Uw zoekopdracht
Project

Kerketuinenweg 10

vastgestelde weigering afwijkingsbesluit voor planologisch gebruik

Gepubliceerd: 
21 november 2013
Laatste wijziging: 
14 juli 2015

Op 2 oktober 2013 heeft Imex Groothandel BV een aanvraag om omgevingsvergunning ingediend. De aanvraag omvat het wijzigen van de bestemming van de bedrijfsruimte Kerketuinenweg 10 tot bedrijfsruimte met partycentrum.

Burgemeester en wethouders hebben op 17 januari 2014, op basis van artikel 2.12, eerste lid onder a sub 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), voor het project een afwijkingsbesluit vastgesteld en een omgevingsvergunning geweigerd.

Ter inzage

De stukken betreffende het vastgestelde afwijkingsbesluit en de geweigerde omgevingsvergunning liggen met ingang van 23 januari 2014 (digitale bekendmaking), gedurende 6 weken ter inzage bij Den Haag Informatiecentrum. Gedurende bovenvermelde termijn kunnen belanghebbenden een beroepschrift indienen bij de Arrondissementsrechtbank te Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

Bij het afwijkingsbesluit behorende stukken:


Gepubliceerd: 
21 november 2013
Laatste wijziging: 
14 juli 2015