Zienswijze bij besluit Bibob

Uw onderneming is onderzocht door het Landelijk Bureau Bibob (LBB) en het advies is negatief. De gemeente wil vervolgens een negatief besluit of negatieve beslissing nemen. Of de gemeente wil zonder tussenkomst van het LBB een negatief besluit nemen. Voordat de gemeente het besluit of de beslissing neemt, krijgt u de kans om uw standpunt uit te leggen: uw zienswijze.

De gemeente nodigt u uit om binnen 2 weken na verzending van het voornemen tot een negatief besluit of negatieve beslissing een zienswijze te geven. Dit geldt ook voor derden die genoemd worden in het voornemen of in het advies, omdat zij worden beschouwd als belanghebbenden.
U kunt uw zienswijze schriftelijk kenbaar maken. U kunt uw zienswijze ook in een persoonlijk gesprek of in een telefoongesprek toelichten. De contactgegevens (postadres, e-mailadres en telefoonnummer behandelaar) vindt u op de brief van de gemeente.

Besluit

De gemeente kan op basis van haar eigen onderzoek besluiten om een vergunning of subsidie wel of niet toe te kennen. De gemeente kan dit ook besluiten na ontvangst van het advies van het LBB. Een eerder verleende vergunning of subsidie kan de gemeente intrekken. Ook kan de gemeente aan een vergunning of een subsidie extra voorschriften verbinden.

Als het gaat om een vastgoed/grondtransactie of de gunning van een overheidsopdracht, neemt de gemeente hierover geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. De gemeente neemt op basis van het eigen onderzoek of na advies van het LBB wel een beslissing om de overeenkomst al dan niet aan te gaan of de overheidsopdracht al dan niet te gunnen. De gemeente kan ook een al aangegane overeenkomst ontbinden als de uitkomst van het onderzoek daartoe aanleiding geeft.

Geheimhoudingsplicht

Op het advies van het LBB rust een geheimhoudingsplicht vanwege de gevoeligheid van de informatie. U heeft het recht het advies van het LBB in bezit te krijgen. Dit kan alleen door het advies persoonlijk af te halen op het stadhuis onder gelijktijdige ondertekening van een geheimhoudingsovereenkomst.

Definitief besluit

Het bestuursorgaan van de gemeente neemt uw zienswijze mee in de beslissing. U kunt uw zienswijze en de reactie van de gemeente hierop, terugvinden in het definitieve besluit onder ‘Zienswijze’.

Bezwaar

Tegen het Bibob-advies kunt u geen bezwaar maken, omdat het een advies is en geen beschikking.
Tegen het definitieve besluit van de gemeente kunt u wel bezwaar maken. Na verzending van het besluit heeft u 6 weken de tijd om bezwaar te maken. Mocht uw bezwaar ongegrond worden verklaard, dan kunt u in beroep gaan bij de bestuursrechter.
Voor vastgoedtransacties en overheidsopdrachten geldt dat u zich tegen een uiteindelijk negatieve beslissing tot de civiele rechter kunt wenden.

Lees meer hierover bij: Begin link: In bezwaar bij de wet Bibob, einde link. .

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070