Omgevingsvergunning aanvragen

Wilt u gaan bouwen of verbouwen, het gebruik van een pand wijzigen, een monument wijzigen, een boom kappen of een uitrit maken? Kijk dan of u een omgevingsvergunning nodig heeft.

Waarvoor aanvragen?

U moet een omgevingsvergunning aanvragen voor onder andere:

 • het plaatsen van een uithangbord, dakopbouw, dakkapel, dakterras, zonnecollectoren en -panelen, of het splitsen van een zelfstandige woonruimte tot meerdere zelfstandige woonruimten (activiteit: bouwen)
 • het (ver-)bouwen van een gebouw of het wijzigen van een gebruik dat afwijkt van de voorschriften van het geldende bestemmingsplan van de gemeente (activiteit: handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening)
 • het veranderen van een gemeentelijk of rijksmonument (activiteit: handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten)
 • het aanbieden van nachtverblijf of opvang aan kinderen of minder redzame personen (activiteit: brandveilig gebruik)
 • het plaatsen van stickerreclame of uithangborden aan of op een gevel (activiteit: reclame)
 • het (gedeeltelijk) slopen van een monument of een gebouw in een beschermd stadsgezicht (activiteit: slopen in een beschermd stads- of dorpsgezicht)
 • het aanleggen of veranderen van fietspaden, bestrating of een beschermd natuurgebied en in sommige gevallen het schilderen van gevels (activiteit: werk of werkzaamheden uitvoeren, geen gebouw zijnde)
 • bomen kappen (activiteit: kappen)
 • het oprichten of veranderen van een bedrijf of een bedrijfsinstallatie (activiteit: inrichting oprichten) kan met een melding. Kijk voor meer informatie op www.aimonline.nl.
 • het aanleggen van een uitrit of veranderen van bestaande uitrit (activiteit: uitweg aanleggen of bestaande uitweg wijzigen).

  Heeft u (ver)bouwplannen die hierboven staan en heeft u hier vragen over? Kom dan naar het gratis spreekuur van de projectinspecteur van de afdeling Vergunningen en Toezicht. Maak een afspraak via telefoonnummer 14070. Bent u een ondernemer? Kom dan langs bij het vergunningenloket Ondernemershuis.

  Wel of geen vergunning nodig?

  Doe in het Omgevingsloket Online (OLO) een vergunningscheck en kijk of u een vergunning nodig heeft. In de vergunningscheck vinkt u de werkzaamheden aan die voor u gelden. Dat kunnen ook meer werkzaamheden zijn. Daarna moet u een aantal vragen beantwoorden.

  U vindt in het OLO bijvoorbeeld:

  • voorwaarden voor afmetingen van een dakkapel of aanbouw
  • voorwaarden voor de omtrek van een boom of de grootte van de tuin waarin de boom staat.

  Ondernemers kunnen met vragen terecht bij het vergunningenloket Ondernemershuis

  Let op!
  In de vergunningscheck van het OLO is archeologie nog niet opgenomen.

  Vergunningscheck doen in het OLO

  Voor kleine bouwwerken is niet altijd een vergunning nodig. Lees meer over vergunningsvrij bouwen.

  Wilt u voor het uitvoeren van werkzaamheden de openbare straat afsluiten en/of opbreken? Bijvoorbeeld voor het bouwen of renoveren van een gebouw, het herinrichten of onderhouden van wegen, straten, pleinen of tramsporen? Dan heeft u daarvoor een instemmingsbesluit nodig. Zie ook Instemmingsbesluit wegopbrekingen aanvragen.

  Hebben deze werkzaamheden ook effect op het netwerk Bereikbaarheidsregie? Dan moet moet u:

  • uw project melden bij de gemeente voordat u een instemmingsbesluit aanvraagt
  • een zogeheten BVC-procedure doorlopen.

  Kijk of dit voor uw werkzaamheden geldt - en welke stappen u dan moet doorlopen - op de pagina BVC-procedure.

  Kosten

  Voor een aantal omgevingsvergunningen moet u leges (kosten) betalen. U vindt de leges in de legesverordening omgevingsvergunning van de gemeente Den Haag. Als uw aanvraag wordt afgewezen of buiten behandeling gesteld, dan ontvangt u een deel van de betaalde leges terug. In de legesverordening leest u hier meer over.

  In sommige gevallen kunt u een deel van de leges die u heeft betaald voor een omgevingsvergunning terugvragen.

  Bereken uw leges voor bouwen

  Heeft u een vergunning nodig? Dan kunt u de leges berekenen voor uw (ver)bouwplannen.

  Korting op de bouwleges

  Heeft u plannen om duurzaam te bouwen of verbouwen? Dan kunt u in aanmerking komen voor korting op de bouwleges.

  Hoelang duurt het?

  • Voor de meeste aanvragen geldt een termijn van 8 weken. De gemeente mag deze termijn 1 keer met maximaal 6 weken verlengen. Als de gemeente de termijn laat verlopen dan is de vergunning automatisch ‘van rechtswege’ verleend.
  • Voor een uitgebreide aanvraag geldt een termijn van 26 weken. Deze termijn geldt bijvoorbeeld bij een aanvraag voor het oprichten of veranderen van een inrichting (vergunning ‘milieu’), werkzaamheden aan een rijksmonument (soms), aanpassing van een bestemmingsplan of bij brandveiligheid gebruik. Als de gemeente deze termijn laat verlopen dan is de vergunning niet automatisch ‘van rechtswege’ verleend.
  • U krijgt een brief waarin staat hoelang de procedure gaat duren.

  Vergunning krijgen voor kleine verbouwingen

  Voor een aantal kleine verbouwingen kunt u ook een vergunning krijgen. Bijvoorbeeld voor het plaatsen van een aan- of uitbouw, dakkapellen, dakramen, zonnecollectoren en -panelen. Kijk hiervoor bij Vergunningen voor kleine bouwwerken.

  Aanvragen

  Het aanvraagformulier vindt u in het Omgevingsloket Online (OLO). Vaak kunt u de omgevingsvergunning in 1 keer voor verschillende activiteiten aanvragen. Ook staat aangegeven welke informatie u moet meesturen.

  Voor uw aanvraag heeft u een DigiD nodig. Heeft u nog geen DigiD? Vraag deze dan aan via www.digid.nl. Bedrijven gebruiken eHerkenning 2 (EH2, zie: www.infomil.nl/eherkenning.

  In het OLO staat ook welke bijlagen u moet meesturen.

  Omgevingsvergunning aanvragen in het OLO

  Nodig bij aanvragen Bekijk de video 'Wanneer vraagt u een Omgevingsvergunning aan bij verbouwen' op het YouTube-kanaal van de gemeente

  Aanvraag volgen in MijnDenHaag

  Heeft u een omgevingsvergunning aangevraagd? Bekijk in uw persoonlijke online omgeving MijnDenHaag de status van uw aanvraag:

  Haalbaarheid vergunningaanvraag

  Twijfelt u over de haalbaarheid van uw vergunningaanvraag? Of blijkt uit het spreekuuroverleg dat uw plannen niet voldoen aan het geldende beleid? Dan kunt u vooraf een beginseluitspraak omgevingsvergunning overwegen.

  De haalbaarheid van uw plannen hangt ook af van de informatie die u aanlevert. De gemeente moet deze informatie kunnen toetsen aan de geldende regels.

  Openbaarheid

  De aanvraag, de beschikking en de bijlagen, zijn soms vertrouwelijk. Lees meer hierover op de pagina Den Haag Informatiecentrum.

  Stappenplan

  De gemeente volgt een aantal stappen nadat u de omgevingsvergunning heeft aangevraagd. Lees hierover meer op de pagina Stappenplan na aanvraag omgevingsvergunning.

  Houd uw buren op de hoogte

  De gemeente toetst uw aanvraag aan de geldende regels en kijkt ook naar de belangen van uw buren. Na een positief besluit van de gemeente, hebben uw buren vervolgens recht van spreken. Zij kunnen bezwaar maken tegen een (van rechtswege) verleende omgevingsvergunning.

  Het is belangrijk om een goede band met uw buren te hebben als u gaat verbouwen. Er zijn verschillende manieren om elkaar te informeren of om informatie op te zoeken over de bouwwerkzaamheden.