Kunstenplan

In het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur, ook wel het Kunstenplan genoemd, staat het Haagse cultuurbeleid voor een periode van 4 jaar beschreven. Ook staat hierin welke culturele instellingen een subsidie voor meerdere jaren krijgen van de gemeente.

Subsidies aan culturele instellingen

Om het Kunstenplan voor 2021-2024 te kunnen maken stelde de gemeenteraad eerst het Beleidskader Kunst en Cultuur 2021-2024 vast. Dit is het uitgangspunt voor de beoordeling van subsidieaanvragen van culturele instellingen.

Een onafhankelijke adviescommissie gebruikt het beleidskader om de subsidieaanvragen te beoordelen. Op 24 april 2020 bracht zij haar advies uit aan het college van burgemeester en wethouders.

Op basis van dit advies heeft het college op 16 juni 2020 het Ontwerp-Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2021-2024 vastgesteld. In het najaar stelt de gemeenteraad het Meerjarenbeleidsplan vast. Bij de begrotingsbehandeling van 2021 wordt ook het financiële kader hiervoor vastgesteld. Het college kent vervolgens de subsidies aan culturele instellingen toe.

Het Ontwerp-Meerjarenbeleidsplan 2021-2024

Het college nam op 16 juni 2020 een besluit over het Ontwerp-Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2021-2024 (MJB) en gaf het Ontwerp-Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2021-2024 (RIS305541) vrij aan instellingen zodat ze hun zienswijze konden indienen. In het plan staat welke culturele organisaties de komende 4 jaar subsidie krijgen van de gemeente. Dit besluit volgt op het advies dat een onafhankelijke adviescommissie op 24 april 2020 uitbracht.

Het college besloot om dit advies grotendeels over te nemen. Bij sommige adviezen maakte het college een andere keuze. Altijd langs de kaders van het beleidskader Kunst en Cultuur 2021-2024 ‘Zee aan mogelijkheden', dat als leidraad geldt voor het Ontwerp-Meerjarenbeleidsplan.

 • STET The English Theatre krijgt in afwijking van het advies een subsidie, om het Engelstalige theateraanbod in onze internationale stad op peil te houden.
 • Muzee krijgt voor de museumfunctie subsidie, vanwege het belang van een breed palet aan verschillende musea in de stad.
 • Museum Bredius krijgt subsidie, omdat de gemeente door de acceptatie van het legaat-Bredius in het verleden, verplicht zijn tot het in stand houden van het museum.

Ook nam het college naar aanleiding van het advies een aantal aanvullende besluiten:

 • Voor de functie van de Cultuurankers in de stadsdelen Haagse Hout en Scheveningen stelt het college budget beschikbaar en onderzoekt waar deze functies het beste belegd kunnen worden.
 • Het college reserveert budget om programmering in het Zuiderparktheater te behouden.
 • Het college reserveert budget om achterstanden in te lopen bij het beheer van gemeentelijke kunstcollecties.
 • Voor de cultuurankers in de bibliotheken in Leidschenveen-Ypenburg en Loosduinen-Nieuw Waldeck reserveert het college budget.
Bekijk de video Hierin licht wethouder Robert van Asten het Ontwerp-Meerjarenbeleidsplan toe.

Zienswijzen

Instellingen konden tot half juli 2020 hun zienswijze indienen op het Ontwerp-Meerjarenbeleidsplan. In totaal zijn 59 zienswijzen van instellingen ontvangen. Daarvan zijn 2 zienswijzen gezamenlijk ingediend. Enkele instellingen hebben laten weten geen zienswijze in te dienen. Het college dankt alle instellingen voor de moeite die zij hebben genomen om te reflecteren op het Ontwerp-Meerjarenbeleidsplan en hun zienswijze uiteen te zetten. Het openbare Zienswijzenrapport (RIS306137) vormt een bijlage bij het raadsvoorstel Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2021-2024. Geen van de zienswijzen heeft geleid tot wijzigingen in het Ontwerp-Meerjarenbeleidsplan.

Voorstel aan gemeenteraad

Dinsdag 8 september 2020 stemde het college in met het raadsvoorstel Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2021-2024 (RIS306137). Het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2021-2024 wijkt niet af van het Ontwerp-Meerjarenbeleidsplan dat op 16 juni 2020 door het college is vrijgegeven. Zoals al was aangekondigd, zijn extra middelen gereserveerd boven op het eerdergenoemde financiële kader. Dit om een aantal instellingen en culturele functies, die de gemeente dreigt te verliezen als zij het advies van de commissie zou volgen, in stand te houden. In totaal gaat het om een bedrag van € 1,8 miljoen.

Belangrijke data

 • donderdag 24 september 2020: hoorzitting commissie Samenleving
 • donderdag 1 oktober 2020: bespreking Meerjarenbeleidsplan in commissie Samenleving
 • donderdag 1 oktober 2020 om 9.00 uur: deadline inleveren plan en passende begroting aangepast aan honorering van de gemeente, basisinfrastructuur (BIS) en/of rijkscultuurfondsen. In de brief van 17 juni 2020 naar aanleiding van het Ontwerp-Meerjarenbeleidsplan is aangegeven of u een aangepast plan en passende begroting moet overleggen. Deze kunt u mailen naar kunstenplan@denhaag.nl
 • woensdag 7 oktober 2020: voorlegging Meerjarenbeleidsplan aan gemeenteraad ter vaststelling (let op: deze datum is gewijzigd)

Meer informatie

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de gemeente via het e-mailadres kunstenplan@denhaag.nl.

Gepubliceerd: 9 september 2020Laatste wijziging: 10 september 2020