Uw zoekopdracht
Product

Kwijtschelding belastingen

Gepubliceerd: 
08 april 2016
Laatste wijziging: 
08 april 2016

Ligt uw inkomen rond het niveau van bijstand en heeft u geen vermogen? Dan komt u misschien in aanmerking voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. U hoeft de belastingen dan niet of maar gedeeltelijk te betalen.

Vraag kwijtschelding aan

U kunt kwijtschelding aanvragen voor de volgende belastingen:

 • onroerendezaakbelastingen (OZB)
 • afvalstoffenheffing
 • rioolheffing eigenaren
 • hondenbelasting (alleen voor het bedrag voor de eerste hond)

Nodig bij aanvraag kwijtschelding

U heeft bij het aanvragen van kwijtschelding uw aanslagbiljet nodig.

Bij uw aanvraag moet u ook bijlagen meesturen. Kijk wat voor uw situatie geldt:

 • pensioen: een kopie van de laatste specificatie
 • kosten kinderopvang
 • kosten Wmo-vergoeding en/of kopie van gehandicaptenparkeerkaart (voor- en achterkant)
 • kopieën van de laatste loonstrook of uitkeringsspecificatie van u of uw partner (geen jaaropgave). Bij werk via een uitzendbureau stuurt u de specificaties van de laatste 3 maanden/13 weken.
 • kopie van het besluit over de voorlopige teruggaaf van heffingskorting (voor- en achterzijde)
 • kopie van de laatste specificatie van uw huur
 • kopie van besluit waarin staat hoeveel huurtoeslag u krijgt
 • jaargegevens over uw hypotheekrente en/of erfpachtcanon
 • de laatste dagafschriften van uw bankrekeningen en spaarrekeningen waarop het saldo te zien is
 • kopie van polis basisverzekering en eventuele aanvullende zorgverzekering
 • kopie van het besluit waarin staat hoeveel zorgtoeslag u en uw partner krijgen
 • kopie van ’het bericht studiefinanciering' (brief van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)) waarop de (fictieve) ouderlijke bijdrage (beide pagina's) staat vermeld en de verklaring van inschrijving bij een onderwijsinstelling voor het lopend studiejaar
 • kopie van het besluit voorlopige teruggaaf voor de hypotheekrente (voor- en achterzijde)
 • kopie van bewijs van alimentatie die u heeft gekregen of betaald
 • eventuele schuld bij de Rijksbelastingdienst en het bedrag dat u elke maand aflost. Graag bewijzen van betaling meesturen.

Hoe en wanneer kwijtschelding aanvragen

 • U kunt direct kwijtschelding aanvragen als u de eerste aanslag ontvangt. U krijgt automatisch uitstel van betaling zodra Belastingzaken uw aanvraag heeft geregistreerd.
 • U kunt ook kwijtschelding aanvragen als u een aanmaning of een dwangbevel heeft ontvangen.
 • U kunt kwijtschelding aanvragen voor alle aanslagen die nog niet zijn betaald of niet langer dan 3 maanden geleden zijn betaald. Tot het moment dat er wordt overgegaan tot beslaglegging, kunt u de kwijtschelding nog aanvragen.
 • Als u volledige kwijtschelding toegewezen krijgt, hoeft u ook de kosten van een eventuele aanmaning of dwangbevel niet te betalen.
 • Bij het aanslagbiljet vindt u ook een reactieformulier waarmee u per post een aanvraagformulier voor kwijtschelding kunt opvragen.

Hulp bij het invullen

Heeft u hulp nodig bij het invullen van het formulier voor kwijtschelding? Neem dan contact op met de gemeente via 14070. Of ga langs bij de advies- en informatiebalie op 1 van de Stadsdeelkantoren.

Wat moet ik doen als ik al eerder kwijtschelding heb gekregen?

 • U kunt gebruik maken van de verkorte aanvraagprocedure als u een jaar eerder kwijtschelding heeft gekregen van de gemeente Den Haag én een uitkering heeft van het UWV, de DSZW (Sociale dienst) of de SVB. Op het reactieformulier kunt u daarvoor een hokje aankruisen. Stuur een kopie mee van uw laatste loonstrook of inkomensspecificatie en een bankafschrift, onderteken het formulier en stuur het op naar Belastingzaken.
 • Het is ook mogelijk dat u geautomatiseerde kwijtschelding heeft gekregen. Ziet u dit staan op de aanslag? Dan hoeft u verder niets te doen.

Als de aanslag(en) van vorige jaren nog niet of niet langer dan 3 maanden geleden zijn betaald, kunt u ook hiervan kwijtschelding aanvragen.

Voor wie?

Kwijtschelding is alleen voor particulieren. Kwijtschelding is niet mogelijk voor stichtingen, verenigingen, ondernemers en degenen die een zelfstandig beroep uitoefenen (bijvoorbeeld zzp-ers). 

Wat zijn de voorwaarden?

U komt in aanmerking voor kwijtschelding als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

Uw betalingscapaciteit wordt berekend op basis van uw inkomen en vermogen. De betalingscapaciteit is de financiële ruimte die u heeft om de gemeentelijke belastingen te betalen. Heeft u niet voldoende betalingscapaciteit dan komt u misschien in aanmerking voor kwijtschelding.

Wanneer kom ik niet in aanmerking voor kwijtschelding?

 • Als het u is aan te rekenen dat u de belastingen niet kunt betalen. Bijvoorbeeld als u geen gebruik heeft gemaakt van bestaande voorzieningen, zoals het aanvragen van aanvulling tot het minimuminkomen, huurtoeslag, zorgtoeslag.
 • Als u sterk wisselende inkomsten heeft of als er een (gunstige) wijziging in uw financiële omstandigheden kan worden verwacht.
 • Als u van de Rijksbelastingdienst een teruggave heeft ontvangen of binnen een jaar verwacht, die u niet gebruikt voor betaling van andere (gemeentelijke) belastingen. De maandelijkse heffingskortingen vallen niet onder deze teruggaaf.
 • Als u zonder noodzaak (uitoefening van beroep of een medische noodzaak) een auto of motorfiets heeft aangeschaft, in of na het jaar waarop de aanslag betrekking heeft.

Hoe lang duurt het?

Nadat u kwijtschelding heeft aangevraagd krijgt u een ontvangstbevestiging en uitstel van betaling. Belastingzaken laat binnen 3 maanden weten of u wel of geen kwijtschelding krijgt. Als Belastingzaken meer tijd nodig heeft, krijgt u daarover bericht.

Waterschapslasten en zuiveringsheffing

U krijgt naast de gemeentelijke belastingen ook een aanslag voor waterschapslasten en zuiveringsheffing van de Regionale Belasting Groep. De RBG int belastingen voor het Hoogheemraadschap Delfland. Wilt u kwijtschelding aanvragen voor deze belastingen? Dan kan dat digitaal via www.derbg.nl of telefonisch op nummer (088) 291 10 00.

Contact

Contactgegevens Belastingzaken

Zie ook

Hulp bij het invullen van uw digitale aanvragen

Gepubliceerd: 
08 april 2016
Laatste wijziging: 
08 april 2016

U verlaat DenHaag.nl. Wilt u doorgaan?