Uw zoekopdracht

cie. Leefomgeving

Vastgestelde agenda van de openbare vergadering van de commissie Leefomgeving

RIS nummer of orgaan of trefwoord
Datum:
woensdag 06 juni 2012
Tijd:
09:00 - 13:00 uur
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
J.C. van der Helm

De vergadering is achteraf terug te zien op internet via: www.denhaag.nl/mijnraad

Agenda

AOpening, mededelingen en vaststelling agenda

Bij dit agendapunt wordt de voorlopige agenda vastgesteld.

BProcedurevergadering

Aan de orde komen de lijst met ingekomen stukken van weken 19 tot en met 22 en de termijnplanning.

CAdvieslijst

Er is een advieslijst voor deze vergadering.

C.1 Raadsvoorstellen, raadsmededelingen en wethoudersbrieven

C.1.1 Raadsvoorstel van 15 mei 2012 over de wijziging Verordening heffing en de invordering van parkeerbelastingen

Inhoud:
Recentelijk heeft het college een aantal wijzigingen aangekondigd over het betaald parkeren. Voor deze wijzigingen dient de Verordening parkeerbelastingen 2008 op een aantal punten aangepast te worden. Tevens wordt dit raadsvoorstel aangewend om een tweetal redactionele wijzigingen door te voeren. Aan de raad wordt gevraagd de gewijzigde verordening vast te stellen.

Procedure:
Raadsvoorstellen worden standaard op een agenda of een advieslijst geplaatst. Aan de commissie wordt gevraagd een advies uit te brengen aan de raad. Het betreft een termijn-geboden voorstel, waarvan het college verzoekt dit het uiterlijk 7 juni 2012 in de raad te behandelen. Let op: indien één van de leden toch bespreking wenst, wordt het voorstel aan de agenda van 6 juni 2012 toegevoegd.

DRondvraag

Rondvragen s.v.p. melden uiterlijk dinsdag 5 juni 2012, voor 12.00 uur.

ERaadsvoorstel over vaststelling jaarrekening 2011 jaarverslag 2011 en raadsvoorstel resultaatbestemming 2011

Inhoud:
De raadsvoorstellen gaan over de jaarstukken van de gemeente Den Haag met betrekking tot het begrotingsjaar 2011. Door het overleggen van deze jaarstukken legt het college jaarlijks aan de gemeenteraad verantwoording af over het door het college gevoerde bestuur. De gemeenteraad stelt de jaarstukken vast en ontlast daarmee de leden van het college ten aanzien van het verantwoorde financieel beheer.
 
Zowel de jaarrekening als het verslag zijn opgebouwd uit een aantal programma’s.
De behandeling van de jaarrekening door de commissie Leefomgeving concentreert zich tijdens deze vergadering op de programma’s 11 (programma Leefomgeving), 14 (programma Monumenten en Archeologie), 20 (programma Milieu en duurzaamheid).

Ten behoeve van de behandeling wordt er een paginaverwijzing van het jaarverslag naar de effecten van het gevoerde beleid per programma op de agenda weergegeven (topindicatoren).

Hierbij kunnen betrokken worden de volgende stukken:
• Accountantsrapport en controleverklaring bij de jaarrekening 2011 van de gemeente.
• Rapport van de Rekeningencommissie over het jaar 2011.
• Rm 2012. Beantwoording technische vragen jaarstukken 2011.
   
Procedure:
Raadsvoorstellen worden altijd op een agenda of advieslijst van een commissie geplaatst alvorens deze door de raad worden vastgesteld. De jaarrekening wordt naar verwachting behandeld in de raadsvergadering van 2012. Aan de commissie wordt gevraagd een advies uit te brengen over de bijgaande raadsvoorstellen.

E.1 Programma Monumenten en Archeologie

Archeologie:
De gemeente werkt aan het zolang mogelijk behouden van het archeologische erfgoed in de bodem en wil bewustwording vergroten van het belang van het archeologische erfgoed bij de bewoners van de stad. Uit de resultaten van de Stadsenquête 2009 bleek dat circa 50 procent van de Haagse bevolking de afdeling Archeologie kent. Daarnaast zijn in 2010 door stagiairs van de Universiteit Leiden 200 interviews gehouden. Hieruit bleek dat 60 procent van de bevolking herkenbaarheid van archeologie in de openbare ruimte waardeert. In 2012 wordt opnieuw meegedaan met de stadsenquête.

Monumenten:
Een eerste fase van het beschermingsbeleid ‘Winkelkern’ werd uitgevoerd. Hierdoor groeide de gemeentelijke monumentenlijst met circa 20 panden in de Spuistraat.

Er is geen topindicator voor dit programma.

De wethouder Volksgezondheid, Duurzaamheid, Media en Organisatie, de heer Baldewsingh, is uitgenodigd om bij dit agendapunt aanwezig te zijn.

E.2 Programma Milieu en Duurzaamheid

De ambitie van het college is dat de stad Den Haag in 2040 een klimaatneutrale stad is. In 2011 is verder gewerkt aan de uitvoering van de kadernota “Op Weg naar een Duurzaam Den Haag”. Ook is er nader onderzoek uitgevoerd naar de uitstoot van verschillende broeikasgassen in de stad. De CO2-uitstoot wordt bepaald door de emissie die plaatsvindt door wonen, werken en mobiliteit in Den Haag en berekend in kilotonnen CO2. In 2011 is er 3053 kiloton CO2 uitgestoten in Den Haag. De daling in CO2 uitstoot is grotendeels te verklaren door de economische recessie en een grotere afname van groene stroom in Nederland. Dit jaar wordt het basisjaar van de topindicator klimaat aangepast. Dit leidt tot wijzigingen in de rapportage ten opzichte van eerdere jaren:
* Alle gerapporteerde waarden van voor het jaar 2009 komen uit het nieuwe CO2-model. Deze waardes verschillen hierdoor met wat voorheen gerapporteerd is.
* het kengetal ‘CO2 neutraliteit’ wordt weergegeven als het percentuele verschil van de CO2 uitstoot ten opzichte van 1990. Hierbij is in 1990 nul procent CO2 neutraliteit behaald, en in 2040 zal de CO2 neutraliteit 100 procent zijn. In deze jaarrekening zal eenmalig zowel de oude methodiek als de nieuwe worden gepresenteerd. Vanaf de jaarrekening 2012 zal alleen de topindicator met het referentiejaar 1990 worden gehanteerd.

Wat is bereikt? Zie pagina 139-140 van het jaarverslag voor de topindicator: Klimaat.

De wethouder Volksgezondheid, Duurzaamheid, Media en Organisatie, de heer Baldewsingh, is uitgenodigd om bij dit agendapunt aanwezig te zijn.

E.3 Programma Leefomgeving

De openbare ruimte bepaalt de eerste indruk van de stad. Iedereen maakt er gebruik van, of dit nu bewoners, bezoekers of bedrijven zijn. Een kwalitatief goede openbare ruimte, die schoon, heel en veilig is, is een toegevoegde waarde voor de stad. Kwalitatief mooi groen en voldoende aanwezigheid van groen zijn van belang voor de stad Den Haag omdat het ruimte biedt aan diverse functies en de stedelijke kwaliteiten versterkt. Een goede en kwalitatieve openbare ruimte trekt bedrijven en bezoekers aan. Via de jaarlijkse Haagse Stadsenquête geven bewoners het onderdeel: ‘vrij van zwerfvuil’ en ‘vegen door de gemeente’ in 2011 een 7,0. In 2010 was dit een 6,9. Het onderdeel ‘ophalen van huisvuil’ is beoordeeld met een 7,7. Over de afgelopen 3 jaar is dit cijfer stabiel.

Wat is bereikt? Zie pagina 81 van het jaarverslag voor de topindicator: Oordeel inwoners over woonomgeving.

De wethouder Financiën en Stadsbeheer, de heer Dekker, is uitgenodigd om bij dit agendapunt aanwezig te zijn.

FRaadsvoorstel van het college van 8 mei 2012 over beschikbaarheidsstelling krediet herinrichting Hobbemastraat


Inhoud:
De Hobbemastraat is één van de risicovolle trajecten die benoemd zijn in het Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid 2010-2011. Uit een verkeersveiligheidsanalyse blijkt dat deze trajecten een hoog veiligheidsrisico hebben, veelal omdat het complexe verkeerssituaties zijn waar de verschillende belangen de verkeersveiligheid overstijgen.
Het gaat hier bijvoorbeeld om winkelstraten, met veel verkeer en een trambaan die tevens belangrijk is als fietsroute. Het is lastig om de vorm, functie en gebruik van dergelijke trajecten goed op elkaar af te stemmen. In februari heeft er overleg met de HTM plaats gevonden over de haalbaarheid van een herinrichting van de Hobbemastraat. Gezamenlijk is toen de conclusie getrokken dat een raadsbesluit noodzakelijk is. Het raadsbesluit is nodig omdat de totale projectkosten boven de € 2,5 miljoen euro uitkomen. Daarnaast geeft de gemeente Den Haag met dit raadsbesluit de zekerheid aan de HTM dat het project wordt uitgevoerd. Aan de raad wordt daarom gevraagd:

Besluit:
1. in te stemmen met het voorstel van het college tot herinrichting van de Hobbemastraat
2. hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van € 2.236.000,- miljoen en te dekken uit:
     a. Meerjaren Investeringsprogramma Verkeersveiligheid voor € 500.000,-
     b. Programma Krachtwijken voor € 500.000,-
     c. Programma Groot Onderhoud voor € 100.000,-
     d. Actieplan Omgevingslawaai voor € 136.000,-
     e. Subsidie Stadsgewest Haaglanden voor € 1.000.000,-

Procedure:
Raadsvoorstellen worden standaard op een agenda of een advieslijst geplaatst. Door de commissie is echter verzocht het stuk op de agenda te plaatsen. Aan de commissie wordt gevraagd een advies uit te brengen aan de raad.

De wethouder Verkeer, Binckhorst en Vlietzone, de heer Smit, is uitgenodigd om bij dit agendapunt aanwezig te zijn.

GSluiting

Sluiting uiterlijk 13:00 uur.

Zoek binnen RIS

Formuleer uw vraag of trefwoord anders of ga naar 'Bestuurlijke stukken'  • Den Haag