbescherming van de gemeente is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als u vragen of verzoeken heeft over deze privacyverklaring of voor de Functionaris Gegevensbescherming dan kunt u hierover een e-mail sturen naar gegevensbescherming@denhaag.nl.

Wijziging verklaring inzake Gegevensbescherming

Deze verklaring inzake Gegevensbescherming kan, zonder waarschuwing, door de gemeente gewijzigd worden. Deze wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op www.denhaag.nl gepubliceerd zijn.