Stappenplan na aanvraag omgevingsvergunning

Heeft u een aanvraag ingediend voor de omgevingsvergunning voor bijvoorbeeld het kappen van een boom, bouwen, het wijzigen van een monument of het plaatsen van reclame? Na elke aanvraag van een omgevingsvergunning wordt een aantal stappen doorlopen voordat de gemeente er een besluit over neemt.

Een particulier, bedrijf of de gemeente kan een omgevingsvergunning aanvragen. Een vergunningaanvraag is belangrijk voor de aanvrager en kan ook gevolgen hebben voor omwonenden of andere belanghebbenden. In onderstaand stappenplan is zowel voor de aanvrager als mogelijke belanghebbenden aangegeven wat er gebeurt met een aanvraag voor een omgevingsvergunning.

Stap 1 Aanvraag is ingediend

De gemeente maakt de aanvraag bekend op overuwbuurt.overheid.nl. De aanvrager kan de voortgang van zijn aanvraag volgen op MijnDenHaag.

Met de 'e-mailservice bekendmakingen' kunt u de gemeenteberichten ook via e-mail ontvangen. Meld u aan voor de e-mailservice bekendmakingen (overheid.nl).

Belanghebbenden (omwonenden; mensen die belang hebben bij de aanvraag) kunnen de aanvraag bekijken via overuwbuurt.overheid.nl en inzien bij het Den Haag Informatiecentrum. Deze publicatie is puur ter informatie.

Stap 2 Controle op volledigheid

De gemeente controleert of de aanvraag volledig is. Is de aanvraag niet volledig? Dan ontvangt de aanvrager een brief met het verzoek om de ontbrekende informatie binnen een bepaalde termijn aan te leveren.

Reageert de aanvrager niet binnen de gestelde tijd dan wordt de behandeling stop gezet. De aanvrager moet dan opnieuw een omgevingsvergunning indienen. De aanvrager ontvangt hiervan dan het besluit en ook dit wordt bekend gemaakt op overuwbuurt.overheid.nl.

Belanghebbenden kunnen kennis nemen van deze beslissing via overuwbuurt.overheid.nl.

Stap 3 Inhoudelijke beoordeling

De aanvraag wordt getoetst aan de regels. Deze zijn per vergunning verschillend. Als de aanvraag niet voldoet aan alle regels dan krijgt de aanvrager hiervan bericht. De gemeente overlegt met de aanvrager of de aanvraag kan worden aangepast zodat deze wel voldoet aan de regels.

Stap 4 Ontwerpbesluit

Voor sommige aanvragen zoals een milieuvergunning en Rijksmonumentenvergunning wordt eerst een ontwerpbesluit opgesteld. Dat is een ontwerpbesluit dat wordt gepubliceerd op overuwbuurt.overheid.nl. De aanvrager heeft de gelegenheid om een zienswijze in te dienen tegen het ontwerpbesluit.

Belanghebbenden zijn in de gelegenheid om binnen de termijn van 6 weken een zienswijze in te dienen. Hoe u dit kunt doen staat bij het gemeentebericht vermeld.

Als stap 4 niet van toepassing is dan neemt de gemeente direct een besluit. Zie hiervoor stap 5.

Stap 5 Besluit

De gemeente verleent of weigert de gevraagde vergunning en dit besluit is ook te vinden op de pagina overuwbuurt.overheid.nl. U kunt het besluit ook bekijken bij het Den Haag Informatiecentrum. Bent u (aanvrager) het niet eens met het besluit? Dan kunt u bezwaar maken of in beroep gaan tegen dit besluit.

Belanghebbenden kunnen afhankelijk van de procedure bezwaar maken bij burgemeester en wethouders of in beroep gaan bij de Rechtbank (indien stap 4 onderdeel uitmaakt van de procedure).

Video over toezicht tijdens de bouw

Wilt u weten wat u moet doen als de vergunning is verleend? Bekijk de video.

Bekijk de video over toezicht tijdens de verbouwing.

Gepubliceerd: 13 mei 2015Laatste wijziging: 27 augustus 2019