GAVI-kavel geschikt voor nieuwe tramremise

HTM heeft een tramremise nodig voor de nieuwe trams in de stad. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), de gemeente en HTM willen deze remise bouwen op de GAVI-kavel. Dit terrein ligt bij het Prins Clausplein, tegenover het stadion van ADO aan de andere kant van de snelweg A12.

De gemeenteraad is akkoord gegaan met de Nota van Uitgangspunten (NvU) om een tramremise op de GAVI-kavel te bouwen. Lees meer in de bestuurlijke stukken (Begin externe link: RIS312403(Externe link), einde externe link.). Tot 2040 komen er in de Haagse regio 400.000 inwoners bij. Een nieuwe tramremise zorgt ervoor dat bestaande en nieuwe inwoners van de stad gebruik kunnen maken van beter openbaar vervoer. Beter openbaar vervoer zorgt ervoor dat de Haagse regio bereikbaar en leefbaar blijft. Goed openbaar vervoer dat vaak rijdt en voor iedereen bereikbaar is, zorgt ervoor dat inwoners vaker met de bus of tram gaan.

Nieuwe trams

De nieuwe trams van HTM zijn breder en hebben een lagere vloer dan de oude trams. Reizigers in een rolstoel, scootmobiel of met een kinderwagen kunnen in deze trams makkelijker en sneller in- en uitstappen. Binnen enkele jaren vervangt HTM de laatste roodbeige trams in de stad door deze modernere trams.

Nota van Uitgangspunten (NvU)

De gemeente, MRDH en HTM zoeken al sinds 2010 naar een plek voor de tramremise. In 2020 onderzochten zij of de GAVI-kavel daarvoor gebruikt kan worden. Met een goedgekeurde Nota van Uitgangspunten zetten de samenwerkingspartners nu een volgende stap naar de bouw van een nieuwe tramremise.

In de NvU staat:

 • aan welke voorwaarden de nieuwe tramremise op de GAVI-kavel moet voldoen. Bijvoorbeeld: beleid dat geldt voor het terrein.
 • de beschrijving van het gedeelte van het terrein waarop HTM de tramremise mag bouwen. Dit is het gedeelte tegen de Guldenlaan en de Plas van Reef. De toegang tot het terrein komt op het Guldenpad.
 • hoeveel ruimte er is voor de tramremise; Het is de bedoeling dat de ruimte die wordt gebruikt voor de tramremise ook nog een andere functie krijgt (dubbel ruimtegebruik). Bijvoorbeeld door de ruimte te gebruiken voor bedrijven of sport. De partijen onderzoeken nu of dit kan.
 • hoe de remise er uit moet gaan zien.

Verder staat er in de NvU dat de gemeente ook een plan gaat maken voor de rest van de kavel.

Vervolgstappen

Nu de NvU klaar is, zijn er nog een aantal vervolgstappen nodig voordat HTM met de bouw van de tramremise kan beginnen. Als 1e volgt een aantal (verplichte) onderzoeken. De onderzoeken moeten duidelijk maken of er zaken zijn die de bouw van een tramremise op de GAVI-kavel tegen kunnen houden.

Het gaat hierbij onder andere om onderzoek naar:

 • de invloed van de bouw van de remise op het milieu (Milieueffectrapportage (MER)).
 • archeologische vondsten.
 • de ruimte die er is voor waterafvoer.
 • de gevolgen voor parkeerplaatsen.
 • de geschiktheid van de toegang tot het terrein.
 • de bodem.
 • flora en fauna (zoals onderzoek naar vleermuizen).

Ook komt er een geluidsonderzoek. En de gemeente onderzoekt of de waarde van de woningen in de omgeving daalt door de bouw van de remise.

Voorlopig Ontwerp (VO)

Als alles onderzocht is, maakt de gemeente een Voorlopig Ontwerp(VO) voor de inrichting van het terrein.

Reactie gemeenteraad en inspraak

Het VO en de uitkomsten van de onderzoeken gaan voor een reactie naar de gemeenteraad.

Op het VO is officiële inspraak mogelijk. Dit betekent dat iedereen die te maken krijgt met de bouw van de remise aan de gemeente kan laten weten wat zij van het VO vinden. Tijdens de inspraakperiode komt er een informatiebijeenkomst waar betrokkenen vragen kunnen stellen over het project. De gemeente kijkt dan hoe zij bij het maken van het definitief ontwerp (DO) rekening kan houden met de reacties.

HTM moet bij het bouwen van de remise rekening houden met het definitieve ontwerp.

Planning

 • Oktober 2023: informatieavond voor de omgeving
 • 2024: terrein bouwklaar maken
 • 2026: bouw van de tramremise
Luchtfoto van de GAVI-kavel. GAVI staat voor Geïntegreerde Afvalverwerkingsinstallatie. Het terrein (kavel) was ooit bedoeld voor een afvalverwerkingsinstallatie. Uiteindelijk is de afvalverwerkingsinstallatie in de Binckhorst terechtgekomen. De gemeente kan dit terrein nu gebruiken voor voorzieningen, zoals een tramremise of een bedrijventerrein.

Veelgestelde vragen

Besluitvorming en omwonenden betrekken

Ja, de gemeente is akkoord met de bouw van de tramremise. MRDH ontwikkelt het gebied verder.

Bewoners en bedrijven kunnen op verschillende momenten hun mening geven over het plan. Bijvoorbeeld over het Voorlopig Ontwerp (VO), het voorstel voor de verandering van het bestemmingsplan, de milieueffectrapportage (MER) en de omgevingsvergunning. De gemeente vertelt hen daarna hoe hun voorstellen bij de uitwerking van de plannen worden betrokken.

Gevolgen voor de omgeving

Op de GAVI-kavel kan een remise op behoorlijke afstand van bestaande woningen en bedrijven worden gebouwd. Om te kunnen beoordelen of de tramremise op de GAVI-kavel kan komen, wordt een geluidsonderzoek gedaan. Een partij van buiten, zonder belangen, gaat dit geluidsonderzoek doen. Zij brengen in kaart wat er nodig is om binnen de geluidsnormen te blijven. Bij tramverkeer is er natuurlijk altijd geluid.

HTM houdt rekening met haar omgeving, Bij andere tramremises is na uitgebreid onderzoek gekozen voor speciale lampen die alleen het terrein van de remise verlichten. Daarbuiten geven ze weinig licht. De lampen zijn zo laag mogelijk opgehangen. Die ervaringen neemt HTM mee in het ontwerp.

Het de bedoeling dat de tramremise op een mooie manier in de omgeving wordt ingepast.

Bij de aanleg van de tramremise houdt HTM rekening met de gevolgen voor de waterafvoer. De bouw van de remise zorgt voor meer verharding, er komen meer ‘stenen’ bij. Denk daarbij aan gebouwen, wegen, parkeerplaatsen en natuurlijk tramrails. Daardoor stroomt het regenwater sneller naar de sloten. Op een andere plek op de kavel moet daarom ruimte worden gemaakt voor extra wateropslag. In de Nota van Uitgangspunten staat meer over dit onderwerp (zie Waterberging).

Vragen

Heeft u vragen over het onderzoek naar de bouw van een tramremise op de GAVI-kavel? Stuur dan een mail naar Begin link: tramremise.gavikavel@denhaag.nl, einde link. .

Zie ook

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070