Wet Bibob

Bibob staat voor ‘Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur’. Met deze wet kan de gemeente onderzoek doen naar partijen die een vergunning of subsidie aanvragen of meedoen in een vastgoed/grondtransactie met de gemeente.

De Wet Bibob is opgesteld om de gemeente meer onderzoeksmogelijkheden te geven. Zo kan de gemeente voorkomen dat vergunningen afgegeven worden aan of transacties worden aangegaan met criminele organisaties. Aanvragers van een vergunning voor de exploitatie van horeca, coffeeshops, seksinrichtingen en vechtsportgala’s moeten het Bibob-vragenformulier invullen.

Bibob-formulier

Vragenformulier Bibob voor natuurlijke personen en rechtspersonen (PDF, 515,8 kB)

Bibob-onderzoek

De gemeente kijkt bij een onderzoek naar de financiering, de achtergrond van de vergunningaanvrager en de onderneming. Zij gebruikt hierbij in eerste instantie openbare bronnen. Bij twijfel kan ook het Landelijk Bureau Bibob helpen door gesloten bronnen te raadplegen. De gemeente wil zo voorkomen dat criminelen geld witwassen of dat zij een vergunning gebruiken om strafbare feiten te plegen.

Om welke vergunningen gaat het?

Bij de volgende vergunningen moet u extra informatie leveren. Doet u dit niet, dan hoeft de gemeente Den Haag uw vergunningaanvraag niet te behandelen. Ook als u als vergunninghouder weigert extra informatie te geven, kan de gemeente uw vergunning intrekken.

 • Horeca: een vergunning voor het uitoefenen van een horecabedrijf op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet. Een vergunning voor de exploitatie van een recreatie-inrichting op grond van artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Den Haag (APV); hieronder vallen ook coffeeshops.
 • Seksinrichtingen: een vergunning voor de exploitatie van een seksinrichting en/of escortbedrijf op grond van artikel 3:4 van de APV.
 • Kansspelautomaten: een vergunning voor de aanwezigheid van kansspelautomaten op grond van artikel 30b van de Wet op de kansspelen.
 • Speelautomatenhallen: een vergunning voor de exploitatie van een speelautomatenhal op grond van artikel 2 van de Verordening op de kansspelen.
 • Vechtsportgala: een evenementenvergunning voor een vechtsportgala op grond van artikel 2:25 van de APV.
 • Bouwvergunningen: een vergunning voor bouwactiviteiten in branches die gevoelig zijn voor criminele beïnvloeding op grond artikel 2.1 van de Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht.

Daarnaast kan de gemeente, indien daar aanleiding toe is, in de volgende gevallen een Bibob-toets starten:

 • Marktvergunningen: een vergunning voor de exploitatie van een standplaats op de markt op grond van artikel 7 van de Marktverordening Den Haag 2013.
 • Slijterijen en paracommerciële instellingen: een vergunning voor een slijterij op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet en een vergunning voor paracommerciële instellingen op grond van artikel 4 van de Drank- en Horecawet.
 • Het onttrekken van woningen op grond van artikel 30 van de Huisvestingswet en 45 van de Huisvestingsverordening Den Haag 2015.
 • Taxi's: een taxivergunning op artikel 3 van de Taxiverordening Den Haag 2013.
 • Afvalbedrijven en autobedrijven: een milieuvergunning die in sommige gevallen benodigd is voor dergelijke bedrijven op grond van artikel 9.2.2.3 van de Wet Milieubeheer en artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e en i van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
 • Alle overige gemeentelijke vergunningen waarbij sprake is van een bedrijfsmatige activiteit, zoals de vergunning voor de verkoop van consumentenvuurwerk, de vergunning voor collecteren, de vergunning voor straathandel, de standplaatsvergunning en de ligplaatsvergunning.
 • alle subsidies als bedoeld in artikel 3 van de Haagse Kaderverordening Subsidieverstrekking.

Het gaat hierbij zowel om aangevraagde vergunningen, aangevraagde subsidies en voorgenomen vastgoedtransacties als reeds verleende vergunningen, reeds verleende subsidies en reeds aangegane vastgoedtransacties.

Als de aanvrager wordt verdacht van criminele activiteiten of financiering met uit misdaad verkregen gelden, wordt de vergunning of subsidie geweigerd of ingetrokken of zal de vastgoed/grondtransactie niet plaatsvinden. Ook is het mogelijk dat de gemeente extra voorwaarden verbindt aan een vergunning.

Gevolgen van Bibob-toets

Het Bibob-formulier en openbare bronnen worden onderzocht. Daarna zijn er 3 mogelijkheden:

 • De gemeente heeft geen bezwaar en volgt verder de normale procedure voor het verstrekken van de vergunning.
 • De gemeente geeft geen vergunning af, omdat er wordt verwacht dat de vergunning wordt gebruikt om financiële voordelen uit strafbare feiten te halen, om strafbare feiten mee te plegen of omdat er strafbare feiten zijn gepleegd voor het verkrijgen van de vergunning.
 • De gemeente verstrekt de vergunning wel, maar stelt daar extra voorwaarden aan.

Behandeltermijnen

De Bibob-toets vindt plaats binnen de reguliere termijn die geldt voor een vergunningaanvraag (dit is per type vergunning verschillend). Als de gemeente besluit om een advies te vragen bij het Landelijk Bureau Bibob, wordt de beslistermijn met 8 tot maximaal 12 weken opgeschort.

Wettekst en beleidslijn

Meer informatie

Gepubliceerd: 30 december 2014Laatste wijziging: 18 juni 2020