Wijkprofiel Noordelijk Scheveningen

In het wijkprofiel Noordelijk Scheveningen vindt u de belangrijkste informatie over uw wijk. Deze informatie wordt ondersteund met gegevens en verhalen uit de wijk.

Hoeveel inwoners heeft Noordelijk Scheveningen, hoe ziet de leeftijdsverdeling en huishoudenssamenstelling eruit? En hoe verhouden deze cijfers zich tot het gemiddelde in Den Haag?

Bevolking

Wijkprofiel Noordelijk Scheveningen bevolking

Rijslag heeft 1.713 inwoners en 906 huishoudens (2022). Belgisch Park telt 8.287 inwoners en 4.300 huishoudens.

De bevolkingsgroei (de groei van de bevolking vergeleken met 5 jaar eerder) is 2,9% in Rijslag en 1,4% in Belgisch Park (2022). In Den Haag gemiddeld is dit 5%. De verhuismobiliteit is 17% in Belgisch Park. Dat is iets hoger dan in Rijslag en in Den Haag gemiddeld (15%).

Inwoners naar leeftijd

Wijkprofiel Noordelijk Scheveningen verdeling naar leeftijd

In Rijslag wonen meer 65-plussers (26%) dan in Belgisch Park (21%) en in Den Haag gemiddeld (15%). In Rijslag wonen wat minder jongeren (19%) dan in Belgisch Park en gemiddeld in Den Haag (beide 22%).

De gemiddelde leeftijd in Rijslag is 45,5 jaar en in Belgisch Park 42,5 jaar. Dat is in beide wijken hoger dan gemiddeld in Den Haag (39,1).

Opleidingsniveau

Wijkprofiel Noordelijk Scheveningen opleidingsniveau

Gegevens over opleidingsniveau zijn er alleen op wijkniveau en dus alleen beschikbaar voor Belgisch Park. In deze wijk heeft de helft van de bewoners een hoge opleiding. Dat is meer dan in Den Haag gemiddeld (36%).

Het percentage bewoners met een lage opleiding in Belgisch Park is 18%. Dat is lager dan gemiddeld in Den Haag (30%).

Inkomensverdeling

Wijkprofiel Noordelijk Scheveningen inkomensverdeling

24% van de inwoners van Rijslag en 30% van de inwoners van Belgisch Park heeft een hoog inkomen. Dat is meer dan gemiddeld in Den Haag (18%).

Het gemiddeld besteedbaar huishoudinkomen in Den Haag is € 43.400. In Rijslag is dat hoger: € 51.300. In Belgisch Park is dit nog hoger: € 62.400. In Den Haag heeft 18% van de huishoudens een minimum inkomen. In Belgisch Park is dat 9% en in Rijslag 14%.

Inkomensbron

Wijkprofiel Noordelijk Scheveningen inkomensbron

In Den Haag gemiddeld ontvangt 65% inkomen uit arbeid. In Belgisch Park is dat minder (62%), in Rijslag nog minder (56%). 38% van de bewoners van Rijslag ontvangt inkomen uit pensioen, in Belgisch Park is dat een derde. Dat is in beide buurten hoger dan gemiddeld in Den Haag (22%).

Het deel bewoners met inkomen uit een WIA-uitkering en WW-uitkering/bijstand is lager in beide wijken dan gemiddeld in Den Haag.

Huishoudens naar samenstelling

Wijkprofiel Noordelijk Scheveningen: huishoudens

In Rijslag (52%) en in Belgisch Park (49%) zijn iets meer eenpersoonshuishoudens dan gemiddeld in Den Haag (47%).

Het deel eenoudergezinnen is iets lager in Belgisch Park en in Rijslag (beide 7%) dan in Den Haag gemiddeld (9%).

Migratieachtergrond

Wijkprofiel Noordelijk Scheveningen: migratieachtergrond

In Den Haag heeft 57% van de inwoners een migratieachtergrond. In Rijslag (35%) en Belgisch Park (37%) is dat aandeel lager.

De groep bewoners met een migratieachtergrond ziet er in beide buurten anders uit dan gemiddeld in Den Haag. Er wonen daar naar verhouding met name minder bewoners met een Turkse, Marokkaanse, Surinaamse of Antilliaanse achtergrond.

Woningen naar eigendom

Wijkprofiel Noordelijk Scheveningen: woningen eigendom

In Rijslag staat 958 woningen en in Belgisch Park 4.142 woningen (2022).

In Rijslag zijn minder sociale huurwoningen (10%) dan gemiddeld in Den Haag (31%). Er zijn daarentegen meer particuliere huurwoningen (38%) dan in Den Haag (25%) en in Rijslag (24%).

Ook staan er meer koopwoningen (63%) in Rijslag dan in Belgisch Park (50%) en Den Haag gemiddeld (43%).

Woningen per type

Wijkprofiel Noord-Scheveningen: woningen types

De verhouding eengezinswoningen en appartementen wijkt in Belgisch Park niet veel af van het gemiddelde in Den Haag.

In heel Den Haag is 22% van de woningen een eengezinswoning. In Belgisch Park is dat 21%. In Rijslag is wat hoger (31%). Ruim driekwart (76%) van de woningen in Den Haag is een appartement. In Belgisch Park is dat 79% en in Rijslag 69%.

Woningen WOZ-waarde

Wijkprofiel Noord-Scheveningen: woningen WOZ

De WOZ-waarde in Den Haag is de afgelopen jaren flink gestegen. Ook in Rijslag en Belgisch Park.

De WOZ-waarde in Den Haag is gemiddeld € 319.943 (in 2022). In Rijslag ligt de WOZ-waarde met € 429.593 hoger dan het Haagse gemiddelde. In Belgisch Park ligt de WOZ-waarde nog hoger: € 460.279.

Woningen naar energielabels

Wijkprofiel Noord-Scheveningen: energielabels

In Den Haag heeft de helft van de woningen energielabel C of hoger. In Belgisch Park is dat iets lager (45%) en in Rijslag is dat nog lager (31%).

Slechts 3% van de woningen in Belgisch Park en 12% van de woningen in Rijslag heeft label A. In heel Den Haag heeft 20% van de woningen label A.

In Belgisch Park heeft 38% label F of label G en in Rijslag is dat 57%. In beide wijken is dat hoger dan het gemiddelde van Den Haag (27%).

Energielabels naar eigendom Rijslag (links) en Belgisch Park (rechts)

Wijkprofiel Noordelijk Scheveningen: energielabels rijslag
Wijkprofiel Noordelijk Scheveningen: energielabels Belgisch Park

Hoe staat de wijk ervoor op het gebied van milieu, duurzaamheid, openbare ruimte en voorzieningen? Samen bepalen zij de fysieke leefbaarheid van de wijk.

Groen- en hittestress

Wijkprofiel Noordelijk Scheveningen: kaart groen en hittestress

Hoe lichter de kleur op het kaartje, hoe minder groen er is. De wijken Rijslag en Belgisch Park zijn zwart omrand in het midden van het kaartje.

Het percentage oppervlakte dat op zomerse dagen zeer gevoelig is voor hittestress is, is gemiddeld in Den Haag 3%. In Rijslag is dat veel lager (0,4%) en in Belgisch Park juist hoger (5,1%).

Afstand tot voorzieningen

Wijkprofiel Noordelijk Scheveningen: afstand voorzieningen

In Rijslag zijn de genoemde voorzieningen, op een grote supermarkt na, dichterbij dan gemiddeld in Den Haag. Een basisschool is er al op gemiddeld 200 meter afstand.

In Belgisch Park is een huisarts iets verder weg dan gemiddeld en een winkel voor dagelijkse levensmiddelen is iets dichterbij.

Tevredenheid omgeving

Wijkprofiel Noordelijk Scheveningen: tevredenheid omgeving

Gegevens over tevredenheid over de omgeving zijn alleen beschikbaar voor de wijk Belgisch Park.

In Belgisch Park is het deel van de mensen dat tevreden is over het onderhoud van groen en straten wat hoger dan gemiddeld in Den Haag. Het deel dat tevreden is over de voorzieningen voor jongeren en speeltuinen voor kinderen in de buurt is in Belgisch Park juist een stuk lager dan gemiddeld in Den Haag.

Overlast verkeer

Wijkprofiel Noordelijk Scheveningen: overlast verkeer

Het deel van de bewoners dat zelf overlast heeft van agressief verkeersgedrag (16%) en te hard rijden (23%) is in de wijk Belgisch Park lager dan gemiddeld in Den Haag (respectievelijk 18% en 26%).

Het deel bewoners dat overlast heeft van parkeerproblemen is in Belgisch Park iets hoger (32%) dan in heel Den Haag (29%).

Overlast personen

Wijkprofiel Noordelijk Scheveningen: overlast anderen

Het deel van de mensen dat overlast heeft van buurtbewoners en rondhangende jongeren is in Belgisch Park veel lager dan in Den Haag gemiddeld.

Ook hebben minder bewoners in Belgisch Park overlast van verwarde personen dan in heel Den Haag gemiddeld. De overlast van dronken mensen op straat is gelijk aan het gemiddelde van Den Haag.

Meldingen openbare ruimte

Wijkprofiel Noordelijk Scheveningen: meldingen overlast afval

Het deel van de mensen dat overlast heeft van vernieling van straatmeubilair is in Belgisch Park lager (3%) dan in Den Haag gemiddeld (6%). Ook hebben minder mensen last van rommel op straat (10%) in Belgisch Park dan in Den Haag gemiddeld (18%).

Het deel van de mensen dat overlast heeft van hondenpoep is in Belgisch Park wel wat hoger (27%) dan in heel Den Haag (23%).

De veiligheid van een wijk wordt bepaald door hoeveel misdaad (bijvoorbeeld geweld en diefstallen) en overlast (van onder meer personen, drugs en geluid) er is.

Overlast meldingen

Wijkprofiel Noordelijk Scheveningen: overlast meldingen

Het aantal meldingen van overlast is in beide buurten tussen 2019 en 2020 gestegen, maar is nog steeds minder (op elke 10.000 inwoners) dan gemiddeld in Den Haag.

Het aantal meldingen van overlast is vooral in Rijslag flink gestegen van 438 meldingen in 2019 naar 671 meldingen in 2020 (op 10.000 inwoners).

Soorten misdaden

Wijkprofiel Noordelijk Scheveningen: soorten misdrijven

Na het selecteren van een aantal specifieke misdrijven blijkt dat in Rijslag naar verhouding vooral meer bedreigingen zijn geweest. Meer dan in Belgisch Park en meer dan in Den Haag gemiddeld.

In Rijslag waren er ook meer vernielingen dan in Belgisch Park. Vergeleken met heel Den Haag is het ongeveer evenveel.

Misdaden in totaal

Wijkprofiel Noordelijk Scheveningen: misdrijven totaal

Het totaal aantal misdrijven is de afgelopen jaren minder geworden in Den Haag, al is deze daling sinds 2018 gestopt. In Belgisch Park is de afname sinds 2019 gestopt. In Rijslag is er sinds 2019 een toename.

In 2019 waren er 429 misdrijven in Rijslag (op 10.000 inwoners), in 2020 waren dat er 522, en in 2021 waren dat er 581. Daarmee is het aantal misdrijven in Rijslag in 2021 voor het eerst hoger dan in Belgisch park (529 per 10.000 inwoners).

Veiligheid

Wijkprofiel Noordelijk Scheveningen: veiligheid

Op wijkniveau is een rapportcijfer voor veiligheid beschikbaar. In Belgisch Park is dit cijfer een 7,5. Dat is hoger dan het Haagse gemiddelde (6,9).

Het deel bewoners dat zich wel eens onveilig voelt in de eigen buurt is in Belgisch Park lager (19%) dan in Den Haag gemiddeld (24%).  Het deel dat zich vaak onveilig voelt is ook lager (3%). In heel Den Haag is dat 5%.

Hoe gezond zijn de inwoners, hoeveel voldoen er aan de beweegrichtlijn en hoeveel mensen zijn eenzaam? Dit zijn onderwerpen die iets zeggen over de sociale leefbaarheid van de wijk.

Sociale samenhang

Wijkprofiel Noordelijk Scheveningen: sociale samenhang

De sociale cohesie score, die de sociale samenhang in de wijk aangeeft, is in Belgisch Park hoger (6,5) dan in Den Haag gemiddeld (5,8).

De score gaat over 8 stellingen waarvan er hiernaast 4 staan.

Gezondheid

Wijkprofiel Noordelijk Scheveningen: gezondheid

Het deel van de bewoners met een goede gezondheid, is in Rijslag (78%) en Belgisch Park (82%) iets hoger dan gemiddeld in Den Haag (75%).

Ook het deel met overgewicht is iets lager in Belgisch Park en Rijslag (12%) dan in Den Haag gemiddeld (16%). Het deel bewoners met een of meer langdurige ziekten wijkt niet veel af van gemiddeld in Den Haag.

Leefstijl

Wijkprofiel Noordelijk Scheveningen: leefstijl

In Rijslag en Belgisch Park wordt naar verhouding meer alcohol gedronken dan in Den Haag gemiddeld. In Rijslag drinkt 42% geen of maximaal een glas per dag en in Belgisch Park 40%, in heel Den Haag is dat 52%.

Het deel rokers is iets, maar niet veel lager in Belgisch Park en Rijslag (19%) dan in Den Haag gemiddeld (21%).

Angst of eenzaamheid

Wijkprofiel Noordelijk Scheveningen: angst en eenzaamheid

Het deel van de bewoners met een hoog risico op een angststoornis of depressie is in Rijslag (7%) en Belgisch Park (6%) lager dan gemiddeld in Den Haag (10%).

Het deel bewoners dat ernstig eenzaam is, is in Belgisch Park wat lager (12%) dan in Rijslag (14%) en in heel Den Haag gemiddeld (16%).

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070