Bekendmakingen

1e Lulofsdwarsstraat 117

Gepubliceerd: 
19 maart 2014
Stadsdeel Laak
Type apv vergunning
Subtype Overig; Besluiten
Categorie Opbreekvergunning: Kabels en leidingen telecom
Postcode en huisnummer 2521 AZ
2521 AZ 117
Algemene informatie Aanvullende informatie: instemmingsbesluit vanaf 14 april tot en met 16 mei 2014
Kaart toon op de kaart

Locaties

Gepubliceerd in : Gemeenteblad Bekendmakingen

Aankondiging van een ter inzagelegging voor 6 weken na publicatie

U kunt de stukken tot 6 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij het:
- Den Haag Informatiecentrum
- stadsdeelkantoor
Een besluit op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en een aangevraagd beginselplan kunt u uitsluitend inzien bij het Den Haag Informatiecentrum.

Bezwaarclausule

Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Stuur dit uiterlijk binnen 6 weken na de datum bekendmaking van het besluit in.
Maakt u gebruik van internet? Dien uw bezwaarschrift dan in via www.denhaag.nl/bezwaar. U heeft hiervoor DigiD nodig. E-mailen kan niet.
Heeft u geen internet, dan kunt u het bezwaarschrift opsturen naar: Burgemeester en wethouders van Den Haag, AWB/Bezwaar.

Bezwaarschrift

Vermeld in uw bezwaarschrift:
- naam, adres, telefoonnummer (waar u overdag bereikbaar bent ) en e-mailadres;
- de datum en handtekening;
- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt. Stuur een kopie van het besluit mee en noem het kenmerk;
- de argumenten voor bezwaar.

Volmacht

Dient u namens iemand anders het bezwaar in? Stuur dan een schriftelijke en ondertekende verklaring (volmacht) mee waaruit blijkt dat u namens die persoon het bezwaar mag indienen.

Voorlopige voorziening

Bij een spoedeisend belang kunt u na het indienen van een bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag.

U verlaat DenHaag.nl. Wilt u doorgaan?