Instemmingsbesluit wegopbrekingen aanvragen

Wilt u voor werkzaamheden de straat afsluiten of opbreken? Bijvoorbeeld om wegen, straten of pleinen opnieuw in te richten, of om kabels, leidingen of tramsporen te onderhouden? Of wilt u de weg tijdelijk afsluiten voor bouwwerkzaamheden? Vraag dan een instemmingsbesluit wegopbrekingen (vergunning) aan.

Voor iedereen die werk uitvoert op, in of onder de openbare weg. En iedereen die tijdelijke verkeersmaatregelen wil instellen. Er zijn hierbij 2 mogelijkheden:

 1. Groot werk dat:
  • op, in of onder de openbare weg gebeurt en zorgt voor verkeershinder
  • langer duurt dan 60 uur achter elkaar (meer dan 3 werkdagen)
  • meer dan 25 vierkante meter openbare ruimte inneemt
 2. Klein werk dat:
  • geen verkeershinder veroorzaakt
  • korter duurt dan 60 uur achter elkaar (maximaal 3 werkdagen)
  • minder dan 25 vierkante meter openbare ruimte inneemt

Bij het behandelen van uw aanvraag maakt de gemeente verschil tussen werkzaamheden op 2 soorten wegen:

1. werken op, of met effect op het netwerk Bereikbaarheidsregie

Heeft uw werk effect op het Begin externe link: netwerk Bereikbaarheidsregie(Externe link), einde externe link.? Dan moet u altijd eerst uw Begin link: werkzaamheden aanmelden , einde link. bij de afdeling Bereikbaarheidsregie. U krijgt dan een reactie via e-mail. Hierin staat of u direct een instemmingsbesluit kunt aanvragen of dat u eerst de BVC-procedure moet doorlopen. BVC staat voor Bereikbaarheid, Veiligheid en Communicatie.

Met deze procedure wil de gemeente zoveel mogelijk voorkomen dat bewoners, ondernemers en bezoekers last hebben van de werkzaamheden. U moet een BVC-plan 9 maanden voor de start van uw werkzaamheden inleveren. De gemeente beoordeelt het BVC-plan in het Stedelijk Bereikbaarheidsoverleg. Pas na een positief besluit kunt u het instemmingsbesluit aanvragen.

2. werk buiten het netwerk Bereikbaarheidsregie (op of rond overige wegen)

Heeft u werk dat geen effect het netwerk Bereikbaarheidsregie? Dan kunt u meteen een Begin link: instemmingsbesluit aanvragen, einde link. . U ontvangt van de afdeling Bereikbaarheidsregie een e-mail waarin staat dat u direct een instemmingsbesluit kunt aanvragen.

De gemeente beoordeelt uw aanvraag binnen 8 weken. Als er iets niet duidelijk is of er ontbreekt informatie, dan neemt de gemeente contact met u op. Eventueel nodigt de wegbeheerder u uit voor een overleg op het stadsdeelkantoor. Daar bespreekt u uw project met belangrijke partners in de stad, zoals de hulpdiensten en de openbaarvervoerbedrijven. Als alle partijen akkoord zijn, verleent de gemeente uw instemmingsbesluit.

Wanneer aanvragen of melden

De gemeente controleert of uw aanvraag klopt met de Haagse eisen en richtlijnen. Bij het beoordelen van een aanvraag kijkt de gemeente vooral of het werk gevolgen heeft voor de bereikbaarheid. En of het andere hinder geeft voor de omgeving.

Voor elk werk gelden regels. Bekijk deze in de bestuurlijke stukken:

Bij werkzaamheden in de ondergrond waarbij machines worden gebuikt, moet u ook altijd een Begin externe link: KLIC-melding doen bij het Kadaster(Externe link), einde externe link..

Archeologische controle doen

Controleer of uw werkgebied een archeologische waarde heeft of dat er archeologische resten te verwachten zijn. Dat kan met de Begin externe link: Archeologische Waarden- en Verwachtingenkaart(Externe link), einde externe link. van de gemeente. Zijn uw werkzaamheden dieper dan 50 centimeter onder het maaiveld? Dan moet u mogelijk archeologisch onderzoek laten doen.

Bij werkzaamheden in een bestaand kabel- en leidingentracé is archeologisch onderzoek niet nodig.

U stuurt bij elke aanvraag de volgende documenten mee:

 • een volledig ingevuld aanvraagformulier
 • een tekening met daarop:
  • de actuele ondergrond van de openbare ruimte waarop de verkeersmaatregelen voor wegafzettingen staan (volgens CROW96B en/of Haagse richtlijnen)
  • de werkruimte die nodig is
  • de restruimte van de openbare ruimte (eventueel dwarsprofiel)
  • eventuele omleidingen tijdens de uitvoering
 • een situatietekening van het werkgebied (inclusief de in te nemen ruimte voor het opslaan van materieel en materialen)

Bij de volgende werkzaamheden stuurt u ook mee:

Vraag het instemmingsbesluit aan, het liefst digitaal.

U kunt het formulier ook printen. Stuur het samen met de Begin link: documenten die nodig zijn bij uw aanvraag, einde link. naar:

Dienst Stadsbeheer
Handhavingsorganisatie
Afdeling Vergunningen
Postbus 12651
2500 DP DEN HAAG

U moet voor een instemmingsbesluit of melding wegopbrekingen kosten (leges) betalen.

Tarieven:

Kosten (leges) 2024
Klein werk: kortdurend en zonder verkeershinder (alleen melding in LTC). € 63,15
Werk aan kabels en leidingen zonder graafwerk in de openbare ruimte. € 467,11
Groot werk (> 25 m2, > 60 uur en/of met verkeershinder):
werk of plaatsen tijdelijke verkeersmaatregelen in de openbare ruimte.
€ 784,31
Groot werk op of met effect op de rijbanen of fietspaden van het netwerk Bereikbaarheidsregie. € 3.355,88

Bekijk alle kosten in de Begin externe link: Legesverordening(Externe link), einde externe link..

 • De behandeling van een melding (klein werk) in LTC duurt maximaal 3 werkdagen.
 • De afhandeling van uw aanvraag van een instemmingsbesluit (groot werk) duurt maximaal 8 weken. Wanneer de gemeente meer tijd nodig heeft, krijgt u hierover bericht.

Houd rekening met een bezwaartermijn van 6 weken na de datum waarop de gemeente het instemmingsbesluit heeft verleend.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070