Het Haags referendum

Een referendum is een volksstemming, waarbij alle kiesgerechtigden zich over een onderwerp kunnen uitspreken. Referenda zijn bedoeld om de bevolking meer te betrekken bij het besturen van de stad.

Twee partijen kunnen een initiatief voor een referendum doen: de gemeenteraad en Hagenaars zelf. Haagse burgers kunnen een verzoek indienen bij de gemeenteraad via een Begin link: burgerinitiatief, einde link. .

Wanneer een referendum?

Er kan alleen een referendum worden gehouden als er een voornemen is om beleid te ontwikkelen over een bepaald onderwerp. Dit voornemen moet in een korte notitie van de gemeenteraad worden beschreven.

Wat kunt u als burger doen?

Als de gemeenteraad een startnotitie heeft vastgesteld, kunt u als Hagenaar het verzoek indienen om een referendum te houden.

Eerste verzoek binnen een maand: 1.000 handtekeningen

Binnen 1 maand nadat de raad de notitie heeft vastgesteld moet u een eerste verzoek ingediend hebben, ondersteund door handtekeningen van minimaal 1.000 kiesgerechtigde Hagenaars.

Verzoek na 3 maanden: 10.000 handtekeningen

Binnen 3 maanden nadat de notitie is vastgesteld, moet het verzoek zijn ondersteund door minimaal 10.000 handtekeningen van kiesgerechtigde Hagenaars.

Geen startnotitie?

Heeft de gemeenteraad geen startnotitie vastgesteld? U kunt dan de gemeenteraad verzoeken een startnotitie op te stellen. Dit heet een burgerinitiatief. Let op! Hiervoor heeft u ook de steun nodig van 10.000 kiesgerechtigde Hagenaars met hun handtekeningen.

Na het verzoek

De gemeenteraad behandelt het verzoek voor een referendum en besluit om er wel of niet mee in te stemmen. Het referendum kan worden gehouden als een meerderheid van de gemeenteraad ermee instemt.

Zodra duidelijk is dat er een referendum komt, stelt de gemeenteraad geld beschikbaar voor voorlichting en organisatie. Elke instelling of groep die bij het referendum betrokken is, kan een tegemoetkoming ontvangen in de kosten van organisatie en publiciteit.

Waar kan geen referendum over worden gehouden?

In principe kan een referendum over elk onderwerp gaan, als het betrekking heeft op de start van een beleidsproces. Er zijn een paar uitzonderingen:

  • Een referendum moet over een onderwerp gaan waar de gemeente een besluit over mag nemen. Dus niet bijvoorbeeld over de hoogte van de uitkeringen of de huurtoeslag, want daar beslist het rijk over.
  • Een referendum mag niet gaan over de gemeentebegroting, de jaarrekening, gemeentelijke belastingen of over personen.
  • Een referendum mag niet gaan over onderwerpen waarover eerder een referendum is gehouden of kon worden gehouden.

De vraag voor het referendum staat vermeld op de oproepingskaart. De kiezer krijgt twee alternatieven voorgelegd. Het is ook mogelijk om een bepaalde oplossing uit de startnotitie voor te leggen aan de kiezers.

Wat moet u doen als u een verzoek tot een referendum wilt indienen?

U kunt op grond van de Begin externe link: Verordening burgerinitiatief(Externe link), einde externe link. een initiatief indienen om een referendum over een bepaald onderwerp te houden. De formulieren vindt u als download op de pagina Burgerinitiatief, maar u kunt ze ook afhalen of opvragen bij de stadsdeelkantoren Centrum en Escamp.

Let op! Voor een verzoek om een referendum te houden heeft u 10.000 handtekeningen nodig van kiesgerechtigde Hagenaars.

Formulieren volledig invullen

Het is erg belangrijk dat u de formulieren volledig invult. Heeft u alle informatie compleet en de handtekeningen verzameld, dan stuurt u het hele pakket aan de gemeente. U doet dat met een brief aan de voorzitter van de raad (dat is de burgemeester):

Gemeente Den Haag
t.a.v. de burgemeester
Postbus 19157
2500 CD Den Haag

In de vindt u een volledig overzicht van de situaties waarin een referendum niet mogelijk is. U kunt de Referendumverordening afhalen in het stadhuis aan het Spui.

Na het referendum

Als het referendum is gehouden neemt de gemeenteraad een besluit. Dit gebeurt binnen 2 maanden nadat de uitslag van het referendum bekend is.

Contact

Heeft u vragen over het referendum? Bel dan de Griffie op telefoonnummer (070) 353 32 20 of stuur een e-mail naar Begin link: griffie@denhaag.nl, einde link. .

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070