Kunstenplan

In het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur, ook wel het Kunstenplan genoemd, staat het Haagse cultuurbeleid voor een periode van 4 jaar beschreven. Ook staat hierin welke culturele instellingen een subsidie voor meerdere jaren krijgen van de gemeente.

Subsidies aan culturele instellingen

Om het Kunstenplan voor 2021-2024 te kunnen maken stelde de gemeenteraad eerst het Beleidskader Kunst en Cultuur 2021-2024 vast. Dit is het uitgangspunt voor de beoordeling van subsidieaanvragen van culturele instellingen.

Een onafhankelijke adviescommissie gebruikt het beleidskader om de subsidieaanvragen te beoordelen. Op vrijdag 24 april 2020 bracht zij haar advies uit aan het college van burgemeester en wethouders.

Op basis van dit advies heeft het college op 16 juni het Ontwerp-Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2021-2024 vastgesteld. In het najaar stelt vervolgens de gemeenteraad het Meerjarenbeleidsplan vast. Bij de begrotingsbehandeling van 2021 wordt ook het financiële kader hiervoor vastgesteld. Het college kent vervolgens de subsidies aan culturele instellingen toe.

Het Ontwerp-Meerjarenbeleidsplan 2021-2024

Het college heeft op 16 juni een besluit genomen over het Ontwerp-Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2021-2024 (MJB) en geeft het Ontwerp-Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2021-2024 (RIS305541) nu vrij aan instellingen zodat ze hun zienswijze kunnen indienen. In het MJB staat welke culturele organisaties de komende 4 jaar subsidie krijgen van de gemeente. Dit besluit volgt op het advies dat een onafhankelijke adviescommissie op 24 april 2020 uitbracht.

Het college heeft besloten om dit advies grotendeels over te nemen. Bij sommige adviezen heeft het college een andere keuze gemaakt. Altijd langs de kaders van het beleidskader Kunst en Cultuur 2021-2024 ‘Zee aan mogelijkheden', dat als leidraad geldt voor het Ontwerp-Meerjarenbeleidsplan.

 • STET The English Theatre ontvangt in afwijking van het advies een subsidie, om het Engelstalige theateraanbod in onze internationale stad op peil te houden.
 • Muzee ontvangt voor de museumfunctie subsidie, vanwege het belang van een breed palet aan verschillende musea in de stad.
 • Museum Bredius ontvangt subsidie, omdat de gemeente door de acceptatie van het legaat-Bredius in het verleden, verplicht zijn tot het in stand houden van het museum.

Daarnaast heeft het college naar aanleiding van het advies een aantal aanvullende besluiten genomen:

 • Voor de functie van de Cultuurankers in de stadsdelen Haagse Hout en Scheveningen stelt het college budget beschikbaar en onderzoekt waar deze functies het beste belegd kunnen worden.
 • Het college reserveert budget om programmering in het Zuiderparktheater te behouden.
 • Het college reserveert budget om achterstanden in te lopen bij het beheer van gemeentelijke kunstcollecties.
 • Voor de cultuurankers in de bibliotheken in Leidschenveen-Ypenburg en Loosduinen-Nieuw Waldeck reserveert het college budget.

Het Ontwerp-Meerjarenbeleidsplan wordt nu vrijgegeven aan instellingen om ze de gelegenheid te bieden hun zienswijze in te dienen. Aanvragers hebben tot half juli de tijd om dit te doen. Na de zomer wordt dan een definitief voorstel voor het Meerjarenbeleidsplan naar de gemeenteraad gezonden.

Bekijk de video Hierin licht wethouder Robert van Asten het Ontwerp-Meerjarenbeleidsplan toe.

Het advies

De Commissie nam bij haar oordeel over de 103 ingediende subsidieaanvragen de intrinsieke artistieke kwaliteit van de aanvragen als uitgangspunt. Verder gaf de gemeente de commissie de opdracht om de aanvragen te beoordelen op diversiteit en inclusie en op de kwaliteit van bedrijfsvoering, met bijzondere aandacht voor een eerlijkere beloning.

Bij de beoordeling van de aanvragen woog de commissie ook andere factoren mee, waaronder het belang van de cultuurinstellingen voor de samenleving, de sociale verbanden en de stedelijke economie, en hun betekenis voor het ‘gezicht van de stad’. De instellingen die in hun aanvraag een overtuigende visie op diversiteit en inclusie en bedrijfsvoering presenteerden, en hierin een duidelijke relatie legden met hun artistieke missie en visie, overtuigden de commissie het meest van hun kwaliteit en belang.

De adviescommissie

Het college heeft op 8 januari 2019 de kernleden van de adviescommissie voor het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2021-2024 benoemd. Dit zijn:

 • Johannes Leertouwer (voorzitter) - Letteren
 • Mavis Carrilho - Inclusie
 • Thomas Smit - Bedrijfsvoering
 • Philip Powel - Jazz, Pop en Urban
 • Zafer Yurdakul - Participatie
 • Susanne van Els - Muziek, Film
 • Femke van de Wiel - Educatie
 • Mariette Dölle - Musea en Beeldende Kunst
 • Ellen Walraven - Theater
 • Merel Heering - Dans

  In de aanstellingsbrief van de adviescommissie vindt u meer informatie over de achtergronden van de kernleden en de opdracht aan de commissie.

  Kring van extra leden

  Aan de adviescommissie zijn op 12 maart 2019 nog 23 leden toegevoegd. Deze leden werken in deelcommissies, onder (vice)voorzitterschap van de kernleden van de adviescommissie. In de aanstellingsbrief vindt u meer informatie over de achtergronden van de nieuwe leden.

  Verantwoording

  Ontvangt uw instelling subsidie uit het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2017-2020? Lees dan waar de verantwoording van een subsidie uit het Meerjarenbeleidsplan aan moet voldoen.

  Indienen subsidieaanvragen voor 2021-2024

  Er kunnen geen aanvragen meer worden ingediend voor het Kunstenplan 2021-2024. De aanvraagprocedure is gesloten op maandag 2 december 2019 17.00 uur

  Meer informatie

  Heeft u een vraag over het Kunstenplan? Neem dan contact op met de gemeente via het e-mailadres kunstenplan@denhaag.nl.

  Gepubliceerd: 17 juni 2020Laatste wijziging: 18 juni 2020