Regels bij een bijstandsuitkering

Als u een bijstandsuitkering krijgt, gelden bepaalde regels. Houdt u zich hier niet aan? Dan kan de gemeente uw uitkering stoppen of verlagen.

Met een bijstandsuitkering moet u er alles aan doen om zo snel mogelijk (weer) aan het werk te gaan. De gemeente helpt u hierbij. De gemeente verwacht van u het volgende:

Naar werk zoeken

Met de gemeente spreekt u af hoe u op zoek gaat naar werk. U maakt samen afspraken. Bijvoorbeeld over hoeveel keer per week u solliciteert en op wat voor soort vacatures u gaat reageren.

Houdt u zich niet aan de gemaakte afspraken? Dan kan de gemeente een maatregel opleggen zoals een verlaging van uw uitkering.

Actief meedoen

Heeft een medewerker van de gemeente u aangemeld voor een training, workshop of andere activiteit? Dan bent u verplicht hier op tijd te zijn en actief mee te doen. U mag dus niet zonder geldige reden afbellen en u moet zich voldoende inzetten.

Daarnaast verwacht de gemeente dat u zich actief inzet voor de maatschappij als u niet kunt werken. Bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk te doen.

Naar afspraken gaan

U bent verplicht naar de afspraken van de gemeente te gaan. Kunt u echt niet komen? Neem dan contact op met de Klantenservice SZW. Afzeggen van de afspraak kan alleen als u daar een geldige reden voor heeft.

Uw werk of uitkering behouden

U moet zorgen dat u uw inkomsten behoudt. Voorkom dat u door uw eigen schuld wordt ontslagen. Of dat u een andere uitkering dan de bijstand niet meer krijgt omdat u zich niet aan de regels heeft gehouden.

Geen agressie

U mag niet agressief zijn tegen een medewerker van de gemeente. Agressief gedrag is onder andere uitschelden, discrimineren, bedreigen of het gebruiken van lichamelijk geweld.

Voldoende Nederlands beheersen

Het is makkelijker om werk te vinden als u het Nederlands goed beheerst. De overheid wil dat iedereen met een bijstandsuitkering het Nederlands voldoende kan verstaan, lezen, spreken en schrijven. Voldoende is het niveau van het einde van de basisschool of hoger. Dit staat in de Wet taaleis. Is uw Nederlands onvoldoende? Dan maakt de gemeente afspraken met u over het verbeteren van uw taalniveau.

Veranderingen op tijd doorgeven

Als er iets in uw situatie verandert, moet u dit direct melden via het wijzigingsformulier.
Bijvoorbeeld:

 • u krijgt naast uw uitkering nog andere inkomsten
 • u gaat verhuizen
 • u gaat samenwonen
 • uw medebewoner/meerderjarige kind start of stopt met een studie. Of wijzigt van studie.

  Volledige en juiste informatie geven

  U moet volledige en juiste informatie geven over uw persoonlijke situatie, inkomen en vermogen. Anders pleegt u fraude. Voorbeelden van fraude zijn:

  • U meldt niet dat u werkt of u heeft meer inkomen dan u heeft opgegeven.
  • U meldt niet dat u samenwoont.
  • U geeft onjuiste gegevens door.
  • U meldt niet dat u een erfenis heeft gekregen.
  • U meldt niet dat u een prijs heeft gewonnen met een waarde van meer dan € 6.120 (voor alleenstaanden) of € 12.240 (als u samenwoont met een partner).

  Maatregelen bij fraude

  Maatregelen die de gemeente kan nemen bij fraude:

  • De gemeente stopt uw uitkering.
  • U moet alles terugbetalen wat u teveel heeft gekregen.*
  • U krijgt tijdelijk een lagere uitkering of u moet extra terugbetalen.
  • De gemeente doet aangifte van een strafbaar feit bij het Openbaar Ministerie.

  Bent u het niet eens met een opgelegde maatregel? Dan kunt u een verzoek tot herziening van een maatregel indienen.

  * Gemeentelijke regels over terugvordering, aflossing en kwijtschelding door de gemeente van te veel verstrekte bijstandsuitkering, vindt u in de Beleidsregels Terugvordering, aflossing en kwijtschelding Den Haag 2014 (RIS272690).

  Contact

  Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met SZW.

  Gerelateerde informatie

  Regels bij een bijstandsuitkering (PDF, 4 MB)
  Denkt u dat iemand onterecht een uitkering krijgt? Meld bijstandsfraude bij de gemeente.

  Gepubliceerd: 18 maart 2019Laatste wijziging: 8 april 2019