Uitnodigingsbeleid (meervoudig) onderhands aanbesteden Werken

De gemeente werkt in een aantal categorieën met een uitnodigingsbeleid voor (meervoudig) onderhands aanbesteden. Bent u Haags ondernemer in het midden- en kleinbedrijf (mkb)? Meld u dan aan om mee te doen in de betreffende aanbestedingsprocedures.

De gemeente werkt met groslijsten: voor opdrachten in onderstaande categorieën kiest de gemeente bij de opdrachtverlening uit een lijst geselecteerde bedrijven. Wilt u kans maken op een opdracht van de gemeente? Meld u dan aan voor een plek op de lijst.

Soorten aanbestedingen

Groslijsten worden toegepast op inkoopopdrachten met een waarde tussen € 50.000 en € 1,5 miljoen (enkelvoudig en meervoudig onderhandse aanbestedingen) voor werken in de volgende categorieën:

 • riolering (aanleg en onderhoud van riolering)
 • wegen (aanleg en onderhoud wegennet, bestraten, asfalt en elementenverharding)
 • kunstwerken (aanleg van bruggen, viaducten)
 • cultuurtechnische werken (aanleg van een park, groenstroken, milieuzones)
 • bodemsanering
 • baggeren
 • bouwrijp maken
 • woonrijp maken
 • sloop

Systematiek

De systematiek bestaat uit 4 stappen:

 1. Aanmelden voor de groslijst
 2. verdeling opdracht en uitnodigingen
 3. beoordeling inschrijver na afloop opdracht
 4. uitsluiting en tijdelijke verwijdering van de groslijst.

Via de website van EMVI Prestatiemeting kunt u zich Begin externe link: aanmelden voor een plek op de groslijst(Externe link), einde externe link..

Nodig bij uw aanmelding

De volgende documenten moet u in het formulier als bijlagen uploaden:

 • KvK uittreksel
 • belastingverklaring
 • gedragsverklaring Aanbesteden
 • ISO 9000 certificaat of vergelijkbaar
 • VCA (veiligheidscertificaat) of vergelijkbaar
 • Co2-Prestatieladder niveau 3 of vergelijkbaar
 • referentieopdracht van een uitgevoerde opdracht in de laatste 5 jaar, waaruit voldoende kennis en ervaring van de aard en omvang blijkt in de desbetreffende categorie:
Let op! Vanaf 1 juli 2025 moet u voor deelname aan de Groslijst Werken een certificaat hebben op CO2-prestatieladder niveau 4 of vergelijkbaar.

Partijen die voldoen aan de toelatingscriteria, worden uiterlijk 1 maand na hun aanmelding opgenomen in de groslijst. Op het moment dat hun aanvraag in behandeling genomen wordt, krijgen zij hier van de afdeling Inkoop bericht over. Ook bij definitieve acceptatie volgt een bericht.

Voor iedere groslijst (categorie) stelt de gemeente een longlist op. Op deze lijst staan alle leveranciers die zich hebben aangemeld en die voldoen aan de toelatingscriteria. Hiernaast is er een shortlist. Hierop komen alle leveranciers die een opdracht hebben afgerond en voldoende positief zijn beoordeeld.

Op basis van de omvang van de opdracht nodigt de gemeente minimaal 1 en maximaal 5 bedrijven van de groslijst uit voor het indienen van een offerte.

Hierbij gelden de volgende principes:

Onder bijzondere omstandigheden kan de gemeente hiervan afwijken.

De prestatie van een bedrijf wordt gemeten met de Past Performance methodiek. In de aanbestedingsdocumenten vermeldt de gemeente op welke onderdelen wordt beoordeeld. Met een Past Performance van minimaal een 7,0 wordt een bedrijf opgenomen in de shortlist. Het aantal bedrijven op de shortlist wordt daarbij beperkt tot maximaal 35% van alle partijen binnen deze groslijst.

Voldoet een bedrijf niet aan 1 of meer van bovenstaande eisen, dan wordt het bedrijf niet toegelaten tot de groslijst. Als meerdere zustervennootschappen van 1 holding (concern) zich aanmelden voor dezelfde groslijst wordt alleen de vennootschap die als eerste is aangemeld toegelaten. Die vennootschap moet dan wel aan de toelatingseisen voldoen. De overige zustervennootschappen worden uitgesloten.

Bedrijven kunnen ook tijdelijk van de groslijst worden verwijderd. Van de groslijst verwijderde bedrijven ontvangen 6 maanden lang geen uitnodigingen voor het uitbrengen van een offerte. Verwijdering gebeurt in de volgende gevallen:

Bedrijven worden definitief van de groslijst verwijderd als ze niet meer aan de toelatingscriteria voldoen. Bijvoorbeeld als de vereiste certificering is verlopen of op grond van de uitsluitingsgronden uit de eigen verklaring.

Zie ook

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070