Nadeelcompensatie aanvragen

Heeft u financiële of economische schade door werkzaamheden of besluiten van de gemeente? Vraag dan bij de gemeente nadeelcompensatie aan. Dat is vergoeding van schade die u heeft geleden.

De gemeente neemt maatregelen die nuttig en noodzakelijk zijn voor maatschappij en stad. Deze maatregelen kunnen ook negatieve effecten hebben voor burgers of bedrijven. Wanneer uw bedrijf onevenredig (ongelijk) wordt geraakt door zo’n maatregel kunt u nadeelcompensatie aanvragen.

Voorbeelden

U heeft minder omzet of inkomsten door werkzaamheden, besluiten of andere activiteiten van de gemeente. Denk hierbij aan het uitvoeren van werkzaamheden aan de infrastructuur, zoals rioolvervanging of het voor onderhoud afsluiten van grote doorgaande wegen en bruggen. Hierdoor kan het zijn dat uw winkel of bedrijf tijdelijk minder of slecht bereikbaar is. Dat kan leiden tot schade zoals minder omzet of inkomsten. U kunt dan daarvoor nadeelcompensatie aanvragen.

Voorschot

Vraagt u nadeelcompensatie aan? En heeft u al een aantal maanden schade? Vraag dan een voorschot aan. Bij een voorschot krijgt u alvast een deel van de vergoeding. Dit kan handig zijn. Bijvoorbeeld als het werk lang duurt en de gemeente nog niet weet wat de hele schade is.

Heeft u nog geen schade, geen verlies van inkomsten, of is het werk nog niet begonnen? Dan heeft het geen zin om een voorschot aan te vragen.

Kreeg u te veel voorschot? Of had u er geen recht op? Dan moet u dit terugbetalen.

Voorschot aanvragen

U kunt op 2 manieren voorschot aanvragen:

Denkt u omzet- of inkomstenverlies te hebben door een project of werkzaamheden van de gemeente? Dan moet u de relatie tussen uw omzetdaling of inkomstenverlies en de werkzaamheden of het project aangeven.

Belangrijke voorwaarden voor nadeelcompensatie zijn:

 • De scha­de is meer dan € 1.000 als ondernemer. Of de schade is meer dan € 500 als particulier.
 • Er is een directe relatie tussen een besluit of het handelen van de gemeente en uw schade. De scha­de valt niet onder het nor­ma­le maat­schap­pe­lij­ke ri­si­co of het nor­ma­le on­der­ne­mers­ri­si­co. U moet on­e­ven­re­di­ge scha­de heb­ben door een be­sluit of han­de­ling van de ge­meen­te.
 • De scha­de moet niet voor­zien­baar (te voorzien of te verwachten) zijn. Voor­beeld van wel voor­zien­baar is: een on­der­ne­mer ves­tigt zich in een ge­bied waar werk­zaam­he­den en kon we­ten dat dit zou gaan ge­beu­ren.
 • Bent u ondernemer en heeft u schade geleden door omzetverlies of door kostenstijging? Dan kan de gemeente deze schade vergoeden als het verlies meer is dan de omzetdrempel of kostendrempel per jaar. Voorbeeld van omzetverlies: u heeft extra benzinekosten, omdat u moet omrijden door werkzaamheden.
  • Omzetdrempel: als er schade ontstaat door normaal werk aan de infrastructuur, krijgt u geen vergoeding als die schade komt door een tijdelijke daling van de omzet die niet meer is dan 8% per jaar.
 • U moet al het mo­ge­lij­ke heb­ben ge­daan om na­deel te voor­ko­men of te be­per­ken.
 • Er is geen an­de­re re­ge­ling waarmee u een scha­de­ver­goe­ding kunt krij­gen.
 • U moet alle documenten die Begin link: nodig zijn bij aanvraag, einde link. en een vol­le­dig in­ge­vuld en on­der­te­kend aan­vraag­for­mu­lier op­stu­ren.

Lees alle voorwaarden in de Begin externe link: Beleidsregel nadeelcompensatie Den Haag 2024 Gemeente Den Haag (RIS318395)(Externe link), einde externe link..

Welke schade wordt vergoed?

Voor de volgende schade kunt u mogelijk nadeelcompensatie krijgen:

 • la­ge­re winst of in­ko­men door min­der om­zet
 • la­ge­re huur­in­kom­sten
 • la­ge­re op­brengst bij ver­koop van uw be­drijf of on­roe­ren­de zaak
 • kos­ten voor het be­per­ken of voor­ko­men van scha­de

Alleen als u een vergoeding krijgt kunt u ook de volgende kosten terugkrijgen:

 • nood­za­ke­lij­ke en re­de­lij­ke kos­ten voor het in­scha­ke­len van des­kun­di­gen (bij­voor­beeld voor ju­ri­di­sche bij­stand)
 • wet­te­lij­ke ren­te

Voor uw aanvraag heeft u de volgende gegevens nodig:

 • begin- en einddatum schade, straatnaam en omschrijving van uw financiële schade (verlies aan omzet of inkomsten)
 • beschrijving hoe en waardoor de schade is ontstaan
 • verlies- en winstrekening over de 3 volle kalenderjaren vóór het startjaar van het project of de werkzaamheden
  • De 3 vorige jaren mogen soms ook andere kalenderjaren zijn. Dit mag alleen als de 3 vorige jaren geen goed beeld geven van uw verlies- en winstrekening. U kunt dit laten zien, en moet dit laten weten bij uw aanvraag. In overleg met de gemeente kiest u dan andere jaren die wel een goed beeld geven van uw verlies- en winstrekening.
  • Bestaat uw onderneming pas 2 jaar en was de schade niet te verwachten? Dan mag u de verlies- en winstrekening van de afgelopen 2 jaar opsturen. De gemeente maakt dan een inschatting van de schade.
  • Een ondernemer mag ook tijdens het schadejaar zelf een aanvraag doen voor nadeelcompensatie. De gemeente beoordeelt de aanvraag dan als het jaar is afgelopen. En nadat de ondernemer alle gegevens die nodig zijn voor dat jaar heeft opgestuurd en door de gemeente zijn ontvangen.
 • kwartaalaangiften btw over de 3 volle kalenderjaren vóór het startjaar van het project of de werkzaamheden
 • kwartaalaangiften btw van het volledige jaar waarin de werkzaamheden werden gedaan:
  • in de periode waarin de werkzaamheden nog niet zijn gestart of reeds zijn beëindigd
  • tijdens het project of de werkzaamheden
 • maandomzetcijfers van de 3 volle jaren voor het startjaar van het project of de werkzaamheden
 • huurcontract (als u een huurovereenkomst heeft)
 • uittreksel KVK (Kamer van Koophandel)
 • een volmacht (toestemming), als u de nadeelcompensatie aanvraagt voor een ander
 • een berekening van het nadeel dat u heeft geleden
Het is mogelijk dat meer informatie nodig is. De gemeente vraagt u hier dan om. 

Vul het formulier in en voeg de bijlagen toe. U krijgt meteen een bevestiging van uw aanvraag.

U kunt de bijlagen per e-mail sturen naar: Begin link: nadeelcompensatie@denhaag.nl, einde link. . Noem hierbij uw naam, schadedatum en schadelocatie.

Of stuur ze per post naar:
Gemeente Den Haag IDC, afdeling Risicomanagement
Postbus 12640
2500 DN Den Haag

Na uw aanvraag

De gemeente controleert of uw aanvraag compleet is. Het kan zijn dat zij nog meer informatie nodig heeft. Als alle informatie bij de gemeente binnen is, beoordeelt zij of u een vergoeding krijgt.

Hulp bij uw aanvraag

Heeft u hulp nodig bij het invullen van het aanvraagformulier? Dan kunt u contact opnemen met het loket nadeelcompensatie:

Gratis.

De behandeling van uw aanvraag duurt ongeveer 22 weken. Is uw aanvraag niet compleet, dan kan het langer duren voor de gemeente een beslissing neemt.

Neemt iemand uw bedrijf over? U kunt de schadevergoeding dan niet doorgeven aan de nieuwe eigenaar. Dit wordt gezien als een nieuw bedrijf en de overlast was al bekend. Bij bedrijfsoverdracht binnen de familie kan het doorgeven van nadeelcompensatie soms wel.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070