Product

Bezwaar maken gemeentelijke belastingen

Gepubliceerd: 
25 januari 2017
Laatste wijziging: 
14 februari 2017

Bent u het niet eens met een gemeentelijke belasting of met de WOZ-waarde? Dan kunt u bezwaar maken.

 • Als u in Den Haag woont, dan kunt u digitaal bezwaar indienen met uw DigiD:
Aanslag/beschikking Digitaal bezwaarformulier
Afvalstoffenheffing, Onroerendezaakbelastingen (OZB), Rioolheffing eigenarendeel, WOZ-beschikking: Bezwaarschrift aanslag- en beschikkingsbiljet
Hondenbelasting: Bezwaarschrift hondenbelasting
Precariobelasting: Bezwaarschrift precariobelasting
Binnenhavenbelasting, Leges, Marktgelden, Rioolheffing gebruikersdeel, Toeristenbelasting: Bezwaarschrift overige gemeentelijke belastingen
 • Woont u niet in Den Haag of heeft u geen DigiD, dan kunt u een (ondertekend) bezwaarschrift per post of aan de balie indienen. U kunt ook bezwaar maken met het reactieformulier dat bij uw (papieren) woonlastennota zit.

Vermeld daarbij:

 • Tegen welke belasting u bezwaar maakt
 • Waarom u het niet eens bent met de belastingaanslag of de WOZ-beschikking
 • De datum
 • Uw naam en adres
 • Als u namens iemand anders bezwaar maakt, stuur dan een machtiging mee
 • Vergeet het formulier niet te ondertekenen.

Let op: bezwaar maken is iets anders dan kwijtschelding aanvragen.

Termijn

U moet uw bezwaar indienen binnen 6 weken na de dagtekening die op de woonlastennota of op het aanslagbiljet staat.

Wanneer bezwaar maken

U kunt bezwaar maken in de volgende gevallen:

 • U bent geen eigenaar op 1 januari.
 • U bent geen gebruiker op 1 januari.
 • U bent het als eigenaar niet eens met de WOZ-waarde van uw pand.
  Met behulp van de rekenhulp op de pagina WOZ-waarde en taxatieverslag opvragen kunt u
  eenvoudig het effect berekenen van een lagere of hogere WOZ-waarde op het aanslagbedrag OZB. (let op: de rekenhulp is alleen bedoeld voor woningen)
 • U bent het als huurder niet eens met de WOZ-waarde van uw woning.
 • Onjuist tarief voor de afvalstoffenheffing.
 • Onjuiste objectafbakening (Als er voor de bepaling van de WOZ-waarde is uitgegaan van 1 object, terwijl van 2 verschillende objecten had moeten worden uitgegaan, of andersom).

Hoe lang duurt het?

 • Binnen 2 weken krijgt u bericht dat Belastingzaken uw bezwaarschrift heeft ontvangen.
 • Uw bezwaar wordt zo snel mogelijk afgehandeld, maar in ieder geval in het jaar waarin het is ingediend.

Bent u het niet eens met de uitspraak op uw bezwaar gemeentelijke belastingen? Dan kunt u binnen 6 weken na de datum die op de beslissing staat in beroep gaan.

Uitstel van betaling

Belastingzaken verleent alleen uitstel van betaling voor (het deel van) de aanslag waartegen u bezwaar maakt. Het deel van de aanslag waartegen u geen bezwaar maakt, moet u dus wel betalen. Anders kunt u een aanmaning krijgen.

Kwijtschelding

Heeft u een inkomen op bijstandsniveau en heeft u geen vermogen? Dan komt u misschien in aanmerking voor kwijtschelding. Kwijtschelding is mogelijk voor de afvalstoffenheffing, onroerendezaakbelastingen, rioolheffing eigenarendeel en de hondenbelasting van de eerste hond. U kunt alleen kwijtschelding aanvragen voor nog openstaande bedragen en bedragen die u korter dan 3 maanden geleden heeft betaald.

Ontheffing

U kunt ontheffing aanvragen voor de afvalstoffenheffing, hondenbelasting en precariobelasting. Voor de onroerende zaakbelastingen, de rioolheffing eigenarendeel en de BIZ-bijdrage is geen ontheffing mogelijk.

Het verzoek om ontheffing moet u binnen 6 weken indienen via www.denhaag.nl/belastingen. U kunt uw verzoek om ontheffing ook per post of aan de balie indienen.

Andere bezwaarprocedures

Wilt u bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente over Sociale Zaken, een naheffing parkeerbelasting (parkeerbon) of overige zaken zoals subsidies of vergunningen? Daar zijn andere bezwaarprocedures voor.
Gepubliceerd: 
25 januari 2017
Laatste wijziging: 
14 februari 2017