Doelmatig inkopen: duurzaam, innovatief, sociaal en mkb-vriendelijk

Den Haag koopt doelmatig in. Dit betekent dat de gemeente bij haar inkopen kijkt naar duurzaamheid, innovatie en social return en is zij mkb-vriendelijk. Een keuze voor slimmere, veiligere en socialere oplossingen. Deze zijn nodig in de veranderende wereld waarin ook Den Haag te maken heeft met klimaatverandering, uitputting van grondstoffen, digitalisering en demografische veranderingen.

Innovatieve oplossingen

De gemeente daagt bedrijven en kennisinstellingen daarom uit om met innovatieve oplossingen te komen en/of erover mee te denken. Dit zorgt voor de ontwikkeling van producten en diensten die ook voor andere afnemers interessant zijn. Op die manier is innovatiegericht inkopen een aanjager van de Haagse economie.
En door de innovatiekracht van de markt te combineren met de kennis en ervaring van de gemeente, wordt de stad nog aantrekkelijker om in te wonen, werken en recreëren.

Innovatieve inkoopmethoden

De gemeente kan innovatieve aanbestedingsvormen en inkoopmethodieken inzetten. Methoden die ruimte bieden voor inbreng van en dialoog met de markt om zo innovaties een kans geven. Ermee werken is een leerproces voor alle betrokkenen, net als de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer die nodig is om te innoveren. Daarnaast is een breed blikveld van de gemeente en van marktpartijen nodig om samen in een vroeg stadium de kansen te zien. Het vraagt ook lef om buiten de gebaande paden te treden. Het kan mislukken, maar er kan ook iets moois uitkomen.

Duurzaam inkopen

Binnen professioneel inkopen is duurzaamheid een vanzelfsprekend onderdeel. Traditioneel omvat duurzaamheid de drie P’s: People, Planet en Prosperity. Ook Het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen, dat door de gemeente is ondertekend op 8 december 2016 kent dit brede perspectief. Beleid geldt altijd Ook bij (de kleinere) meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedures overweegt de gemeente op welke wijze invulling kan worden gegeven aan de overige beleidsdoelen duurzaamheid, innovatie en social return. Hierbij neemt de gemeente altijd het proportionaliteitsbeginsel in acht, waarbij lokale ondernemers zullen worden uitgedaagd om zich positief te onderscheiden op die beleidsdoelen.

Duurzaam milieu en duurzame werkgelegenheid

In praktische zin ligt de nadruk vaak op duurzaamheid uit milieuperspectief. Omdat het gemeentelijk beleid en de organisatie duidelijk onderscheid maken tussen social return en duurzaamheid in milieuperspectief, maakt het inkoopbeleid ook dit onderscheid. Alle inkopen van zowel type werken, als leveringen en diensten door de gemeente, zowel boven als onder de aanbestedingsdrempel, vinden op steeds duurzamer wijze plaats en dragen bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen. De manier waarop duurzaamheid terugkomt is maatwerk. Het gaat er om per project in een zo vroeg mogelijk stadium kansen en mogelijkheden te verkennen en die afweging moet altijd worden gemaakt. Daar waar landelijk duurzaamheidscriteria zijn geformuleerd, hanteert de gemeente deze, waar meerwaarde mogelijk is zoekt de gemeente die meerwaarde.

Social return

Met social return helpt u als opdrachtnemer van de gemeente direct of indirect werkzoekenden aan een baan of stageplek. Social return is bij ieder bedrijf anders. Er wordt rekening gehouden met het karakter van uw organisatie. Den Haag Werkt adviseert u bij de invulling van social return. Kijk hoe u kunt bijdragen aan meer werkgelegenheid op de pagina Begin link: Regeling Social Return Den Haag: help werkzoekenden aan een baan., einde link.

Mkb-vriendelijk

Den Haag wil zich graag profileren als vriendelijke stad voor het midden- en kleinbedrijf (mkb). De gemeente maakt zich sterk voor een aantrekkelijk ondernemersklimaat en meer ruimte voor ondernemers. De focus ligt op een reductie van de regeldruk en administratieve lasten van bedrijven in de stad. In het verlengde van deze ambitie zet de gemeente zich in voor mkb-vriendelijk aanbesteden. De gemeente wil de kansen voor het Haagse mkb om mee te dingen naar aanbestedingen vergroten. Ook de invulling van innovatie, social return en duurzaam bij aanbestedingen wil zij op een ondernemersvriendelijke wijze organiseren. Mkb-vriendelijk aanbesteden is belang­rijk, omdat het mkb een belangrijke regionale werkgever is. Het behoud van werkge­legenheid en de stimulering van de economie zijn gemeentelijke taken waaraan aandacht moet worden besteed.

Kijk voor meer informatie, ook voor hoe u zich kunt aanmelden voor de groslijst, op de pagina Begin link: Mkb-vriendelijk aanbesteden, einde link. .

eHerkenning

Met eHerkenning kunnen ondernemers veilig, betrouwbaar en eenvoudig online zaken regelen bij instellingen van de overheid. Ook de gemeente werkt voor bepaalde producten en diensten met eHerkenning. Lees hoe u dit kunt aanvragen op de pagina Begin link: eHerkenning: digitaal zaken doen met de gemeente, einde link. .

Inkoopbeleid

U kunt de volledige tekst van het inkoopbeleid van de gemeente lezen: Begin externe link: Concernbeleid Inkoop Gemeente Den Haag (RIS297953)(Externe link), einde externe link..

Algemene inkoopvoorwaarden en klachtenprocedure aanbestedingen

De gemeente hanteert voorwaarden voor inkopen en een klachtenprocedure.

Klachtenprocedure aanbestedingen

Bij de inkoop en aanbesteding van werken, producten en diensten volgt de gemeente Den Haag de landelijke en Europese regelgeving. Transparantie is daarbij belangrijk. Doet u zaken met de gemeente en bent u van mening dat een aanbesteding niet volgens de regels is verlopen, dan kunt u hierover een klacht indienen. In de klachtenprocedure aanbestedingen leest u hoe uw klacht wordt behandeld.

Zie ook

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070