Product

Bezwaar maken gemeentelijke belastingen

Gepubliceerd: 
01 maart 2017
Laatste wijziging: 
14 maart 2017

Bent u het niet eens met een gemeentelijke belasting of met de WOZ-waarde? Dan kunt u bezwaar maken.

 • U kunt digitaal bezwaar indienen met uw DigiD.
Aanslag/beschikking Digitaal bezwaarformulier
Afvalstoffenheffing, Onroerendezaakbelastingen (OZB), Rioolheffing eigenarendeel, WOZ-beschikking: Bezwaarschrift aanslag- en beschikkingsbiljet
Hondenbelasting: Bezwaarschrift hondenbelasting
Precariobelasting: Bezwaarschrift precariobelasting
Binnenhavenbelasting, Leges, Marktgelden, Rioolheffing gebruikersdeel, Toeristenbelasting: Bezwaarschrift overige gemeentelijke belastingen
 • Heeft u geen DigiD? Dan kunt u het digitale formulier invullen, printen, ondertekenen en opsturen naar Belastingzaken
 • U kunt ook per brief een bezwaarschrift indienen. Vermeld in die brief uw naam en adres, de belastingsoort, het belastingjaar, het biljetnummer en de reden en de datum van uw bezwaar. Onderteken het bezwaarschrift en stuur het binnen 6 weken na dagtekening van het biljet naar Belastingzaken of lever het in aan de balie.
 • U kunt ook bezwaar maken met het reactieformulier dat bij uw (papieren) woonlastennota zit.

Vermeld daarbij:

 • Tegen welke belasting u bezwaar maakt
 • Waarom u het niet eens bent met de belastingaanslag of de WOZ-beschikking
 • De datum
 • Uw naam en adres
 • Als u namens iemand anders bezwaar maakt, stuur dan een machtiging mee
 • Vergeet het formulier niet te ondertekenen.

Let op: bezwaar maken is iets anders dan kwijtschelding aanvragen.

Termijn

U moet uw bezwaar indienen binnen 6 weken na de dagtekening die op de woonlastennota of op het aanslagbiljet staat.

Wanneer bezwaar maken

U kunt bezwaar maken in de volgende gevallen:

 • U bent geen eigenaar op 1 januari.
 • U bent geen gebruiker op 1 januari.
 • U bent het als eigenaar niet eens met de WOZ-waarde van uw pand.
  Met behulp van de rekenhulp op de pagina WOZ-waarde en taxatieverslag opvragen kunt u
  eenvoudig het effect berekenen van een lagere of hogere WOZ-waarde op het aanslagbedrag OZB. (let op: de rekenhulp is alleen bedoeld voor woningen)
 • U bent het als huurder niet eens met de WOZ-waarde van uw woning.
 • Onjuist tarief voor de afvalstoffenheffing.
 • Onjuiste objectafbakening (Als er voor de bepaling van de WOZ-waarde is uitgegaan van 1 object, terwijl van 2 verschillende objecten had moeten worden uitgegaan, of andersom).

Hoe lang duurt het?

 • Binnen 2 weken krijgt u bericht dat Belastingzaken uw bezwaarschrift heeft ontvangen.
 • Uw bezwaar wordt zo snel mogelijk afgehandeld, maar in ieder geval in het jaar waarin het is ingediend.

Bent u het niet eens met de uitspraak op uw bezwaar gemeentelijke belastingen? Dan kunt u binnen 6 weken na de datum die op de beslissing staat in beroep gaan.

Uitstel van betaling

Belastingzaken verleent alleen uitstel van betaling voor (het deel van) de aanslag waartegen u bezwaar maakt. Het deel van de aanslag waartegen u geen bezwaar maakt, moet u dus wel betalen. Anders kunt u een aanmaning krijgen.

Kwijtschelding

Heeft u een inkomen op bijstandsniveau en heeft u geen vermogen? Dan komt u misschien in aanmerking voor kwijtschelding. Kwijtschelding is mogelijk voor de afvalstoffenheffing, onroerendezaakbelastingen, rioolheffing eigenarendeel en de hondenbelasting van de eerste hond. U kunt alleen kwijtschelding aanvragen voor nog openstaande bedragen en bedragen die u korter dan 3 maanden geleden heeft betaald.

Ontheffing

U kunt ontheffing aanvragen voor de afvalstoffenheffing, hondenbelasting en precariobelasting. Voor de onroerende zaakbelastingen, de rioolheffing eigenarendeel en de BIZ-bijdrage is geen ontheffing mogelijk.

Het verzoek om ontheffing moet u binnen 6 weken indienen via www.denhaag.nl/belastingen. U kunt uw verzoek om ontheffing ook per post of aan de balie indienen.

Andere bezwaarprocedures

Wilt u bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente over Sociale Zaken, een naheffing parkeerbelasting (parkeerbon) of overige zaken zoals subsidies of vergunningen? Daar zijn andere bezwaarprocedures voor.
Gepubliceerd: 
01 maart 2017
Laatste wijziging: 
14 maart 2017