De Leerplichtwet

In Nederland, maar ook in veel andere landen, hebben kinderen recht op onderwijs. Want met een schooldiploma hebben kinderen meer kans op een goede baan en een mooie toekomst.

Sinds 1900 is er daarom de Leerplichtwet. In die wet staat dat kinderen naar school moeten. In de Leerplichtwet staat ook wat de rechten en plichten van leerlingen, hun ouders/verzorgers en de schooldirecteuren zijn. 

Volledige leerplicht

Alle kinderen in Nederland die naar school gaan, hebben een volledige leerplicht. Dit betekent dat leerlingen 5 dagen per week naar school moeten. De volledige leerplicht begint op de eerste dag van de maand nadat een kind 5 jaar is geworden. De volledige leerplicht stopt aan het einde van het schooljaar waarin een kind 16 jaar is geworden. Daarna is de jongere ‘kwalificatieplichtig’ tot zijn of haar 18e verjaardag. Dat betekent dat het kind een diploma moet halen waarmee hij of zij aan het werk kan.

U kunt de Leerplichtwet bekijken op Overheid.nl.

De taak van ouders of verzorgers    

De ouders of verzorgers van het leerplichtige kind moeten ervoor zorgen dat:

  • het kind als leerling staat ingeschreven op een school
  • het kind regelmatig naar school gaat
  • ze regelmatig informeren hoe het met het kind op school gaat

De taak van de school

De scholen moeten ervoor zorgen dat:

  • de in- en uitschrijvingen van leerlingen binnen een week aan de gemeente zijn doorgegeven
  • het schoolverzuim zorgvuldig wordt bijgehouden volgens het Gemeentelijk Protocol Schoolverzuim
  • de school een eigen beleid heeft opgesteld om verzuim te voorkomen en aan te pakken

De taak van de leerplichtambtenaar

De gemeente let goed op dat iedereen zich aan de Leerplichtwet houdt. In Den Haag zijn de leerplichtambtenaren van de afdeling Leerplicht van dienst Onderwijs, Cultuur & Welzijn hiervoor verantwoordelijk. Zij controleren of leerlingen en hun ouders zich aan de wet houden. Bij overtredingen kunnen ze een proces-verbaal opmaken en dat naar de Officier van Justitie sturen.

Maatschappelijke zorg

Leerplichtambtenaren besteden veel tijd aan maatschappelijke zorg. Wanneer een leerling vaak afwezig is, kan dat betekenen dat er iets met de leerling of met zijn of haar ouders aan de hand is. De leerplichtambtenaar moet uitzoeken wat het probleem is. Meestal vraagt de school hierom, maar ook ouders en de jongeren zelf kunnen de hulp van de leerplichtambtenaar vragen. De leerplichtambtenaar werkt actief mee om een oplossing te vinden of door te verwijzen naar andere hulpverlening. 

Proces verbaal

De leerplichtambtenaar kan schoolleiders, ouders (en leerlingen vanaf 12 jaar) die weigeren mee te werken aan de uitvoering van de bepalingen in de Leerplichtwet een proces-verbaal geven. Bij leerlingen onder de 12 jaar krijgen de ouders/verzorgers het proces-verbaal.

Stadsdeelgericht werken

De afdeling Leerplicht werkt stadsdeelgericht. Dit betekent dat er per stadsdeel een aantal leerplichtambtenaren actief is. Ook nemen deze leerplichtambtenaren deel aan stadsdeelgerichte overleggen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Leerplicht, (070) 353 54 54.

Zie ook Aanvraag bijzonder verlof/vrijstelling leerplicht

Gepubliceerd: 13 maart 2014Laatste wijziging: 4 september 2020