Uw zoekopdracht
Project

Kerketuinenweg 10

vastgestelde weigering afwijkingsbesluit voor planologisch gebruik

Gepubliceerd: 
21 november 2013
Laatste wijziging: 
21 januari 2014

Op 2 oktober 2013 heeft Imex Groothandel BV een aanvraag om omgevingsvergunning ingediend. De aanvraag omvat het wijzigen van de bestemming van de bedrijfsruimte Kerketuinenweg 10 tot bedrijfsruimte met partycentrum

Burgemeester en wethouders hebben op 17 januari 2014, op basis van artikel 2.12, eerste lid onder a sub 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), voor het project een afwijkingsbesluit vastgesteld en een omgevingsvergunning geweigerd.

De stukken betreffende het vastgestelde afwijkingsbesluit en de geweigerde omgevingsvergunning liggen met ingang van 23 januari 2014 (digitale bekendmaking), gedurende 6 weken ter inzage bij Den Haag informatiecentrum, Spui 70. Gedurende bovenvermelde termijn kunnen belanghebbenden een beroepschrift indienen bij de Arrondissementsrechtbank te Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.


Gepubliceerd: 
21 november 2013
Laatste wijziging: 
21 januari 2014

U verlaat DenHaag.nl. Wilt u doorgaan?