Bodemonderzoek en sanering

In Den Haag zijn verschillende plekken waar de bodem misschien vervuild is. Voorbeelden hiervan zijn plekken waar vroeger een wasserij, drukkerij of garagebedrijf actief was. Als eigenaar of gebruiker van een stuk grond bent u verantwoordelijk voor een schone bodem. Bij het vermoeden van vervuilde grond moet u een onderzoek en mogelijk ook sanering laten uitvoeren.

Bodemonderzoek

Bij bodemonderzoek wordt de grond gecontroleerd op stoffen die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid van omwonenden. Als u ergens bodemverontreiniging vermoedt, laat dan ook een bodemonderzoek uitvoeren.

Een bodemonderzoek kan nodig zijn bij:

  • gronduitgiftetransacties, waarbij de gemeente betrokken is (eigendom of erfpacht gemeentelijke bouwgrond)
  • het vermoeden van milieuvervuiling in de grond
  • grondverzet (het uitgraven, verplaatsen van meer dan 5 kubieke meter grond)
  • bij de aankoop van onroerend goed is het niet verplicht, maar wel verstandig om de bodem te laten onderzoeken op verontreiniging.
Let op: Bodemonderzoek mag alleen door een gespecialiseerd bureau uitgevoerd worden. Kijk voor een erkend bodemonderzoeksbureau op Begin externe link: www.rvo.nl(Externe link), einde externe link..

Zodra u een bodemonderzoek heeft laten uitvoeren moet u bij de gemeente een Begin link: Beoordeling bodemonderzoek, einde link. aanvragen.

Saneringsplan

De gemeente beoordeelt of het onderzoek goed is uitgevoerd. En of de bodem geschikt is voor het beoogde gebruik. Soms moet u de bodem laten saneren voordat erop gebouwd mag worden. U maakt dan eerst een saneringsplan. U laat dit weten aan de gemeente door uw Begin link: Bodemsanering te melden, einde link. .

Verantwoordelijkheid

Het uitgangspunt bij bodemverontreiniging is dat de vervuiler betaalt:

  • Bent u de particuliere eigenaar van een perceel? Dan bent u verplicht uw bodem te saneren als u zelf de bodemverontreiniging heeft veroorzaakt.
  • Is uw bedrijf de eigenaar van het perceel? Dan is sanering alleen verplicht wanneer dit spoedeisend is. Sanering is spoedeisend als er sprake is van een geval van ernstige verontreiniging en wanneer verspreiding van de verontreiniging kan leiden tot risico’s voor mens, plant of dier.

Is de veroorzaker niet meer te achterhalen of kan hij niet meer aangesproken worden, dan saneert de overheid zelf de verontreinigde terreinen. Bijvoorbeeld als:

  • de verontreiniging is veroorzaakt vóór 1975
  • de veroorzaker failliet is of onvoldoende financiële zekerheid kan bieden.

Hulp van de overheid

De overheid helpt grondeigenaren, erfpachters en gebruikers van verontreinigde grond met financiële, technische of organisatorische steun.

Voor meer informatie over hulp van de overheid kunt u contact opnemen met Begin link: bodeminformatiepunt@denhaag.nl, einde link. .

Lopende saneringen in Den Haag

Wilt u weten waar bodemsaneringen worden uitgevoerd? Op Begin externe link: www.bodemloket.nl(Externe link), einde externe link. ziet u of er op een bepaalde plek bodemonderzoek is gedaan, of er vervolgstappen nodig waren en of een locatie al gesaneerd is.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070