Wijkagenda’s Scheveningen

In de wijkagenda’s staan de belangrijkste thema’s en acties voor iedere wijk. Deze kiezen de bewoners, ondernemers en anderen uit de wijk samen met de gemeente. Zij voeren de acties 4 jaar lang samen uit.

De vastgestelde thema’s voor Duindorp voor 2020-2024:

Vertrouwen versterken door een betere relatie tussen verschillende bewonersgroepen onderling en tussen bewoners en de overheid.

Acties

 1. Gemeente is meer zichtbaar aanwezig en bereikbaar in de wijk.
 2. Zorgen voor een positief imago van de wijk door gezamenlijke acties en publicaties.
 3. Wijkbudget van € 30.000 waarbij bewoners beslissen over de besteding.

Wie zijn erbij betrokken

Vestia, Welzijn Scheveningen, Basisschool de Meerpaal, Basisschool de Tweemaster, Politie, Haagse Hogeschool, gemeente.

Versterken van het pedagogisch klimaat. Een omgeving waarin kinderen en jongeren zich goed kunnen ontwikkelen.

Acties

 1. Stadslab door Haagse Hogeschool in samenwerking met bewoners en wijkpartners
 2. Relatie tussen school, ouders en welzijn verbeteren en versterken. Positive Behaviour Support (PBS) op basisscholen en daarbuiten

Wie zijn erbij betrokken

Basisschool de Meerpaal, Basisschool de Tweemaster, Welzijn Scheveningen, Politie, Haagse Hogeschool, Sporttuin Duindorp, gemeente.

Het bieden van nieuwe kansen aan de bewoners met verschillende soorten problemen (multiproblematiek).

Acties

 1. Project ‘beter samenleven en wonen’ met Stichting Eigen Kracht Centrale
 2. Lief & Leedstraatjes die zorgen dat er in straten meer aandacht is voor elkaar.
 3. Hulp bij het dagelijks leven. Bijvoorbeeld via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
 4. Hulp bij geldzaken door de mobiele Helpdesk geldzaken van de gemeente.

Wie zijn erbij betrokken

Vestia, Welzijn Scheveningen, Parnassia, gemeente.

Acties

 1. Het aanpakken van grensoverschrijdend gedrag.
 2. Inzet en uitbreiding van straatvertegenwoordigers samen met het wijkberaad.
 3. Stimuleren om aangifte te doen of te melden als er gediscrimineerd wordt.
 4. Gezamenlijk zorgen voor een prettige en veilige woon- en leefomgeving.

Wie zijn erbij betrokken

Politie, Wijkberaad Duindorp, gemeente.

Duinoord heeft een eigen wijkagenda. Hierin staan de 7 belangrijkste thema’s voor de wijk tussen 2021 en 2025. Bewoners, de bewonersorganisatie, ondernemers en wijkpartners hielpen mee bij het maken van de wijkagenda. Ook werken zij samen met de gemeente al bijna 2 jaar aan de uitvoering van de wijkagenda.

Tussen september 2022 en september 2023 werkten zij aan de volgende acties:

Bewoners vinden sociale samenhang belangrijk. Er is een grote bereidheid om zich (nog) vaker in te zetten voor de wijk.

Acties

Ontmoeting tussen locals en expats bevorderen

Internationals en nieuwe bewoners vinden het leuk om meer mensen te leren kennen. Ook willen zij alles weten over activiteiten in de wijk. Daarom is de informatie over activiteiten ook in het Engels. De werkgroep wil dit in de toekomst nog structureler doen via een nieuwsbrief en een blog door Vicky (nieuw bestuurslid bewonersoverleg). In 2023 organiseerde de werkgroep een wandelontmoeting in januari. En op 17 september was de get to know you borrel voor internationals en bewoners. Voor 2024 staan ook al activiteiten op de planning.

Inzet wijkbewoners vergroten

De werkgroep wil buurtbewoners enthousiast maken om activiteiten te organiseren voor de internationale community en/of nieuwe bewoners. In het begin kan de werkgroep helpen bij praktische dingen. Zoals contacten in de wijk en de communicatie in het Nederlands, Duits, Frans, Spaans en Engels. Wilt u zich aanmelden om een activiteit te organiseren? Neem contact op met Michelle of Vicky via Begin link: bewonersoverleg@duinoord-denhaag.nl, einde link. . Terugkerende activiteiten zijn het Walking Dinner en het Sunny Court Festival.

Verwelkomen nieuwe bewoners

In wijkkrant ‘t Lopend Vuurtje is regelmatig aandacht voor nieuwe bewoners.

Wie zijn erbij betrokken

Bewonersoverleg Duinoord, expats, locals, gemeente.

Bewoners noemen verschillende verkeersproblemen waaronder te hard rijden, parkeeroverlast en geluidsoverlast van gemotoriseerde voertuigen.

Acties

Verkeersveiligere straten en kruispunten

De verbouwing van de Galvanischool is in februari 2024 klaar. De leerlingen krijgen hier na de voorjaarsvakantie weer les. De werkgroep kijkt met de gemeente hoe de verkeersveiligheid kan verbeteren rondom de Galvanistraat. Er komt een schoolzone. Ook wordt bekeken of de Galvanistraat een schoolstraat kan worden.

Mogelijkheden autodelen

12 wijkbewoners delen ruim een jaar 2 deelauto’s. Er kunnen nog meer buren meedoen. Hoe meer buren, hoe meer deelauto’s. Dit voor meer ruimte op straat, geldbesparing en helpen bij een duurzame wijk. Aanmelden kan via de website van Autodelen Duinoord.

Ook is de bewonersproef om de auto onder het World Forum te parkeren afgelopen. Hiermee is dit onderwerp op de wijkagenda afgesloten.

Verkennen wijkaanpak fietsen, deelfietsen en deelscooters

Het project Duinoord Fietst loopt. Hierbij zoeken bewoners samen met de gemeente naar oplossingen voor fietsparkeren. Op de pagina  Begin externe link: www.duinoordfietst.denhaag.nl(Externe link), einde externe link. leest u hoe het met dit project gaat.

Wie zijn erbij betrokken

Bewonersoverleg Duinoord, gemeente.

Bewoners hebben overlast van rommel naast restafvalcontainers (ORAC’s).

Acties

ORAC-adoptanten werven

September 2022 was de actiemaand voor nieuwe ORAC-adoptanten. Die maand zijn er 23 nieuwe adoptanten bijgekomen. In totaal zijn 34 van de 50 locaties voor containers geadopteerd door bewoners. Adoptanten hebben een sleutel om de containers te openen als dat nodig is. Ook hebben zij een knijper om vuil rond de containers op te ruimen. ORAC-adoptant zijn kost een paar minuten in de week. Wilt u meer weten over de taken van een ORAC-adoptant? Neem dan contact op met milieubeheerder John Quellhorst via Begin link: milieuscheveningen@denhaag.nl, einde link. .

Verminderen bijplaatsen naast ORAC’s

De vuiljutters en het Buurt Informatie Team (BIT) lopen regelmatig door de wijk. Zij ruimen dan ook zwerfafval op. 29 augustus 2023 was de Opruimdag op het Sweelinckplein. Zo’n 200 bewoners leverden samen ruim 16.000 kilo spullen in. Van grofvuil tot spullen voor de kringloop en van metaal en elektronica tot batterijen, verf en oude medicijnen. Tijdens de Opruimdag werden containeradoptanten (ORAC-adoptanten) in het zonnetje gezet.

Wie zijn erbij betrokken

Bewonersoverleg Duinoord, gemeente.

Veel bewoners vinden de Reinkenstraat als winkelstraat belangrijk.

Acties

Nauwer samenwerken wijkberaad en winkeliersvereniging

De werkgroep hoopt eind 2023 te laten onderzoeken of er eigenaren-BIZ kan komen voor de Reinkenstraat. Dit kan helpen de kwaliteit van de winkels in de straat (en grip hierop) te verbeteren. Er is meer samenwerking tussen de bewonersorganisatie en de BIZ.

Wie zijn erbij betrokken

Bewonersoverleg Duinoord, Vereniging BIZ Winkelgebied Reinkenstraat, gemeente.

Veel bewoners van Duinoord zijn of willen aan de slag met verduurzamen. Er is behoefte aan meer informatie over de mogelijkheden in het Nederlands en het Engels.

Acties

Informeren over energietransitie

De werkgroep doet in elke editie van wijkkrant ’t Lopend Vuurtje verslag van de activiteiten. Duurzaam Den Haag zet dit in voor verduurzaming in de wijk.

Inspireren om energie te besparen

Om bewoners enthousiast te maken geven energiecoaches tijdens een huisbezoek advies op maat over het verduurzamen van woningen. Op 24 juni 2023 hielden Duurzaam Duinoord en de gemeente een isolatiemarkt. Ook zijn er regelmatig kenniscafés over verschillende duurzaamheidsonderwerpen.

Helpen bij verduurzamen

Duurzaam Duinoord en de gemeente werken samen voor de isolatie-actie ‘Heel Duinoord Isoleert’. Er zijn afspraken met ervaren bedrijven over isolatiemaatregelen. Het gaat om het isoleren van de vloer, bodem, glas, dak, zolder of muur. Hierdoor kunnen bewoners makkelijk en voor een goede prijs en isolerende maatregelen laten uitvoeren. In mei en juni 2023 waren er 5 online informatiebijeenkomsten over steeds een andere vorm van isolatie. Wilt  u meer weten over verduurzamen in de wijk? Neem dan contact op met een van de duurzaamheidscoaches via Duurzaam Duinoord.

Wie zijn erbij betrokken

Bewonersoverleg Duinoord, gemeente.

Wijkbewoners kozen vergroening als belangrijkste thema voor de wijkagenda.

Acties

Behouden en onderhouden van groen

De werkgroep komt ieder jaar 4 keer samen. Om te bekijken hoe zij met de groenbeheerder het groen kan houden en onderhouden. In het najaar van 2023 komen er 2 fietsnietjes in de 2e Schuytstraat. Een boomvoet krijgt een beschermende bloembak. In november 2023 is er een schouw met de werkgroepleden, groenbeheerder en een groenaannemer op de Suezkade. Dit om te kijken of er naast het bestaande losloopgebied voor honden, meer groen kan komen voor ontspanning.

Bewoners informeren en activeren om te vergroenen

De werkgroep kijkt altijd naar momenten en activiteiten om op aan te haken. Op 13 mei 2023 was de succesvolle Buurtactie Tegelwippen. Tientallen bewoners van in totaal 46 adressen leverden samen meer dan 900 tegels in voor groen. Ook is de stadsbrede actie van de gemeente voor gratis bomen onder de aandacht in de wijk.

Verbeterplan Sweelinckplein

In het najaar van 2022 voerde de gemeente werk uit voor het project ‘Sweelinckplein Fleurt Op’. Er kwam een nieuw binnenhek. Ook vullen nieuwe planten kale plekken op en staan er bankjes. In december 2023 voert de gemeente het laatste werk uit. Er komen vaste planten. Hiermee is deze actie op de wijkagenda klaar.

Wie zijn erbij betrokken

Bewonersoverleg Duinoord, Stichting vrienden van het Sweelinckplein, gemeente.

Veel bewoners willen (nog) meer speelplekken in de wijk.

Acties

Nieuwe plek om te spelen zoeken

De wandelingen met kinderen en de vragenlijst van het najaar 2022 laten zien waar kinderen spelen en bewegen. Een geschikte plek voor nieuwe speeltuinen in de wijk is er niet. Daarom kijkt de speelbeheerder in 2024 met bewoners van het Stadhoudersplantsoen en het Verhulstplein naar uitbreiding van de bestaande speeltuinen en -plekken. Ook is de gemeente in gesprek met basisscholen om hun schoolpleinen open te stellen voor de buurtkinderen.

Bewoners betrekken

De werkgroep spelen en het bewonersoverleg zijn nauw betrokken bij dit onderwerp. Lees meer op Begin link: Buurtkaart speelplek Duinoord., einde link.

Wie zijn erbij betrokken

Bewonersoverleg Duinoord, gemeente.

Duttendel en Wittebrug heeft een eigen wijkagenda. Hierin staan de belangrijkste 5 thema’s voor de wijk tussen 2024 en 2027. Bewoners, Wijkvereniging Duttendel Wittebrug en wijkpartners hielpen mee bij het maken van de wijkagenda. Ook werken zij samen aan de uitvoering van de wijkagenda.

De vastgestelde thema’s voor Duttendel en Wittebrug voor 2024-2027:

Een bereikbare en verkeersveilige wijk.

Acties

 1. Met het programma Ruim baan voor de fiets werken aan de Sterfietsroute Meijendel. Hierbij horen de Plesmanweg & Badhuisweg, Pompstationsweg, het kruispunt Pompstationsweg -Van Alkemadelaan en de padenstructuur in het duingebied.
 2. Renovatiewerkzaamheden uitvoeren aan de Hubertustunnel en -viaduct in 2025 en 2026.
 3. De verbindingsbogen van en naar de Raamweg opknappen.
 4. Samen met betrokken partners werken aan de groei van Klein Zwitserland. Met een goed resultaat voor alle betrokken partijen.

Bewoners weten hoe zij hun woning kunnen verduurzamen en krijgen informatie over erfpacht.

Acties

 1. Het inspireren en aanmoedigen van bewoners om de woning te verduurzamen. Dit met informatie over onderwerpen zoals energie besparen, groene daken en wateropvang.
 2. Woningeigenaren informeren over de heruitgifte van erfpacht.

Een groene, schone en kindvriendelijke wijk.

Acties

 1. Het houden en onderhouden van groen in de wijk, en dit samen doen met bewoners.
 2. Werken aan een schone wijk. Bijvoorbeeld met acties om overlast van hondenpoep te voorkomen en het zoeken van containeradoptanten.
 3. Het onderhouden en/of vervangen van een deel van het riool op de Plesmanweg, Badhuisweg, Klatteweg, Violenweg en Pompstationsweg.
 4. Samen met de Vrije School Den Haag onderzoeken of hun schoolplein opnieuw ingericht kan worden. En bij herinrichting ook de buurt(kinderen) betrekken.

Werken aan een wijk waar iedereen zich thuis en veilig voelt.

Actie

  Samen onderzoeken of er interesse is voor een Buurt Preventie Team (BPT) of ander initiatief voor een veilige straat. En deze beginnen als hier behoefte aan is.

  Wijkbewoners informeren, verbinden, inspireren en activeren.

  Acties

  1. Ophalen van signalen en gevoelens in de wijk.
  2. Bewoners enthousiast maken om wijkinitiatieven te starten, en informatie geven over het aanvragen van een (activiteiten)subsidie.
  3. Bewoners informeren over het belang van melden bij overlast. En waar u overlast kunt melden rondom veiligheid, wonen en een schone wijk.
  4. Communiceren over de voortgang van de wijkagenda via Scheveningen-Bad Gazet en Begin link: denhaag.nl/scheveningen, einde link. .

  De vastgestelde thema’s voor Geuzen- en Statenkwartier voor 2024-2027:

  Een aantrekkelijke en hechte wijk zijn.

  Acties

  1. Het organiseren van wijkactiviteiten voor en door bewoners.
  2. Internationals en nieuwe bewoners meer en beter te betrekken bij de wijk.

  Wie zijn erbij betrokken

  Wijkoverleg Statenkwartier, gemeente.

  Het verduurzamen van de eigen woning.

  Acties

  1. Het inspireren en stimuleren van bewoners om de woning te verduurzamen.
  2. Het geven van informatie (advies en subsidies) en voorlichting over het verduurzamen van de woning.

  Wie zijn erbij betrokken

  Buurtenergie Statenkwartier, Wijkoverleg Statenkwartier, gemeente.

  Wijkbewoners informeren, verbinden, inspireren en activeren.

  Acties

  1. Communiceren in het Nederlands, met vertaalmogelijkheid in het Engels.
  2. Het uitgeven van de nieuwsbrief Statenkwartier.
  3. Het bijhouden van het wijknieuws op verschillende websites en sociale mediakanalen.
  4. Bewoners enthousiast maken plannen in te dienen.

  Wie zijn erbij betrokken

  Wijkoverleg Statenkwartier, gemeente.

  Blijven werken aan een verkeersveilige wijk.

  Acties

  1. Een lengtebeperking instellen op voertuigen voor het gebied Doornstraat/Johan van Oldenbarneveltlaan.
  2. Werken aan een wijkanalyse fietsparkeren.
  3. Het participatietraject Sterfietsroute Kranenburgweg doorlopen.

  Wie zijn erbij betrokken

  Wijkoverleg Statenkwartier, Bescherming Architectuur Statenkwartier, gemeente.

  Samenwerken aan een duurzame, groene wijk.

  Acties

  1. Het groener maken van 3 pleintjes: Van Boetzelaerlaan-Frankenslag (Jurgenpleintje), Van Aerssenstraat en François Maelsonstraat.
  2. De haalbaarheid participatietraject vergroenen Prins Mauritslaan tussen de Frederik Hendriklaan en Doornstraat te onderzoeken.
  3. Bewoners stimuleren een geveltuintje te maken.
  4. Het plaatsen van tuintjes rondom ondergrondse afvalcontainers.
  5. De actie: Regenton Statenkwartier uitvoeren.
  6. Het geven van voorlichting over de gevolgen van een stenen tuin.

  Wie zijn erbij betrokken

  Wijkoverleg Statenkwartier, gemeente.

  Het winkelgebied aantrekkelijk houden voor ondernemers en publiek.

  Acties

  1. Samenwerken aan een sterk winkelgebied De Fred.
  2. Werken aan de beheersbaarheid van en handhaving op bedrijfsafval.

  Wie zijn erbij betrokken

  De Fred, Aert van der Goesstraat, gemeente.

  Het Havenkwartier heeft een eigen wijkagenda. Hierin staan de belangrijkste 5 thema’s voor de wijk tussen 2022 en 2026. Bewoners, de bewonersorganisatie, ondernemers en wijkpartners hielpen mee bij het maken van de wijkagenda. Ook werken zij samen aan de uitvoering van de wijkagenda.

  Tussen september 2022 en september 2023 werkten zij aan de volgende acties:

  Bewoners willen dat de overlast van hardrijdende auto’s op de toegangswegen naar de haven vermindert. Daarnaast willen zij dat de overlast van de vele auto’s en bijbehorende parkeeroverlast in de zomermaanden wordt aangepakt. Ook het verbeteren van de verkeersveiligheid in een aantal straten en op kruispunten is belangrijk.

  Acties

  Voortzetten van integrale handhavingsacties

  Op 17 mei en 6 juli 2023 waren er 2 grote handhavingsacties langs de kust. Deze waren in Oud-Scheveningen en in de haven.

  Onderzoek doen naar verbeteren van de verkeersveiligheid

  In april 2023 startte de proef met slimme snelheidsmeters op de Westduinweg in het Havenkwartier. Met de metingen voert de politie extra controles uit.

  Bewoners motiveren om verkeersoverlast te melden

  Actieplan Kust, waar het Havenkwartier onderdeel van is, vraagt om overlast altijd te melden.

  Stimuleren van deelmobiliteit en parkeren op afstand

  Tussen 1 mei tot 1 oktober 2023 kunnen bezoekers Park+Beach gebruiken. Dit om parkeren op afstand aan te moedigen. Gebruikers van Park+Beach parkeren vanaf € 6 voor een dag in een garage naar keuze. En reizen dan het laatste deel naar het strand per tram, (bak)fiets of deelscooter.

  Bewoners betrekken bij de nieuwe parkeervisie voor de kuststrook

  Naar verwachting gaat de ontwikkeling van de parkeervisie in 2024 weer verder. Dit gebeurt samen met bewoners.

  Parkeerplekken maken voor het parkeren van deelfietsen en -scooters

  Vanuit Actieplan Kust zijn in de Eerste Haven vakken voor deelfietsen- en scooters gemaakt. In 2024 komen er ook in andere plekken in de wijk plekken (hubs).

  Informatie verstrekken over het aanvragen van fietsbeugels, -vlonders en -buurtstallingen

  De gemeente heeft op de website informatie over het aanvragen van fietsbeugels, -vlonders en -buurtstallingen. In 2024 brengt de gemeente dit extra onder aandacht. Onder meer via de stadsdeelpagina en de bewonersorganisatie.

  Andere acties

  1. Verbeteren verkeersveiligheid voor fietsers: de gemeente en de werkgroep verkeer hebben aandacht voor het verbeteren van de verkeersveiligheid voor fietsers. Zo zijn zij bezig met (tijdelijke) fietsstroken Kranenburgweg, tussen de Pluvierstraat en Hellingkade. Ook komt er een plan voor de verbetering van de verkeersveiligheid van het kruispunt Statenlaan – Westduinweg.
  2. Maken ontwerp sterfietsroute Kranenburgweg: de plannen voor de sterfietsroute Kranenburgweg wordt sinds 2023 in stappen uitgewerkt. Dit met verschillende momenten waarop bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden kunnen meepraten de plannen. Bekijk hoe de situatie van dit project nu is op de pagina Begin externe link: Kranenburgweg: plan(Externe link), einde externe link..

  Wie zijn erbij betrokken

  Bewonersorganisatie Havenkwartier, gemeente, politie, bewoners.

  Bewoners willen meer groen in de wijk. Meer groen helpt tegen hittestress, wateroverlast en geluidsoverlast. Ook zorgt het voor meer biodiversiteit en een betere uitstraling van de wijk.

  Acties

  Waar mogelijk versteende straten vergroenen

  Sinds december 2022 is de werkgroep ‘Groene Wijk’ actief. Samen met de bewoners bekijkt zij de mogelijkheden voor meer groen op de Doctor Lelykade en het Geuzenkwartier. Ook een groenschouw door de wijk is onderdeel van de activiteiten. Samen met de groencommissie Doctor Lelykade is er op het pleintje voor restaurant Catch een bloembakpiramide geplaatst.

  Een plan maken om het Radio Holland Plein te vergroenen

  Het plein is als groenkans opgenomen in de studie Vergroening Scheveningen. Het is nog niet bekend of en wanneer het Radio Holland Plein groener wordt.

  Het plein voor het Hennephofkerkje samen opnieuw inrichten

  Het plein krijgt een nieuwe inrichting. Er is een participatietraject voor het ontwerp met bewoners en de bewonersorganisatie (BOH). Wanneer het opnieuw inrichten kan starten hangt af van de bouw van het nieuwe transformatorstation (Stedin). De planning is nog niet bekend.

  Informatie verstrekken over wat bewoners zelf kunnen doen om hun straat te vergroenen

  Via het Haagse Groen, de stadskrant en de stadsdeelpagina laat de gemeente weten wat bewoners zelf kunnen doen om straat of buurt groener te maken.

  Opnieuw aandacht vragen voor meer groen rondom de Doctor Lelykade

  Sinds begin 2023 heeft de gemeente een kwartiermaker voor het havengebied. Deze zet zich in voor het Havenconvenant en de Havenvisie. Het groener maken van de haven is hier onderdeel van.

  Wie zijn erbij betrokken

  Bewonersorganisatie Havenkwartier, gemeente, bewoners.

  Bewoners vinden een schone wijk belangrijk. Zij willen schone straten zonder hondenpoep. Ook is er aandacht voor het op tijd legen van ondergrondse restafvalcontainers en plaatsen mensen geen (grof)vuil naast de containers.

  Acties

  Hondenpoepoverlast aanpakken met een bewustwordingscampagne en handhaven op de opruimplicht van hondenpoep

  Bewoners die last hebben van hondenpoep wordt gevraagd dit altijd te melden via scheveningenmeldt.nl of 14070. De gemeente, beqwonersorganisatie BOH en partners willen in 2024 de themamaand ‘Kak in de bak’ naar het Havenkwartier brengen. Waarschijnlijk gebeurt dit in het 1e of 2e kwartaal van 2024. Wilt u helpen? Stuur een e-mail naar Begin link: milieuscheveningen@denhaag.nl, einde link. .

  Bewoners motiveren om overlast van afval te melden

  Vanuit Actieplan Kust, waar de haven onderdeel van is, is aandacht voor het melden van overlast.

  De aanleg van meer ORAC-tuintjes onderzoeken en bewoners vragen om ORAC-adoptant te worden

  De gemeente deed in 2023 een aanbesteding om een partij voor containertuintjes te kiezen. Dit is gelukt. Voor Scheveningen komen er zo’n 6 containertuintjes bij in een jaar. Het Havenkwartier heeft een lijst met bewoners die interesse hebben in een containertuintje. Containerlocaties die een adoptant hebben en in erg versteende gebieden staan, krijgen voorrang.

  In mei 2023 was de themamaand adopteer een (ondergrondse) container. Dit zorgde voor 16 nieuwe adoptanten. Tijdens deze maand is de ‘My Clean City app’ ook onder de aandacht gebracht.

  Het aanpakken van achtergelaten fietsen en fietswrakken

  De gemeente ruimt in de hele stad achtergelaten fietsen op. In de 1e week van mei 2023 gebeurde dit in de kuststrook, inclusief het Havenkwartier. Ook in de week van 16 oktober 2023 gebeurt dit.

  In 2024 start de gemeente samen met bewonersorganisatie BOH, bewoners en de Mallemok een fietsenactie. Zij roept bewoners op om fietsen die zij niet meer gebruiken naar de werkplaats in de Mallemok te brengen.

  Het organiseren van opruimdagen en de inzet van de Mobiele Milieustraat op het Radio Hollandplein

  Van begin oktober 2022 tot eind februari 2023 stond de Mobiele Milieustraat iedere woensdag op het Radio Hollandplein. Hier konden bewoners bijvoorbeeld kleine elektrische apparaten, verf en medicijnen inleveren. Dinsdag 28 maart 2023 was de 1e Opruimdag van 2023 in Scheveningen op het Radio Hollandplein.

  Uitbreiden van de ondergrondse containers op het voormalige Norfolkterrein voor het gescheiden inzamelen van afval

  Er komt geen uitbreiding van de ondergrondse containers. In september 2023 stopte de gemeente met het apart inzamelen van PMD (plastic- en metaalverpakkingen en drankenpakken). Doordat GFT-containers vaak worden vervuild (veel afval dat er niet hoort), komen deze er niet meer. De gemeente onderzoekt of de bovengrondse restafvalcontainers op de Hellingweg ondergronds kunnen worden.

  Wie zijn erbij betrokken

  Bewonersorganisatie Havenkwartier, gemeente, bewoners.

  Zelfredzaamheid en het vergroten van de sociale samenhang vinden bewoners belangrijk. Mensen met meerdere problemen zoals armoede, drank- en drugsgebruik, eenzaamheid, psychische problemen én kinderen in een zorgelijke thuissituatie moeten worden geholpen.

  Acties

  Het verwelkomen van nieuwe bewoners

  Dit actiepunt moet nog starten. Heeft u ideeën of wilt u helpen? Stuur een e-mail naar Begin link: wijkagendasscheveningen@denhaag.nl, einde link. .

  Contacten met bewoners onderling verbeteren (bijvoorbeeld met Lief- & Leedstraatjes)

  In augustus en september 2023 was er een Lief & Leedactie in de Koppelstok-, Datheen- en Mennickstraat. Met een Lief & Leedpotje kunnen bewoners kleine cadeaus voor buren kopen (hiervoor is € 75 voor een jaar). De actie was een succes. Er zijn 50 bossen bloemen uitgedeeld. 3 bewoners meldden zich aan om te zorgen voor het Lief & Leedpotje.

  Aandacht voor armoedebestrijding

  De gemeente wil in 2024 het loket Helpdesk Geldzaken terug in de wijk bij de Mallemok brengen.

  Opvoedondersteuning aan ouders die dit nodig hebben

  Er wordt onderzocht of er mogelijkheden zijn voor opvoedondersteuning bij de Mallemok. Op de Oranjeschool zijn koffie-ochtenden voor ouders van de Oranjeschool. Dit om het aanbod van jeugdhulp onder de aandacht te brengen.

  Andere acties

  De speeltuin is sinds 2022 in de zomer tot 22.00 uur open. In de winter tot wanneer het donker wordt. Het jongerenwerk en bewoners openen en sluiten de speeltuin.

  Wie zijn erbij betrokken

  Bewonersorganisatie Havenkwartier, Welzijn Scheveningen, gemeente, Lief & Leed Den Haag, bewoners.

  Bewoners willen wonen in een veilige en prettige wijk. Een wijk waarin aandacht is voor geluidsoverlast, jeugdoverlast, drugshandel en andere vormen van criminaliteit.

  Acties

  Bewoners stimuleren om overlast te melden

  Actieplan Kust vraagt overlast te melden. Sinds half mei 2023 is de Meld Misdaad Anoniem campagne om ondermijning in de haven te tegen te gaan.

  De zichtbaarheid van wijkagenten vergroten

  Wijkagent Martine houdt om de week op woensdag een spreekuur in de Mallemok. Dit is in de oneven weken van 10.00 tot 11.00 uur. Sinds de 2e helft van 2023 hebben de wijkagenten van Scheveningen het Instagram account Wijkagenten Scheveningen. Ook is er een Begin externe link: Facebookpagina van Politie Basisteam Scheveningen(Externe link), einde externe link..

  Het doel is om een vaste wijkagent voor de Koppelstokstraat en omgeving aan te stellen

  Sind mei 2023 is Martine Verhave de wijkagent voor het gebied Geuzenbuurt en Vissenbuurt en de Koppelstok-, Datheen- en Mennickstraat.

  Buurtpreventieteam opzetten

  In 2024 wordt bekeken of er genoeg mensen zijn voor een Buurt Preventie Team (BPT). Op dit moment is er geen team actief.

  Verminderen van overlast door jongeren

  Er is een stadsdeelbrede aanpak voor overlastgevende jeugd. Signalen uit het Havenkwartier worden meegenomen.

  Wie zijn erbij betrokken

  Bewonersorganisatie Havenkwartier, Welzijn Scheveningen, gemeente, Woningcorporaties, politie, bewoners.

  Noordelijk Scheveningen heeft een eigen wijkagenda. Hierin staan de belangrijkste 5 thema’s voor de wijk tussen 2024 en 2027. Bewoners, de bewonersvereniging, BIZ Belgisch Park, ondernemers en wijkpartners hielpen mee bij het maken van de wijkagenda. Ook werken zij samen aan de uitvoering van de wijkagenda.

  De vastgestelde thema’s voor Noordelijk Scheveningen voor 2024-2027:

  Een groene, schone en fijne buitenruimte.

  Acties

  • Doorlopend zoeken naar plekken waar meer groen kan komen. Zodat deze bekend zijn als er geld voor de uitvoering beschikbaar komt.
  • Aandacht houden voor het toevoegen van groen bij projecten in de openbare ruimte. En vervangen groen of bomen waar nodig. Zoals bij het vervangen van de riolering.
  • Een fijne leefomgeving voor de huismus creëren.
  • Werken aan een schone wijk. Bijvoorbeeld met acties om overlast van hondenpoep te voorkomen, het werven van containeradoptanten en het aanleggen en onderhouden van containertuintjes.
  • Blijvend werken aan een bereikbare en verkeersveilige wijk.

  Bewoners weten hoe zij hun woning kunnen verduurzamen en nemen maatregelen voor de eigen woning.

  Acties

  • Het inspireren en stimuleren van bewoners om de woning te verduurzamen. En het verstrekken van informatie over onderwerpen van energie besparen tot groene daken en wateropvang.
  • Huiseigenaren met een kelder informeren over hoe zij vocht- en wateroverlast in kelders kunnen voorkomen of aanpakken.

  Het winkelgebied Belgisch Park aantrekkelijk houden voor ondernemers en bezoekers.

  Acties

  • Het opstellen van een strategisch plan samen met de ondernemers van BIZ Belgisch Park. Dit om het winkelgebied nog aantrekkelijker te maken voor ondernemen, winkelen en horecabezoek.
  • De samenwerking tussen BIZ Belgisch Park en Bewonersoverleg Noordelijk Scheveningen versterken en waar mogelijk samen acties en activiteiten organiseren.

  Een aantrekkelijke, gezonde en hechte wijk zijn.

  Acties

  • Het organiseren van activiteiten voor en door wijkbewoners.
  • Het zoeken van nieuwe vrijwilligers voor de wijkwinkel en Bewonersvereniging Noordelijk Scheveningen (verjonging).

  Wijkbewoners informeren, verbinden, inspireren en activeren.

  Acties

  • Onderzoeken of er een bewonerspanel door het bewonersoverleg kan worden opgezet om signalen en sentimenten in de wijk op te halen.
  • Het actief inzetten van de buurtapp Hoplr door het bewonersoverleg.
  • Bewoners enthousiasmeren wijkinitiatieven te starten en informatie te verstrekken over (activiteiten)subsidies.
  • Bewoners informeren over het belang van melden bij overlast en waar u overlast kunt melden rondom veiligheid, wonen en een schone wijk.
  • Regelmatig communiceren over de voortgang van de wijkagenda. Onder meer via Scheveningen-Bad Gazet en Begin link: denhaag.nl/scheveningen, einde link. .

  Actieplan Kust

  Noordelijk Scheveningen is onderdeel van Actieplan Kust. Hierin staan maatregelen die helpen bij een goede sfeer en controle van de drukte tijdens het strandseizoen. Lees meer informatie op Begin link: Actieplan Kust, einde link. .

  Scheveningen-Dorp heeft een eigen wijkagenda. Hierin staan de belangrijkste 4 thema’s voor de wijk tussen 2021 en 2025. Bewoners, de bewonersorganisatie, ondernemers en wijkpartners hielpen mee bij het maken van de wijkagenda. Ook werken zij samen aan de uitvoering van de wijkagenda.

  Tussen oktober 2022 en november 2023 werkten zij aan de volgende acties:

  Geïnformeerd zijn is belangrijk als het gaat om prettig wonen in een wijk. Bewoners praten mee en zijn nauw(er) betrokken bij hun wijk.

  Acties

  Versterken en vitaliseren van de bewonersorganisatie en de bekendheid ervan in de wijk vergroten

  De bewonersorganisatie (Wijkoverleg Scheveningen-Dorp) heeft sinds begin 2023 een nieuw bestuur. Zij zoeken actief nieuwe vrijwilligers van alle leeftijden.

  Structurele communicatie naar de wijk, informatie ophalen uit de wijk en het gesprek aangaan met de wijk

  De bewonersorganisatie heeft een nieuwe website: Begin externe link: bewonersorganisatiewos.nl(Externe link), einde externe link.. Hier staan een agenda, nieuws en handige informatie. De gemeente voegt wijknieuws samen op de wijkpagina Begin link: www.denhaag.nl/scheveningendorp, einde link. en de speciale projectenpagina Begin link: www.denhaag.nl/projectenscheveningendorp, einde link. . In juni 2023 ondertekenden het bestuur van de bewonersorganisatie en stadsdeeldirecteur Mendy van Veen, het convenant  bewonersorganisaties. In het convenant staat hoe de partijen elkaar goed informeren over ontwikkelingen in de wijk.

  Het Begin externe link: inloopspreekuur(Externe link), einde externe link. met de politie, handhaving, gemeente en anderen is elke 1e donderdagochtend en laatste woensdagavond van de maand.

  Lief & Leedstraatjes onder de aandacht brengen

  De Lief & Leedstraatjes zijn opgezet en uitgebreid. Er zijn in Scheveningen-Dorp 9 nieuwe Lief & Leedstraten. Vrijwilligers krijgen een potje met geld om kaartjes en cadeautjes te kopen voor mensen uit de straat die bijvoorbeeld ziek of eenzaam zijn.

  Wie zijn erbij betrokken

  Wijk Overleg Scheveningen-Dorp, Lief & Leed Den Haag, gemeente.

  Een schone en mooie omgeving, groen in de wijk, speeltuinen en goede voetpaden dragen bij aan plezierig wonen in de wijk.

  Actie

  Informatie geven over het doen van een melding openbare ruimte

  Via De Scheveninger, de Begin externe link: stadsdeelpagina van de gemeente(Externe link), einde externe link. en sociale media is er regelmatig aandacht voor het doen van meldingen over de openbare ruimte.

  Samen met bewoners overlast van hondenpoep voorkomen

  September 2022 stond met de actiemaand ‘Kak in de bak’in het teken van hondenpoep. Activiteiten in de wijk vroegen extra aandacht voor het opruimen van de poep van de eigen hond. Ook werden wijkbewoners gevraagd overlast van hondenpoep te melden. In 2023 bleef handhaving letten op de opruimplicht. De 15 straten met de meeste overlast van hondenpoep gaan mee op de 2-wekelijkse ronde van de hondenpoepzuiger.

  Samen met bewoners zoeken naar mogelijkheden voor meer groen in de wijk

  Met verschillende acties en subsidies stimuleren de gemeente en andere partijen, bewoners en ondernemers om groener te worden. 20 augustus 2023 was er een plantjesmarkt van Operatie Steenbreek. Bewoners konden tuintegels gratis ruilen voor (gevel)tuinplanten. Bewoners van de Korbootstraat maakten een plan voor meer groen in de straat. 29 oktober 2023 doopte wethouder Robert Barker symbolisch de 1e boom.

  Andere acties

  1. Meeuwenoverlast voorkomen – Tussen 1 maart en 1 november 2023 deelde Kommunika (Jurriaan Kokstraat 177) gratis gele zakken uit om meeuwenoverlast te voorkomen. Ook in 2024 zijn de gele zakken beschikbaar.
  2. Achtergelaten fietsen opruimen – De gemeente ruimt in de hele stad achtergelaten fietsen op. Bij de Opruimdag van 3 oktober 2023 op de Westuinweg leverden bewoners tientallen oude fietsen in. In Scheveningen-Dorp deed de handhavingsorganisatie dit in de week van 20 november 2023.

  Wie zijn erbij betrokken

  Wijk Overleg Scheveningen-Dorp, verschillende bewoners die zich bezighouden met groen in de wijk, gemeente.

  Een goede winkelstraat is belangrijk voor de levendigheid van een buurt en het maakt de buurt gezellig. Het is belangrijk voor sociale contacten in de wijk.

  Actie

  Herinrichten Badhuisstraat: meer ruimte voor groen, voetgangers en fietsen

  De Badhuisstraat krijgt meer groen, nieuwe bestrating en ruimte voor voetgangers. De start van het werk is begin 2024 gepland. Dan wordt het riool ook vervangen. Lees meer op Begin externe link: Badhuisstraat: nieuwe inrichting en riolering(Externe link), einde externe link..

  Herinrichten openbare ruimte kop Keizerstraat met aansluiting boulevard

  Er is een Begin link: participatieproces, einde link. met een werkgroep en inloopbijeenkomsten voor bewoners en ondernemers. Zij denken en praten mee over de schetsontwerpen en het voorlopig ontwerp.

  Verdere verkenning economische versterking van de Keizerstraat

  De gemeente en de BIZ Keizerstraat lieten samen een nieuwe visie ontwikkelen voor een  ‘levendige strandstraat’. Onderdeel hiervan zijn de Begin link: ‘Verhalen van de Keizer’, einde link. die de werkgroep van ondernemers en bewoners ophaalde.

  Waterbeheersing Keizerstraat: aanpak voor opvang en afvoer van overtollig regenwater

  In de Keizerstraat en omgeving is een infiltratiesysteem om wateroverlast te voorkomen. Eigenaren van woningen en winkels moeten ook zelf aanpassingen doen (zie Klimaat Challenge actiepunt 3 thema schone en groen wijk). Het werk voor het infiltratiesysteem was vanaf het najaar van 2022 tot eind 2023.

  Wie zijn erbij betrokken

  Wijk Overleg Scheveningen-Dorp, Vereniging BIZ Keizerstraat en Vereniging BIZ Badhuisstraat, gemeente.

  Prettig wonen in een wijk heeft onder meer te maken met aandacht die er is voor lichamelijke, financiële, emotionele en sociale gezondheid.

  Actie

  Structureel informatie verstrekken over het welzijnsaanbod

  Doorlopende inzet via het Kalhuis en Kommunika.

  Meer inzetten op een laagdrempelige wijze (1-op-1 benadering) om bewoners te informeren over het welzijnsaanbod

  Doorlopende inzet via het Kalhuis en Kommunika.

  Blijvend werken aan een divers en structureel activiteitenaanbod

  Dit doen verschillende vrijwilligers- en welzijnsorganisaties. Ook is er een aanpak voor jongeren, voor persoonlijke ontwikkeling, vrijetijdsbesteding en het voorkomen van overlast.​

  Andere acties

  Verbeteren verbinding in en rond de Sleepnetstraat

  Sinds september 2022 is een community builder bezig het verbeteren van de buitenruimte en de speeltuin in de Sleepnetstraat (eigendom Haagwonen).​

  Wie zijn erbij betrokken

  Wijk Overleg Scheveningen-Dorp, Welzijn Scheveningen, gemeente.

  Van Stolkpark

  De wijkagenda Van Stolkpark 2023-2027 is bijna af. In het 4e kwartaal van 2024 is de presentatie en overhandiging van de wijkagenda Van Stolkpark. Dit gebeurt tijdens de algemene ledenvergadering.

  Zorgvliet

  De wijkagenda Zorgvliet 2024-2027 is bijna af. In het 4e kwartaal van 2024 is de presentatie en overhandiging van de wijkagenda. Meer informatie over waar en wanneer dit gebeurt volgt.

  In de wijkagenda staan de belangrijkste verbeterpunten van de wijk. Deze punten pakt de gemeente samen met partners, ondernemers en bewoners de volgende 4 jaar op.

  De gemeente maakt elke 4 jaar een plan voor elke wijk in Den Haag. Het vorige plan is oud en moet vernieuwd worden. Daarom komt er een nieuwe wijkagenda.

  Een thema is een onderwerp waar de wijk de komende 4 jaar samen met de gemeente en partners aan gaat werken. De thema’s worden geselecteerd op basis van de uitkomsten van de vragenlijst, interviews met bewoners en partijen in de wijk en cijfers over de wijk.

  Op de meeste wijkagenda’s komen 3 thema’s. Het kan zijn dat een wijkagenda meer of minder thema’s krijgt. Dit hangt af van de uitkomsten van de vragenlijst, interviews en cijfers over de wijk.

  De projectleider wijkagenda komt graag in contact met mensen die willen meehelpen bij het opstellen of uitvoeren van de wijkagenda. U kunt dit laten weten door een e-mail te sturen naar Begin link: wijkagendasscheveningen@denhaag.nl, einde link. . Geef in uw e-mail aan om welke wijk het gaat.

  Contact

  Hoe kunnen we helpen?

  Chat

  Telefoon

  14070