De woonvisie: maatregelen problemen woningmarkt

Steeds meer mensen wonen en werken in Den Haag. De vraag naar woningen is veel groter dan het aanbod. Steeds meer Hagenaars hebben moeite met het vinden van een passende, betaalbare woning. Om te zorgen dat iedereen prettig kan wonen, zijn maatregelen nodig. Hier werkt de gemeente aan.

Vogelvlucht-aanzicht van Den Haag
In Den Haag zijn te weinig woningen voor het aantal woningzoekenden.

Ontwikkeling woonvisie 2040

Het aantal eenpersoonshuishoudens groeit en de prijzen van woningen stijgen. Er zijn meer betaalbare en geschikte woningen nodig die passen bij wat de bewoners willen. Daarnaast vraagt klimaatverandering om verbetering en verduurzaming van bestaande woningen. Dit vraagt om een serieuze aanpak.

Het huidige woonbeleid is ook aan vernieuwing toe. Daarom komt er een nieuw woonbeleid: de Woonvisie 2040. Hierin staat hoe Den Haag zich wil blijven ontwikkelen als fijne stad om te wonen.

Naast een visie en beleid tot 2040, staan er in de Woonvisie 2040 ook maatregelen die de komende 5 jaar genomen worden om de woningmarkt te verbeteren. Voor een deel zijn dit bestaande maatregelen, maar ook nieuwe maatregelen.

De nieuwe woonvisie komt tot stand met inspraak van bewoners, corporaties, particuliere verhuurders, de Haagse tafel wonen en overige partijen. Op verschillende momenten is via interviews met bewoners, gesprekken en bijeenkomsten opgehaald wat de belangrijkste onderwerpen en doelen zijn rondom wonen.

Thema’s woonvisie

De woonvisie heeft de volgende thema’s:

 • (Ver)bouwen in alle delen van de stad
 • Toegankelijke en betaalbare woningen voor doelgroepen
 • Toekomstbestendige en duurzame woningen en woonomgeving
 • Vitale en leefbare wijken

Planning

De concept woonvisie is in het voorjaar van 2024 klaar. Daarna start een officiële inspraakprocedure, waarbij iedereen zijn mening op de Woonvisie 2040 kan geven.

Meer informatie

Bekijk voor meer informatie over de woonvisie 2040:

Wat doet Den Haag op dit moment aan het woonprobleem?

De huidige maatregelen voor een goede woningmarktein Den Haag zijn vastgelegd in de huisvestingsverordening en de Woonvisie 2022.

Huisvestingsverordening

In de Begin externe link: huisvestingsverordening(Externe link), einde externe link. staan maatregelen zoals de huisvestingsvergunning, verdelen van woonruimte, urgentieverklaring en standplaatsen.Ook zijn er afspraken met bijvoorbeeld woningcorporaties, ontwikkelaars en beleggers.

Woonvisie 2022

In de huidige Begin externe link: Woonvisie 2022 (RIS313365, bijlage 1)(Externe link), einde externe link. staan veel maatregelen. Er zijn 4 thema’s:

 • De gemeente voert een Begin link: huisvestingsvergunning, einde link. in voor de sociale huursector en de middenhuursector. Deze vergunning is nodig om een woning te mogen huren. Een verhuurder mag geen woning verhuren aan iemand zonder vergunning. Hierdoor gaan goedkope en middeldure huurwoningen naar mensen met bijpassende inkomens.
 • Minimaal 20% van de nieuwbouwwoningen voor verhuur heeft een huur onder € 985 (prijspeil 2020). De helft van die middeldure huurwoningen heeft een huur onder de € 880 (prijspeil 2020).
 • Bij nieuwbouw moet 20% van de koopwoningen betaalbaar zijn.

 • De gemeente wil meer woningen per jaar bouwen dan eerder afgesproken. Ook bij meer woningen moet er over de hele stad 30% sociale woningbouw zijn. De gemeente verwacht van corporaties dat ze als 1e sociale huurwoningen bouwen.
 • De regels voor een Begin link: urgentieverklaring, einde link. worden duidelijker. Alleen wie het echt nodig heeft, kan een urgentieverklaring krijgen.
 • Minimaal 5% van de sociale huurwoningen die vrijkomen is voor starters.
 • De gemeente wil zorgen dat mensen die ‘te ruim’ wonen verhuizen naar een beter passende woning. Zo komen er meer sociale huurwoningen vrij.
 • De gemeente koopt of verkoopt soms zelf grond voor de bouw van sociale huur- en starterswoningen.

 • Van 1 woning 2 of meer zelfstandige woningen maken (Begin link: regels voor toeristische verhuur, einde link. verbetert de leefbaarheid in de wijken en blijven woningen beschikbaar voor mensen die een woning zoeken.
 • Den Haag voerde 1 maart 2022 de opkoopbescherming in. Zo krijgen mensen die een woning zoeken om zelf in te wonen meer kans op de woningmarkt.

 • Er is een groot tekort aan bijvoorbeeld leraren, agenten en zorgpersoneel. Daarom wil de gemeente mensen met deze beroepen Begin link: helpen bij het vinden van een huis, einde link. . Dat maakt Den Haag voor hen aantrekkelijker.
 • Er komt wat meer ruimte voor woonwagenstandplaatsen. Er komen extra maatregelen om bijvoorbeeld studenten, ouderen, arbeidsmigranten, en mensen met een bijzondere zorgvraag aan woonruimte te helpen.

Vergunningplicht voor het omzetten, splitsen en onttrekken van woonruimte

Er is een vergunningsplicht voor het:

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070