Spaarwaterstraat: nieuwe school, kinderopvang en woningen

De Van Hoogstratenschool aan de Spaarwaterstraat 21 in Bezuidenhout is toe aan vernieuwing. Daarom doet de gemeente onderzoek naar de mogelijkheden om de school en kinderopvang te slopen en opnieuw te bouwen. De gemeente kijkt ook of er nieuwe woningen bij kunnen komen aan de kant van de Spaarwaterstraat.

Voor dit plan werkt de gemeente samen met de Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden (SCOH) en kinderopvang 2Samen.

Slopen en opnieuw bouwen Van Hoogstratenschool

De SCOH wil de school vernieuwen. Het gebouw past niet meer bij de wensen en eisen van deze tijd. De SCOH en 2Samen (naschoolse opvang en dagopvang) willen nauwer samenwerken in een Kindcentrum. Dat kan in de nieuwbouw beter. Het plan om de school te slopen en opnieuw te bouwen staat in het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2020-2030.

Luchtfoto gebied Spaarwaterstraat
luchtfoto gebied Spaarwaterstraat

Betaalbare huur- en koopwoningen

De gemeente heeft een plan om aan de kant van de Spaarwaterstraat sociale huurwoningen en betaalbare woningen te maken. De sociale huurwoningen zijn bedoeld voor jongeren die uit een zorginstelling komen en op zichzelf gaan wonen. Dit is een van de groepen mensen waar het Doorbraakplan Huisvesting Zorgdoelgroepen en Statushouders zich op richt.

In het Doorbraakplan staat dat er de komende jaren 1.300 extra betaalbare woningen nodig zijn in de stad. Zodat mensen die op een wachtlijst staan kunnen verhuizen naar een woning die beter bij hen past. Zij bezetten nu plekken in opvang en zorg, die dus niet beschikbaar zijn voor anderen. Gevolg: toename van wachtlijsten, hoge kosten en mensen die geen thuis hebben.

Het gaat om kleine woonprojecten verspreid over de hele stad. De Spaarwaterstraat is in Haagse Hout de aangewezen plek waar de gemeente woningen wil maken. De jongeren, voor wie deze woningen bestemd zijn, hebben een baan of volgen een opleiding.

Om de woningen te kunnen bouwen, moet de gemeente het bestemmingsplan aanpassen.

De gemeente werkt aan een Nota van Uitgangspunten

Bij ontwikkelprojecten stelt de gemeente eerst een Nota van Uitgangspunten (NvU) op. In de NvU staat aan welke voorwaarden een bouwplan moet voldoen. De NvU vormt de basis voor het ontwerp. Tijdens het maken van de concept Nota van Uitgangspunten gaat de gemeente graag in gesprek met buurtbewoners en ondernemers om hun ideeën en wensen te verzamelen. Deze bijdragen krijgen zoveel mogelijk een plek in de NvU. Het college neemt een besluit over de NvU.

Planning

Op 6 september 2022 heeft de gemeente tijdens een informatieavond de plannen voor de Van Hoogstratenschool uitgelegd. Op dit moment is nog niet bekend wanneer er een volgende bijeenkomst wordt gepland. Zodra dit bekend is, krijgt u daarover informatie.

Hieronder leest u de belangrijkste vervolgstappen van het project:

  • Vervolgbijeenkomst(en) waar buurtbewoners en ondernemers kunnen meedenken over verschillende onderwerpen.
  • Afsluiten van de NvU waarna het college van burgemeester en wethouders een besluit neemt over de NvU. Na behandeling van de NvU in de gemeenteraad stelt het college de NvU vast.
  • De gemeente, SCOH en 2Samen werken het ontwerp van de school uit. De betrokken woningcorporatie of projectontwikkelaar werkt het ontwerp van de woningen verder uit tot een bouwplan. Voor dit bouwplan moet de gemeente het bestemmingsplan wijzigen. U kunt uw mening geven (zienswijze). Ook kunt u bezwaar maken tegen een wijziging in het bestemmingsplan.
  • Na vaststelling van het bestemmingsplan kan een omgevingsvergunning aangevraagd worden. En de bouw kan worden voorbereid.
  • Na vaststelling van het bestemmingsplan is het mogelijk om een omgevingsvergunning aan te vragen. De bouw kan dan worden voorbereid.

Meer informatie

Heeft u vragen over de plannen? Of wilt u op de hoogte blijven van het project? Neem dan contact op met contactpersoon Christa Pronk via:

Belangrijke links

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070