Instemmingsbesluit wegopbrekingen aanvragen

Wilt u voor de uitvoering van werkzaamheden de openbare straat afsluiten en/of opbreken? Bijvoorbeeld bij herinrichting of onderhoud van wegen, straten, pleinen, tramsporen en tijdelijke wegafzetting voor de realisering van een bouwplan? Dan heeft u daarvoor een instemmingsbesluit nodig.

Voor wie?

Iedereen die werkzaamheden uitvoert op, in of onder de openbare weg.

Let op: U hoeft geen instemmingsbesluit aan te vragen voor:

 • werkzaamheden op, in of onder de openbare weg waarbij geen verkeershinder ontstaat

 • wegopbrekingen die korter duren dan 60 uur en waarbij minder dan 25 vierkante meter openbare ruimte wordt ingenomen.

In dat geval doet u een melding in het programma LTC Meldingen & Vergunningen. Heeft u nog geen account bij LTC Meldingen & Vergunningen, dan kunt u een LTC account aanvragen.

Voorwaarden

De aanvraag wordt getoetst op landelijke en plaatselijke kwaliteitseisen en de plaatselijke richtlijnen. In het bijzonder wordt gekeken naar de gevolgen voor de bereikbaarheid en andere vormen van hinder voor de omgeving. U moet voldoen aan de zogeheten Nadere Regels.

Procedure

Bij het behandelen van uw aanvraag wordt een onderscheid gemaakt tussen werken op 2 categorieën wegen:

Werkzaamheden op of rond overige wegen worden behandeld door de wegbeheerder van het betreffende stadsdeel. Nadat u de aanvraag heeft ingediend beoordeelt de wegbeheerder de ingediende stukken. Indien noodzakelijk wordt u uitgenodigd voor het Klein Breek Overleg. Na bespreking en met instemming van stakeholders zoals de hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven wordt het instemmingsbesluit verleend.

Nodig bij uw aanvraag

Bij de aanvraag van een instemmingsbesluit moet u de volgende documenten meenemen of opsturen:

 • Een ingevuld aanvraagformulier Instemmingsbesluit.
 • Een plattegrond van de bestaande situatie met daarin (indien van toepassing) de verkeersmaatregelen voor wegafzettingen en omleidingen tijdens de uitvoering.
 • Bij werken op het netwerk Bereikbaarheidsregie: een ingevuld en door het SBO geaccordeerd BVC-plan.
 • Bij herinrichting van de openbare ruimte: een plattegrond van de nieuwe situatie waarop staat welke wijzigingen worden doorgevoerd.
 • Bij de aanleg van kabels en leidingen: een tekening waaruit het voorgestelde tracé blijkt.

Dat u een instemmingsbesluit moet aanvragen, staat in artikel 2:11 van de Haagse Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Gaat het om werkzaamheden aan kabels en leidingen? Dan heeft u een combi-instemming nodig ingevolge de artikelen 2:10A en 2:11 APV. Bij kabels en leidingen in het kader van de Omroep- of Telecommunicatiewet heeft u een Instemmingsbesluit op grond van de Telecommunicatieverordening nodig. In het beslisschema kunt u kijken of u een instemmingsbesluit nodig heeft en zo ja, welk.

  Aanvragen

  Vraag het instemmingsbesluit digitaal aan.

  Instemmingsbesluit aanvragen

  U kunt het formulier ook printen en inleveren bij uw stadsdeelkantoor.

  Kosten

  Aan een instemmingsbesluit wegopbrekingen zijn kosten verbonden. De tarieven vindt u in de Legesverordening.

  Hoelang duurt het?

  Afhandeling aanvraag instemmingsbesluit

  De afhandeling van uw aanvraag instemmingsbesluit duurt maximaal 8 weken. Wanneer de afhandeling langer duurt, krijgt u hierover bericht.

   Archeologie

   Het kan zijn dat uw werkgebied een archeologische waarde heeft of dat er archeologische resten te verwachten zijn. U kunt dat zien op de Archeologische Waarden- en Verwachtingenkaart van de gemeente. Gaat u werkzaamheden dieper dan 50 centimeter onder het maaiveld uitvoeren? Dan moet u mogelijk archeologisch onderzoek laten doen. 

   Als uw werkzaamheden plaatsvinden in een bestaand kabels- en leidingentracé, is archeologisch onderzoek niet nodig. De afdeling Archeologie kan u verder informeren.