Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen

In de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen staat dat een gemeente op tijd een besluit moet nemen op een vergunningaanvraag of bezwaarschrift. Doet ze dit niet dan loopt de gemeente de kans dat ze een geldsom (dwangsom) moet betalen.

Als de gemeente niet binnen een vastgestelde tijd een besluit heeft genomen, overschrijdt ze de beslistermijn. Ze blijft dan ‘in gebreke’, zoals dat officieel heet.

Een vastgestelde tijd kan zijn:

 • een termijn die in de wet is vastgelegd
 • een ‘redelijke’ termijn. Een termijn van 8 weken na aanvraag wordt als redelijk aangemerkt maar in sommige gevallen kan het langer duren.

Veelgestelde vragen

Als u een vergunning of uitkering aanvraagt of een bezwaarschrift indient, mag u ervan uitgaan dat de gemeente daar tijdig op antwoordt. Gebeurt dat niet, dan kunt u de gemeente daarop aanspreken en in gebreke stellen. De gemeente heeft dan nog 2 weken om alsnog een besluit te nemen.

Is er dan nog geen besluit gevallen, dan verbindt de wet daaraan 2 gevolgen:

 1. De gemeente moet een geldsom (dwangsom) betalen:

  Voor elke dag dat de beslistermijn wordt overschreden moet de gemeente u een dwangsom betalen. De dwangsom geldt ten hoogste voor 42 dagen en bedraagt maximaal € 1442.

  De gemeente stelt de hoogte van de geldsom vast. Dit doet zij uiterlijk 2 weken na de laatste dag waarover een dwangsom verschuldigd is. Daarna moet de gemeente binnen 6 weken dit bedrag op uw rekening storten.

 2. U kunt direct beroep bij de rechter instellen:

  Is er 2 weken na de ingebrekestelling nog geen beslissing, dan kunt u bovendien meteen beroep instellen bij de rechter. U hoeft dus niet meer (zoals in de huidige situatie) eerst bij de gemeente bezwaar te maken tegen het uitblijven van een beslissing. Verklaart de rechtbank het beroep gegrond, dan is de gemeente verplicht om alsnog binnen 2 weken een besluit te nemen.

Ja, de wet noemt een aantal redenen waarom de afhandelingstermijn, opgeschort, oftewel verruimd kan worden. De reden kan zijn dat:

 • informatie die nodig is om de aanvraag/het bezwaarschrift af te doen, (nog) ontbreekt
 • informatie van een instantie uit het buitenland moet komen en meer tijd vraagt
 • u zelf schriftelijk toestemming heeft gegeven voor uitstel
 • het uitstel aan u zelf te wijten is. Bijvoorbeeld omdat u niet tijdig de benodigde papieren of bewijsstukken heeft opgestuurd.
 • overmacht van de gemeente (bijvoorbeeld als het stadhuis is afgebrand)

Als een van deze redenen van toepassing is op uw aanvraag kan de beslissing langer uitblijven en hoeft de gemeente gedurende de periode van opschorting geen dwangsom te betalen. Van de opschorting krijgt u van de gemeente schriftelijk bericht.

Gemeente in gebreke stellen

Heeft de gemeente niet tijdig een besluit genomen op uw aanvraag of bezwaarschrift dan kunt u de gemeente een brief schrijven. In de brief geeft u aan dat de beslistermijn op uw aanvraag of bezwaarschrift is verstreken. Verder geeft u uw naam en adres op.

De brief stuurt u naar de dienst of afdeling van de gemeente waar u de aanvraag of het bezwaarschrift heeft ingediend.

Dienst SZW in gebreke stellen

Heeft uw ingebrekestelling betrekking op de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten (SZW) of de Wmo? Dan kunt u Begin link: contact opnemen met SZW, einde link. .

Beroep instellen bij de rechter

Wilt u beroep instellen bij de rechter? Stuur uw brief dan naar:

Rechtbank Den Haag
Sector Bestuursrecht
Postbus 20302
2500 EH Den Haag

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070