Wijkprofiel Havenkwartier

In het wijkprofiel Havenkwartier vindt u de belangrijkste informatie over uw wijk. Deze informatie wordt ondersteund met gegevens en verhalen uit de wijk.

Hoeveel inwoners heeft het Havenkwartier, hoe ziet de leeftijdsverdeling en huishoudenssamenstelling eruit? En hoe verhouden deze cijfers zich tot het gemiddelde in Den Haag?

Inwoners naar leeftijd

Wijkprofiel Havenkwartier leeftijd

Het deel 65-plussers is in het Havenkwartier hoger dan in heel Den Haag. Dit zie je ook terug in de gemiddelde leeftijd van de wijk. Deze is 42,5 jaar, afgezet tegen het Haags gemiddelde van 39 jaar.

Huishoudens naar samenstelling

Wijkprofiel Havenkwartier huishoudens

Het aandeel eenpersoonshuishoudens ligt in het Geuzenkwartier iets onder het gemiddelde van Den Haag. In Vissershaven is het aandeel net iets boven dat gemiddelde. De buurten kennen allebei meer samenwonenden zonder kinderen. Dit kan verklaard worden doordat er meer oudere echtparen in de wijk wonen. In het Geuzenkwartier wonen iets meer gezinnen (samenwonenden met kinderen) dan in de rest van Den Haag.

Migratieachtergrond

Wijkprofiel Havenkwartier migratie

Het Havenkwartier heeft een relatief grote groep bewoners met een Nederlandse achtergrond. Ruim twee derde heeft een Nederlands achtergrond en bijna een derde heeft een migratieachtergrond.

Toelichting

Het Havenkwartier bestaat uit 2 CBS buurten: Vissershaven en een deel van het Geuzenkwartier. In totaal wonen hier 8.512 mensen. Vissershaven telt 4.265 inwoners en 2.250 huishoudens. Het aantal inwoners is de afgelopen 5 jaar explosief gestegen met 33%. Geuzenkwartier telt 4.247 inwoners en 2.081 huishoudens.

Hoe staat de wijk ervoor op het gebied van milieu, duurzaamheid, openbare ruimte en voorzieningen? Samen bepalen zij de fysieke leefbaarheid van de wijk.

Voorraad woningen

Wijkprofiel Havenkwartier woningen

Het aantal woningen in Vissershaven is de afgelopen 6 jaar met 23,4% gestegen. Van 1.869 naar 2.404 woningen. Ook is het aantal inwoners hier met 33% gestegen. Van 3.214 in 2016 naar 4.265 inwoners in 2021. Het aantal woningen in het Geuzenkwartier is stabiel en schommelt rond de 2.369 woningen. Het aantal inwoners is de afgelopen 5 jaar met 5% gedaald. De verwachting is dat dit de komende jaren iets verder zal dalen.

Hittestress

Wijkprofiel Havenkwartier hitte

Vissershaven is zeer gevoelig voor hittestress. Op warme dagen wordt maar liefst 30,5% aan oppervlakte aangemerkt als aanzienlijk warmer. Dit komt omdat er veel versteende gebieden zijn. Meer groen in de buitenruimte lijkt nodig.

Hoewel de buurten aan elkaar grenzen speelt dit niet in Geuzenkwartier. Daar wordt maar 1,8% van de oppervlakte aangemerkt als aanzienlijk warmer. Het Haags gemiddelde ligt op 3%.

Afstand tot voorzieningen

Wijkprofiel Havenkwartier afstand voorzieningen

De gemiddelde afstand tot een basisschool in Vissershaven is iets groter (700 meter) dan gemiddeld in Den Haag (500 meter). In Geuzenkwartier is dat lager dan gemiddeld (400 meter). Op gemiddeld 600 meter zit een huisartsenpraktijk en op gemiddeld 500 meter een grote supermarkt. Een andere dagelijkse levensmiddelenwinkel bevindt zich gemiddeld op 200 meter afstand.

Toelichting

De flinke toename van het aantal woningen en inwoners in Vissershaven kan worden verklaard door de bouw van nieuwe woningen op het Norfolkterrein. De bouw hier is nog niet klaar en de verwachting is dat het aantal inwoners tot aan 2025 verder zal stijgen naar 4.908 inwoners. Wat betreft de nabijheid van voorzieningen wijkt het Havenkwartier niet af van het gemiddelde van Den Haag.

De veiligheid van een wijk wordt bepaald door hoeveel misdaad (bijvoorbeeld geweld en diefstallen) en overlast (van onder meer personen, drugs en geluid) er is.

Overlast meldingen

Wijkprofiel Havenkwartier overlast

In het Havenkwartier waren in 2020, 705 meldingen van overlast. Dat zijn omgerekend 843 meldingen per 10.000 inwoners. Dat is hoger dan het gemiddelde van Den Haag (708) en komt met name door het hoge aantal meldingen (1.290 per 10.000 inwoners) in Vissershaven. De meeste meldingen betreffen overlastgevende jeugd.

Geweldsdelicten

Wijkprofiel Havenkwartier geweld

In het Havenkwartier zijn in 2020, 89 geweldsdelicten gemeld. Omgerekend zijn dat 106 geweldsdelicten per 10.000 inwoners en dat is hoger dan het gemiddelde van Den Haag (80). Dat komt vooral door het hoge aantal delicten per 10.000 inwoners in Vissershaven (163). In Geuzenkwartier waren het per 10.000 inwoners 50 geweldsdelicten. Dat ligt onder het gemiddelde van Den Haag.

High Impact Crimes (HIC)

Wijkprofiel Havenkwartier HIC

In 2020 waren er 11 High Impact Crimes (HIC) ofwel diefstal uit woningen, overvallen en straatroven in het Havenkwartier. Omgerekend zijn dat 13 HIC per 10.000 inwoners. Dat is lager dan het gemiddelde van Den Haag (24). Wat betreft HIC zijn er geen grote verschillen tussen Vissershaven en Geuzenkwartier.

Toelichting

Het aantal overlastmeldingen en geweldsdelicten ligt in het Havenkwartier hoger dan gemiddeld in Den Haag. Geweld en bedreiging zijn in Vissershaven zelfs het hoogste van het stadsdeel Scheveningen. Het aantal High Impact Crimes ligt daarentegen lager dan gemiddeld in Den Haag.

Hoe gezond zijn de inwoners, hoeveel voldoen er aan de beweegrichtlijn en hoeveel mensen zijn eenzaam? Dit zijn onderwerpen die iets zeggen over de sociale leefbaarheid van de wijk.

Lichamelijke gezondheid

Wijkprofiel Havenkwartier lichamelijke gezondheid

Ruim 70% van de bewoners van het Havenkwartier ervaart een goede gezondheid. Geuzenkwartier scoort met 74% net iets beter dan Vissershaven (71%). Het gemiddelde in Den Haag is 70%. Iets meer dan de helft van de bewoners voldoet aan de beweegrichtlijn. In Vissershaven (en in Den Haag) ligt dat op 51% en in Geuzenkwartier op 54%. Het deel van de mensen met overgewicht komt overeen met het gemiddelde in Den Haag.

Geestelijke gezondheid

Wijkprofiel Havenkwartier geestelijke gezondheid

Bewoners uit Vissershaven (11%) en Geuzenkwartier (8%) hebben een iets kleiner risico op een angststoornis of depressie vergeleken bij het gemiddelde van Den Haag (12%). Ook voelen minder mensen zich eenzaam.

Sociale samenhang

Wijkprofiel Havenkwartier sociale samenhang

Op sociale samenhang scoort het Havenkwartier beter dan het gemiddelde van Den Haag. Hierbij gaat het onder meer om contact met buurtbewoners en een prettige omgang met elkaar in de buurt.

Toelichting

De lichamelijke en geestelijke gezondheid van bewoners uit het Havenkwartier is vergelijkbaar of net iets boven het Haags gemiddelde. In het Geuzenkwartier voelen de mensen zich zowel lichamelijk als geestelijk net iets gezonder dan in Vissershaven. Op sociale leefbaarheid scoort het Havenkwartier beter vergeleken met het gemiddelde van Den Haag. Vooral in de Koppelstokstraat en omgeving is dit goed te zien.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070