Vergoeding nadeelcompensatie aanvragen

Denkt u dat u minder omzet of minder inkomsten heeft door schuld van de gemeente? Dan kunt u bij de gemeente nadeelcompensatie aanvragen. U vraagt dan om een vergoeding van de door u geleden schade.

Hoe werkt het?

U heeft minder omzet of inkomsten door werkzaamheden, genomen besluiten of andere activiteiten van de gemeente. Bijvoorbeeld doordat uw bedrijf door werkzaamheden (in opdracht) van de gemeente minder goed of helemaal niet bereikbaar. Dan kunt u voor deze mindere omzet/inkomsten nadeelcompensatie aanvragen.

De schade moet hierbij boven het normale maatschappelijke risico of het normale ondernemersrisico uitkomen. Voor nadeelcompensatie geldt daarom een drempelbedrag van 8% van de gemiddelde omzet over de afgelopen 3 jaren. Pas boven dit bedrag heeft u mogelijk recht op een vergoeding van uw verlies aan omzet of inkomsten.

Na uw melding beoordeelt de gemeente of uw aanvraag compleet is. Het kan zijn dat de gemeente u om nog meer informatie vraagt. Als alle informatie bij de gemeente binnen is, behandelt de gemeente uw verzoek en beoordeelt ze of u een vergoeding krijgt.

Voorwaarden

Denkt u omzet-/inkomstenverlies te hebben door een project of werkzaamheden vanuit de gemeente, dan moet u de relatie tussen uw omzetdaling/inkomstenverlies en de werkzaamheden of het project aangeven. Daarnaast moet u ook alle informatie aanleveren die staat onder 'Nodig bij aanvraag'.

Nodig bij de aanvraag

Voor uw aanvraag heeft u de volgende gegevens nodig:

  • datum, straatnaam en omschrijving van uw financiële schade (verlies aan omzet/inkomsten)
  • beschrijving hoe en waardoor de schade is ontstaan
  • de vermelding van de schadeperiode
  • verlies- en winstrekening over de 3 volle kalenderjaren voorafgaand aan het startjaar van het project/de werkzaamheden
  • maandomzetcijfers en maandafgiften btw over de 3 volle kalenderjaren voorafgaand aan het startjaar van het project/de werkzaamheden
  • maandomzetcijfers en maandafgiften btw van het jaar waarin de werkzaamheden plaatsvonden, zowel van de periode waarin de werkzaamheden nog niet zijn gestart als gedurende de looptijd van het project/de werkzaamheden
  • volmacht, als u de aanvraag voor een ander indient
  • een berekening van het geleden nadeel

Aanvragen

Vul het formulier in en voeg de bijlagen bij. U krijgt direct een ontvangstbevestiging.

Vergoeding aanvragen

De bijlagen die u met het digitale formulier meestuurt, kunnen in totaal maximaal 7,7 MB groot zijn. U kunt de bijlagen ook per e-mail sturen naar: ag@denhaag.nl, onder vermelding van uw naam, schadedatum en schadelocatie.

Verzoek schadevergoeding indienen

Verlies omzet/inkomsten door aanleg Rotterdamsebaan

Voor verlies aan omzet/inkomsten door aanleg van de Rotterdamsebaan is er een apart formulier. Kijk hiervoor op de pagina Schade melden door aanleg Rotterdamsebaan.

Kosten

Gratis.

Hoe lang duurt het?

De behandeling van uw schademelding duurt minimaal 8 weken, met een mogelijkheid om deze termijn met 8 weken te verlengen. Hierbij is uitgegaan van een complete aanvraag, anders kan de beslistermijn tussentijds worden verschoven.

Goed om te weten

Bent u een nieuwe onderneming gestart of is de onderneming verhuisd naar een andere locatie? Dan kunt u alleen een vergoeding krijgen als de plannen van de gemeente nog niet bekend waren toen u daar uw onderneming begon. Anders had u de overlast kunnen voorzien (voorzienbaarheid).

Daarom is het bijvoorbeeld ook niet mogelijk om een eventuele schadevergoeding over te dragen aan een nieuwe eigenaar. Dit wordt gezien als een nieuw bedrijf. Bij bedrijfsoverdracht binnen de familie is het in sommige gevallen wel mogelijk de nadeelcompensatie over te dragen.

Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de gemeente per e-mail: ag@denhaag.nl.

Zie ook