Wet Bibob

Bibob staat voor ‘Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur’. Met deze wet kan de gemeente onderzoek doen naar partijen die een vergunning of subsidie aanvragen,meedoen in een vastgoed/grondtransactie met de gemeente of gegadigden zijn bij een overheidsopdracht.

De Wet Bibob is opgesteld om de integriteit van de gemeente te beschermen. Door de gemeente meer onderzoeksmogelijkheden te geven, kan zij voorkomen dat vergunningen of subsidies afgegeven worden aan criminele organisaties of dat hiermee transacties of overheidsopdrachten worden aangegaan.

Bibob-formulier voor aanvragen vergunningen

Vragenformulier Bibob voor natuurlijke personen en rechtspersonen (PDF, 515,8 kB)

Bibob-onderzoek

De gemeente kijkt bij een onderzoek naar de financiering, de achtergrond van de vergunningaanvrager, eventuele zakelijke relaties en de onderneming. Zij gebruikt hierbij in eerste instantie openbare bronnen en enkele gesloten bronnen. Bij twijfel kan ook het Landelijk Bureau Bibob helpen door (meer)gesloten bronnen te raadplegen. De gemeente wil zo voorkomen dat criminelen geld witwassen of dat zij een vergunning of andere overheidsbeslissing gebruiken om strafbare feiten te plegen.

Om welke vergunningen en andere overheidsbeslissingen gaat het?

Bij de volgende vergunningen moet u extra informatie leveren. Doet u dit niet, dan hoeft de gemeente Den Haag uw vergunningaanvraag niet te behandelen. Weigert u als vergunninghouder extra informatie te geven, dan kan de gemeente uw vergunning intrekken.

Vergunningen

 • Horeca: een vergunning voor het uitoefenen van een horecabedrijf op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet. Een vergunning voor de exploitatie van een recreatie-inrichting op grond van artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Den Haag (APV); hieronder vallen ook coffeeshops.
 • Wijziging van het aanhangsel bij de vergunning op grond van artikel 30a van de Drank- en Horecawet.
 • Een terrasvergunning op grond van artikel 2:10 van de APV voor zover er geen drank- en horecawetvergunning of exploitatievergunning is aangevraagd of verkregen.
 • Een ligplaatsvergunning voor horeca-terrasboten of bedrijfsschepen met horeca-activiteit op grond van artikel 4 van de Verordening op de binnenwateren voor de gemeente Den Haag voor zover er geen drank- en horecawetvergunning of exploitatievergunning is aangevraagd of verkregen.
 • Seksinrichtingen: een vergunning voor de exploitatie van een seksinrichting en/of escortbedrijf op grond van artikel 3:3 van de APV.
 • Kansspelautomaten: een vergunning voor de aanwezigheid van kansspelautomaten op grond van artikel 30b van de Wet op de kansspelen.
 • Speelautomatenhallen: een vergunning voor de exploitatie van een speelautomatenhal op grond van artikel 2 van de Verordening op de kansspelen.
 • Vuurwerk: een vergunning voor verkoop van consumentenvuurwerk op grond van artikel 2:72 van de APV.
 • Vechtsportgala: een evenementenvergunning voor een vechtsportgala op grond van artikel 2:25 van de APV.
 • Bouwvergunningen: een vergunning voor bouwactiviteiten op grond van artikel 2.1, eerste lid onder a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in branches die gevoelig zijn voor criminele beïnvloeding, dan wel voor bouwwerken in prioritaire gebieden met een bouwsom vanaf € 50.000, danwel wanneer sprake is van een melding als bedoeld in artikel 2:25, tweede lid van de Wabo.
 • Afvalbedrijven en autobedrijven: een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu of een beperkte milieutoets, voor zover dit betrekking heeft op de afvalbranche en autobranche op grond van artikel 2.1, eerste lid onder e en i van de Wabo.
 • Seizoensplaats: een standplaatsvergunning voor een seizoensplaats op grond van artikel 5 van de Verordening straathandel Den Haag.
 • Markten: een marktvergunning op grond van artikel 7 van de Marktverordening Den Haag 2016.
 • Taxi's: een taxivergunning op grond van artikel 3 van de Taxiverordening Den Haag 2014.
 • Aangewezen bedrijfsmatige activiteiten: een vergunning voor bedrijfsmatige activiteiten op grond van artikel 2:98, derde lid APV betreffende een daartoe aangewezen gebouw, gebied of branche.

Overige overheidsbeslissingen

Naast de genoemde vergunningen moet u ook bij de volgende overheidsbeslissingen extra informatie aanleveren:

 • Diverse subsidies op grond van een wettelijk voorschrift van de gemeente Den Haag. Zie de Regeling Bibob Den Haag 2021 (RIS 308678).
 • Vastgoedtransacties die betrekking hebben op verhuur of verkoop van vastgoed of gronden, danwel vestiging van het recht van erfpacht, het sluiten van ligplaatsovereenkomsten en huurcontracten met betrekking tot een huurafhankelijk recht van opstal ten aanzien van kiosken, danwel vastgoedtransacties die betrekking hebben op aangewezen prioritaire gebieden.
 • Overheidsopdrachten die betrekking hebben op de branches zorg, (taxi)vervoer, glasbewassing en milieu.

Daarnaast kan de gemeente, als daar aanleiding toe is, in ieder geval bij de volgende gevallen een Bibob-toets starten:

 • Het samenvoegen, onttrekken en omzetten van woningen op grond van de artikelen 15, 18, 21, 22, 25 en 26 van de Huisvestingswet 2014 en 5:1 en 5:8 van de Huisvestingsverordening Den Haag 2019.
 • Paracommerciële instellingen: een vergunning voor paracommerciële instellingen op grond van artikel 4 van de Drank- en Horecawet.
 • Alle overige gemeentelijke vergunningen waarbij sprake is van een bedrijfsmatige activiteit op grond van artikel 7, eerste lid van de Wet Bibob.

Het gaat hierbij zowel om aangevraagde vergunningen, aangevraagde subsidies, voorgenomen vastgoedtransacties, en overheidsopdrachten als reeds verleende vergunningen, reeds verleende subsidies en reeds aangegane vastgoedtransacties of reeds gegunde overheidsopdrachten.

Als de aanvrager of een relevante derde, zoals een financier, wordt verdacht van criminele activiteiten of financiering met uit misdaad verkregen gelden, wordt de vergunning of subsidie geweigerd of ingetrokken of zal de vastgoed/grondtransactie of gunning niet plaatsvinden. Ook is het mogelijk dat de gemeente extra voorschriften verbindt aan een vergunning of subsidie, danwel voorwaarden aan een overeenkomst verbindt.

Gevolgen van Bibob-toets

Het Bibob-formulier en openbare (en enkele gesloten) bronnen worden onderzocht.
Daarna zijn er 3 mogelijkheden:

 • De gemeente heeft geen bezwaar en volgt verder de normale procedure voor het verstrekken van de vergunning, subsidie of het aangaan van de overeenkomst.
 • De gemeente geeft geen vergunning of subsidie af of sluit geen overeenkomst, omdat er wordt verwacht dat de vergunning, subsidie of overeenkomst wordt gebruikt om financiële voordelen uit strafbare feiten te benutten, om strafbare feiten mee te plegen of omdat er strafbare feiten zijn gepleegd voor het verkrijgen van de vergunning of vastgoedtransactie.
 • De gemeente verstrekt de vergunning wel of gaat de overeenkomst wel aan, maar stelt daar extra voorwaarden aan.

Behandeltermijnen

De Bibob-toets vindt plaats binnen de reguliere termijn die geldt voor een vergunningaanvraag (dit is per type vergunning verschillend). Als de gemeente besluit om een advies te vragen bij het Landelijk Bureau Bibob, wordt de beslistermijn met 8 tot maximaal 12 weken opgeschort.

Wettekst en beleidslijn

Meer informatie

Gepubliceerd: 27 mei 2021Laatste wijziging: 28 mei 2021