Ongeoorloofd verzuim

Als een leerling spijbelt of zonder geldige reden thuisblijft, is dit ongeoorloofd schoolverzuim. Ook te laat komen of op vakantie gaan terwijl er nog school is zijn vormen van ongeoorloofd schoolverzuim. Net als het niet op school inschrijven van een leerplichtige of kwalificatieplichtige leerling.

Bij ongeoorloofd schoolverzuim kijkt de school eerst wat er aan de hand is. De school praat hierover met de leerling en de ouders.

Melding bij de leerplicht

Bij ongeoorloofd verzuim doet de school een verzuimmelding via het Begin externe link: DUO Verzuimloket(Externe link), einde externe link.. Als er nog geen ongeoorloofd verzuim is, maar de school verwacht dat dit wel gaat komen, kan de school de leerplichtambtenaar om advies vragen.

Een school moet een melding doen bij de leerplicht als:

  • Een leerling binnen 4 weken 16 uur ongeoorloofd afwezig is
  • Een leerling direct voor of na de schoolvakantie afwezig is zonder geldige reden. Dit heet luxeverzuim.
  • Een leerling meer dan 4 weken verzuimt zonder geldige reden. Dit heet langdurig relatief verzuim. De leerling wordt dan een thuiszitter genoemd.

De leerplicht krijgt een melding als een leerling wel in Den Haag staat ingeschreven, maar geen schoolinschrijving heeft. Dit heet absoluut verzuim. Soms komt dit doordat ouders net zijn verhuisd en de schoolinschrijving nog niet hebben geregeld. Soms spelen er andere problemen. Absoluut verzuim is een overtreding van de Leerplichtwet en kan leiden tot een boete.

Actie van leerplicht

De leerplichtambtenaar onderzoekt de situatie. Daarna kan de leerplichtambtenaar onder andere:

  • Ouders en leerlingen uitnodigen voor een gesprek.
  • Overleggen met school en met andere deskundigen, zoals de schoolmaatschappelijk werker of de gezinscoach, liefst samen met de ouders en de leerling erbij.
  • De mogelijkheden van jeugdhulp bespreken.
  • Een brief (eventueel met een waarschuwing) sturen.
  • Ouders oproepen voor een verhoor en proces-verbaal opmaken.
  • Een jongere verwijzen naar Begin externe link: HALT(Externe link), einde externe link..

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070