Uw zoekopdracht
Project

Ypenburg - Deelplan 20

Bestemmingsplan

Gepubliceerd: 
09 maart 2017
Laatste wijziging: 
09 maart 2017

Het vastgestelde bestemmingsplan Ypenburg - Deelplan 20 wordt met ingang van 14 maart 2017 gedurende een termijn van 6 weken ter inzage gelegd.

Vastgesteld

 
De gemeenteraad heeft bij besluit van 16 februari 2017 het bestemmingsplan Ypenburg - Deelplan 20 gewijzigd vastgesteld.

Met ingang van 14 maart 2017 wordt het vastgestelde bestemmingsplan Ypenburg - Deelplan 20 gedurende een termijn van 6 weken op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl waar het bestemmingsplan Ypenburg - Deelplan 20 te vinden is onder planID: NL.IMRO.0518.BP0299HYpenbrgD20-50VA;
  • op de gemeentelijke website;
  • digitaal en op papier bij het Den Haag Informatiecentrum, Spui 70 (maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur en donderdagavond ook alleen op afspraak van 16.00 tot 20.00 uur).

  

Beroepsmogelijkheid

Van 15 maart tot en met 25 april 2017 kan door belanghebbenden beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden:

  • die tijdig hun zienswijze hebben ingediend;
  • die bezwaar hebben tegen de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan. De wijzigingen zijn terug te vinden in het onderdeel ‘Staat van wijzigingen’ van het raadsvoorstel/-besluit RIS 296158;
  • aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat zij niet tijdig zienswijzen over het ontwerp-bestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt.

Ht besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van 26 april 2017, tenzij gedurende bovengenoemde termijn naast het indienen van een beroep een verzoek om voorlopige voorziening wordt gedaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als dat het geval is, treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Het bestemmingsplan:

Gepubliceerd: 
09 maart 2017
Laatste wijziging: 
09 maart 2017