Privacyverklaring bodycams van handhavers

De gemeente Den Haag heeft handhavers in dienst. De handhavers dragen een bodycam. Deze kleine camera’s zijn er voor de veiligheid van de handhavers. Bodycams maken beeld- en geluidopnames. In deze privacyverklaring leest u wat dit voor u en uw gegevens betekent.

De algemene privacyverklaring van de gemeente vindt u op de pagina Begin link: Algemene privacyverklaring, einde link. terecht.

De bodycams zijn er voor de veiligheid van de handhavers Om uw gegevens te mogen verwerken houdt de gemeente zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Begin externe link: AVG(Externe link), einde externe link.). In dit geval is de grondslag gerechtvaardigd belang (artikel 6.1.f AVG). De gemeente is werkgever van de handhavers en heeft de plicht hen zo veilig mogelijk te laten werken.

Opnames kunnen worden gebruikt voor:

  • aangifte bij de politie
  • afhandelen van klachten
  • integriteitsonderzoek naar medewerkers
  • evaluatie van incidenten

De politie mag een opname van een bodycam ook vorderen als dat nodig is voor een opsporingsonderzoek.

De gemeente verwerkt beelden (video) en geluid (audio) van interacties tussen handhavers en burgers.

De opnames van de bodycams worden 28 dagen bewaard en daarna automatisch vernietigd. Het kan dat een opname nodig is voor een van de doelen die hierboven zijn genoemd. Dan wordt de bewaartermijn verlengd. Als het incident is afgehandeld wordt de opname verwijderd.

De gemeente deelt opnames van bodycams uitsluitend met de politie. De gegevens blijven binnen de Europese Economische Ruimte (EER).

Als uw gegevens worden verwerkt heeft u volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) een aantal rechten. Als u aangeeft hier gebruik van te willen maken, moet de gemeente dat toestaan, of aangeven waarom dit niet kan. Denk bijvoorbeeld aan het recht om te bekijken welke gegevens van u worden verwerkt. Op Begin link: de pagina Algemene privacyverklaring, einde link. wordt uitgelegd welke rechten u heeft en hoe u hier gebruik van kunt maken. 

De gemeente zorgt ervoor dat onbevoegden geen toegang krijgen tot de opnames van de bodycams. Dit doet de gemeente door:

  • Alleen geautoriseerde medewerkers van de Handhavingsorganisatie toegang tot de opnames te geven.
  • De toegang tot de computersystemen regelmatig te controleren;
  • De toegang tot de opnames te beperken tot personen die een geheimhoudingsplicht hebben;
  • Elk jaar een controle uit te voeren op de bewaarde opnames.

Deze maatregelen vallen onder de Begin externe link: Baseline Informatiebeveiliging Overheid(Externe link), einde externe link. (BIO) waaraan de gemeente moet voldoen.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070