Aanbestedingsprocedures

Er zijn vele aanbestedingsprocedures met eigen wettelijke en praktische regels, termijnen en kenmerken. Als ondernemer krijgt u hiermee te maken als u zaken doet met de gemeente. Lees welke vormen van aanbesteding er zijn voor welke producten en diensten en welke bedragen erbij horen.

Om snel inzicht te geven in de verschillende vormen is in onderstaande tabel voor de belangrijkste inkoop- en aanbestedingsprocedures samengevat hoe de gemeente deze toepast. Welke procedure van toepassing is hangt samen met de omvang (drempelbedragen) en de aard van de opdracht. Hoe hoger de waarde van een opdracht hoe complexer de procedure is. De te volgen procedure wordt bepaald door zogenaamde wettelijke drempelbedragen.

Drempelbedragen

Drempelbedragen werken Drempelbedragen leveringen en diensten
Enkelvoudig onderhands Tot € 150.000 Tot € 50.000
Meervoudig onderhands € 150.000 tot € 1.500.000 € 50.000 tot € 215.000 (2023)
€ 50.000 tot € 221.000 (2024)
Nationaal openbaar € 1.500.000 tot € 5.382.000 (2023)
€ 1.500.000 tot € 5.538.000 (2024)
Niet van toepassing
Europese aanbesteding > € 5.382.000 (2023)
> € 5.538.000 (2024)          
> € 215.000 (2023)
> € 221.000 (2024)

Enkelvoudig onderhandse inkoop (EVO)

Bij enkelvoudig onderhands aanbesteden wordt de opdracht gegund aan 1 partij die op basis van objectieve criteria geselecteerd is en uitgenodigd wordt om een offerte in te dienen.

Meervoudig onderhandse inkoop (MVO)

Bij meervoudig onderhands aanbesteden nodigt de gemeente op basis van objectieve criteria een aantal (minimaal 3 en maximaal 5) gegadigden uit om een offerte in te dienen op basis van een beschrijvend document (offerteaanvraag) of bestek met daarin alle relevante informatie. De gemeente gunt op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding, op basis van laagste prijs of op laagste kosten op basis van kosteneffectiviteit.

Uitnodigingsbeleid

Haagse ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf kunnen zich bij de gemeente aanmelden voor een plek op de groslijst. In bepaalde categorieën meervoudige onderhandse aanbestedingen hanteert de gemeente een uitnodigingsbeleid. Mkb’ers die zich voor de groslijst aanmelden, kunnen door de gemeente worden uitgenodigd om aan een aanbesteding mee te doen. Aanmelden kan via de pagina’s Begin link: Uitnodigingsbeleid aanbestedingen ingenieursdiensten, einde link. en Begin link: Uitnodigingsbeleid aanbestedingen Werken., einde link.

Nationale aanbesteding

Een aanbesteding waarbij alle ondernemers na een nationale aankondiging mogen inschrijven of zich mogen aanmelden. Er zijn 2 varianten, een openbare en een niet-openbare nationale aanbesteding. Bij een openbare aanbesteding mogen alle geïnteresseerden inschrijven. Bij een niet-openbare aanbesteding wordt een voorafgaande selectie georganiseerd op basis van geschiktheidseisen. De aanbesteding wordt algemeen bekendgemaakt en voor de 1e ronde kan iedere geïnteresseerde die aan de geschiktheidseisen voldoet, zich aanmelden. De gemeente selecteert een van te voren vastgesteld aantal gegadigden. Deze worden uitgenodigd voor de 2e ronde, de daadwerkelijke inschrijving.

Europese aanbesteding

Een aanbesteding waarbij alle ondernemers na een Europese aankondiging op Begin externe link: TenderNed(Externe link), einde externe link. mogen inschrijven of zich mogen aanmelden. Net als bij een nationale aanbesteding, zijn bij een Europese ook 2 varianten mogelijk, de openbare en de niet-openbare procedure. Bij een openbare aanbesteding mogen alle ondernemers inschrijven. Bij een niet-openbare aanbesteding wordt een voorafgaande selectie georganiseerd. In dat geval mogen alle ondernemers naar aanleiding van de aankondiging verzoeken om deel te nemen, maar mogen alleen de door de aanbesteder uitgenodigde ondernemers inschrijven.

Marktconsultatie

Een marktconsultatie is een oproep aan ondernemers om hun visie te geven op een specifiek inkoopvraagstuk. Een marktconsultatie is de handigste manier om, voordat een aanbesteding start, de mogelijkheden en verwachtingen aan de opdrachtgevers bekend te maken. Een marktconsultatie is een door de gemeente georganiseerde informatie-uitwisseling met belanghebbende partijen over een voorgenomen aanbesteding. Ondernemers zijn als potentiële leverancier belanghebbende partijen, maar ook burgers (als afnemer van bepaalde diensten) en belangenorganisaties kunnen worden uitgenodigd.

Haalbaarheid en randvoorwaarden opdracht

Met de ontvangen informatie en inzichten stelt de gemeente de haalbaarheid en de randvoorwaarden van de opdracht vast. Dit kunnen zeer concrete vragen zijn: ‘Welke selectie- of gunningscriteria zou ik moeten toepassen?’ en ‘Welke gewichten moet ik verbinden aan de gunningscriteria in een aanbesteding?”. Maar het kan veel breder gaan over het inzicht krijgen in of zicht krijgen op mogelijke oplossingen voor een probleem. Ook kan de markt om ideeën gevraagd worden. Of de gemeente vraagt de markt: ‘Welke vragen zou ik moeten stellen, zodat u voor het beschreven probleem de meest ideale oplossing kunt geven?’. De gemeente daagt de markt dus uit om met eigen oplossingen te komen.

Meer weten?

Een zeer uitgebreide kennisbank over aanbesteden is te vinden op de website van Begin externe link: PIANOO(Externe link), einde externe link.. De belangrijkste regels zijn te vinden in de Begin externe link: Aanbestedingswet 2012(Externe link), einde externe link. en de wettelijk vastgestelde Begin externe link: Gids Proportionaliteit(Externe link), einde externe link..

Zie ook

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070