Privacyverklaring Wet politiegegevens

De gemeente heeft buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) in dienst. Zij houden zich bezig met het toezicht en handhaving van verschillende domeinen waarbinnen zij werken. Hierbij verwerkt de gemeente ook persoonsgegevens (politiegegevens). Het gebruik van de politiegegevens valt onder de Wet politiegegevens (Wpg).

Bekijk ook de Begin link: algemene privacyverklaring, einde link.  van de gemeente.

Veelgestelde vragen

De gemeente verwerkt politiegegevens om (strafbare) feiten op te sporen en hiernaar onderzoek te doen. Het doel is om de rechtsorde te handhaven en hulp te verlenen aan mensen die dit nodig hebben. De gemeente doet dat binnen 4 domeinen:

 1. openbare ruimte
 2. milieu, welzijn en infrastructuur
 3. onderwijs en werk
 4. inkomen en zorg

Elk domein heeft zijn eigen doelstelling en taak die in een wet en/of Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) staan. Lees hieronder voor elk domein een korte toelichting.

Openbare ruimte (Dienst Stadsbeheer)

Domein openbare ruimte gaat over overtredingen die de leefbaarheid van een gebied aantasten. In dit domein werken de boa’s die u dagelijks op straat ziet. De handhavers schrijven boetes uit voor overtreding van de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) en een aantal andere gemeentelijke verordeningen. Ook spreken zij bewoners aan op hun gedrag. Dit domein gaat ook over optreden tegen verkeersovertredingen. Bekijk voor meer informatie over de boa’s in de openbare ruimte de video Begin externe link: Wat doet de Dienst Stadsbeheer?(Externe link), einde externe link. (YouTube-kanaal van de gemeente).

Milieu, welzijn en infrastructuur (Dienst Stadsbeheer)

Dit domein gaat over boa’s die zich bezighouden met natuur en milieu, voedsel- en warencontroles, dierenwelzijn, openbare gezondheid en fysieke leefomgeving en infrastructuur.

Boa’s die in dit domein voor de gemeente werken zijn bijvoorbeeld milieuopsporingsambtenaren, boswachters (Begin externe link: Het Haagse Groen(Externe link), einde externe link.) of medewerkers van bouw- en woningtoezicht (Begin link: Haagse Pandbrigade, einde link. ).

Onderwijs (Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn)

In het domein onderwijs is de Wet politiegegevens van toepassing op de strafrechtelijke handhaving van de Leerplichtwet. De leerplichtambtenaar kan handhaven als een kind is niet naar school gaat. Maar wel onder de leerplicht of kwalificatieplicht valt. Lees meer over de leerplichtambtenaar de pagina Begin link: Leerplicht, einde link. . Bekijk de video Begin externe link: Wat doet de Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn(Externe link), einde externe link. (YouTube-kanaal van de gemeente).

Werk, inkomen en zorg (Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten en Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn)

Dit domein gaat over strafrechtelijk onderzoek naar mogelijke fraudegevallen en oneigenlijk gebruik/misbruik van sociale bijstand op het gebied van werk, inkomen en zorg. Onderzoek wordt uitgevoerd in verband met de naleving van de Participatiewet, IAOW, IAOZ, de Wet maatschappelijke ondersteuning en de jeugdwet. Er zijn boa’s actief bij de uitvoering van dit onderzoek, dit worden sociaal rechercheurs genoemd. Bekijk de video Begin externe link: Wat doet de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten(Externe link), einde externe link. (YouTube-kanaal van de gemeente).

Het komt voor dat de gemeente in de uitvoering van wettelijke taken politiegegevens moet delen.

Ter beschikking stellen

Er is een ‘gesloten systeem’ om politiegegevens te delen, dat heet ter beschikking stellen. Het gesloten systeem betekent dat de politiegegevens alleen mogen worden verstuurd binnen het domein van de Wet politiegegevens. Dat betekent dat de gemeente bijvoorbeeld politiegegevens mag delen met andere boa’s of met de politie. Hierbij geldt het need-to-know-principe: gegevens mogen alleen worden gedeeld als de ontvangers die nodig hebben voor hun taak. Breed delen van politiegegevens komt de kwaliteit van het werk ten goede.

Verstrekken

Een verstrekking betekent dat politiegegevens worden gedeeld met een partij die geen taken uitvoert op basis van de Wet politiegegevens. Iedere verstrekking wordt:

 • alleen goedgekeurd als dat in de wet staat
 • geadministreerd
 • gedeeld met de betrokkenen wanneer zij een inzageverzoek indienen

Samenwerkingsverbanden

De gemeente neemt deel in verschillende samenwerkingsverbanden waarin politiegegevens worden uitgewisseld. Het doel is hiervan is:

 • het verbeteren van zorg en veiligheid, veilige leefomgeving
 • het voorkomen van cybercrime, ondermijning, radicalisering en georganiseerde misdaad
 • het verminderen van probleemjongeren, huiselijk geweld en high impact crimes

De gemeente werkt in deze verbanden samen met instanties die zich hard maken voor deze doelen. Denk hierbij aan Politie, Openbaar Ministerie, Bureau HALT, RIEC Haaglanden, Raad voor de Kinderbescherming, Zorg- en Veiligheidshuis Haaglanden of de Veiligheidsregio Haaglanden.

De gemeente legt handelingen vast, zodat zij kan opzoeken welke handelingen of gebeurtenissen er binnen een systeem hebben plaatsgevonden. Dat betekent dat achteraf altijd kan worden gecontroleerd of politiegegevens rechtmatig worden verwerkt. Hierdoor kan ook altijd worden gecontroleerd of gegevens rechtmatig ter beschikking zijn gesteld of zijn verstrekt.

Daarnaast schakelt de gemeente soms externe partijen in waarmee zij gegevens moet delen om een verwerking te kunnen uitvoeren. Met deze partijen sluit zij een verwerkersovereenkomst om te garanderen dat de politiegegevens zijn beveiligd.

De gemeente vindt de beveiliging van politiegegevens belangrijk. Dat doet zij door in ieder geval gebruik te maken van een strak autorisatieproces en aanvullende maatregelen ten aanzien van de fysieke beveiliging.

Alleen medewerkers die geautoriseerd zijn krijgen toegang tot politiegegevens. Geautoriseerde medewerkers krijgen alleen toegang tot gegevens die zij nodig hebben om hun werk te kunnen doen. Personen en rollen worden vastgelegd in een autorisatiebesluit. In het besluit staat ook wat het onderwerp en de duur is van de verwerking, de aard en het doel van de verwerking, en welke politiegegevens voor dat doel (moeten) worden verwerkt.

De gemeente maakt gebruik van nationale en internationale standaarden en richtlijnen voor het beveiligen van informatie. Zij houdt zich daarbij aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) en wettelijke normen.

Uw politiegegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. De gemeente houdt zich aan de bewaartermijnen uit de Wet politiegegevens. Zij maakt hierbij een onderscheid tussen de dagelijkse politietaak en voor strafrechtelijk onderzoek.

Verwerkingen in het kader van de dagelijkse politietaak

Politiegegevens die voor de dagelijkse politietaak worden gebruikt, mogen in totaal 10 jaar worden bewaard. De gemeente gebruikt dan ook de regel 1 + 4 + 5. In het 1e jaar worden politiegegevens door de gemeente gebruikt binnen het boa-domein. Na het 1e jaar zijn de politiegegevens gedurende 4 jaar alleen via gericht zoeken beschikbaar. Denk hierbij aan het zoeken op naam of kenteken. Na 5 jaar (4 + 1) mogen de politiegegevens alleen voor audits en klachten worden gebruikt. Vanaf dat moment zijn de gegevens ook niet meer beschikbaar om met andere partijen te delen.

Verwerkingen in het kader van een onderzoek

Politiegegevens mogen voor (strafrechtelijk) onderzoek worden gebruikt tot de dader van een delict is veroordeeld of totdat het delict verjaard is. Vervolgens mag de informatie een half jaar worden gebruikt voor ander onderzoek. Lees meer over de verjaringstermijn op Begin externe link: rijksoverheid.nl(Externe link), einde externe link..

Volgens de Wet politiegegevens kunt u rechten uitoefenen. Deze rechten zien toe op politiegegevens die de gemeente van u verwerkt. U heeft het recht om uw gegevens:

 • in te zien
 • aan te vullen of te verbeteren
 • te vernietigen of af te schermen

U kunt een van deze rechten uitoefenen via de pagina Begin link: Uw persoonlijke zaken regelen via MijnDenHaag, einde link. . U kunt ook een verzoek versturen via e-mail aan Begin link: avgverzoeken@denhaag.nl, einde link. .

Om een verzoek in behandeling te nemen moet de identiteit van de verzoeker worden vastgesteld. Gaat het verzoek over een minderjarige (jonger dan 16 jaar) of iemand die onder curatele staat? Zorg er dan voor dat het verzoek wordt ingediend door een wettelijke vertegenwoordiger. Zie hiervoor het machtigingsformulier.

Wordt het verzoek ingediend door een advocaat? Zorg dan ook dat er een machtiging wordt meegestuurd.

Machtigingsformulier Wet politiegegevens

(PDF, 103,7 KB)

Uw rechten

Als de gemeente persoonsgegevens van u verwerkt heeft u rechten. U kunt van die rechten gebruikmaken. Lees wat uw rechten zijn in de Begin link: Algemene Privacyverklaring, einde link. .

Toezicht

De gemeente heeft een functionaris gegevensbescherming (FG) die controleert of aan de vereisten van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en Wet politiegegevens wordt voldaan.

Heeft u in plaats van een specifiek verzoek een algemene vraag of een klacht gericht aan de gemeente? Dan kunt u contact opnemen door een e-mail te versturen naar Begin link: fg@denhaag.nl, einde link. .

U kunt bij de functionaris gegevensbescherming géén inzageverzoek of andere rechten van betrokkenen uitoefenen. Lees meer op de pagina Begin link: Uw persoonlijke zaken regelen via MijnDenHaag, einde link. .

Klacht indienen

U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (de landelijke toezichthouder voor de bescherming van persoonsgegevens, inclusief politiegegevens). Lees meer op de Begin externe link: website van de Autoriteit Persoonsgegevens(Externe link), einde externe link..

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070