Nadeelcompensatie aanvragen

Heeft u financiële of economische schade door werkzaamheden of besluiten van de gemeente? Vraag dan bij de gemeente nadeelcompensatie aan. Dat is vergoeding van schade die u heeft geleden.

Hoe werkt het

De gemeente neemt maatregelen die nuttig en noodzakelijk zijn voor maatschappij en stad. Deze maatregelen kunnen ook  negatieve effecten hebben voor burgers of bedrijven. Wanneer uw bedrijf onevenredig (ongelijk) wordt geraakt door zo’n maatregel kunt u nadeelcompensatie aanvragen.

Voorbeelden

U heeft minder omzet of inkomsten door werkzaamheden, besluiten of andere activiteiten van de gemeente. Denk hierbij aan werk aan de infrastructuur, zoals rioolvervanging of het voor onderhoud afsluiten van grote doorgaande wegen en bruggen. Hierdoor kan het zijn dat uw winkel of bedrijf tijdelijk minder of slecht bereikbaar is. Dat kan leiden tot schade zoals minder omzet of inkomsten. U kunt daarvoor nadeelcompensatie aanvragen.

Voorbeeldberekeningen van nadeelcompensatie (PDF, 128,1 kB)

Voorschot

Vraagt u nadeelcompensatie aan? En heeft u al een aantal maanden schade? Vraag dan een voorschot aan. Bij een voorschot krijgt u alvast een deel van de vergoeding. Dit kan handig zijn. Bijvoorbeeld als het werk lang duurt en de gemeente nog niet weet wat de hele schade is.

Heeft u nog geen schade, geen verlies van inkomsten, of is het werk nog niet begonnen? Dan heeft het geen zin om een voorschot aan te vragen.

Kreeg u te veel voorschot? Of had u er geen recht op? Dan moet u dit terugbetalen.

Voorschot aanvragen

U kunt op 2 manieren voorschot aanvragen:

 • via e-mail naar nadeelcompensatie@denhaag.nl. Vermeld hierin uw naam, schadedatum en schadelocatie.

 • via post naar:
  Gemeente Den Haag IDC
  afdeling Risicomanagement
  Postbus 12640
  2500 DN Den Haag

Voorwaarden

Denkt u omzet- of inkomstenverlies te hebben door een project of werkzaamheden van de gemeente? Dan moet u de relatie tussen uw omzetdaling of inkomstenverlies en de werkzaamheden of het project aangeven.

Belangrijke voorwaarden voor nadeelcompensatie zijn:

 • De scha­de is meer dan € 1.000 als ondernemer. Of de schade is meer dan € 500 als particulier.

 • Er is een directe relatie tussen een besluit of het handelen van de gemeente en uw schade. De scha­de valt niet onder het nor­ma­le maat­schap­pe­lij­ke ri­si­co of het nor­ma­le on­der­ne­mers­ri­si­co. U moet on­e­ven­re­di­ge scha­de heb­ben door een be­sluit of han­de­ling van de ge­meen­te.

 • De scha­de moet niet voor­zien­baar (te voorzien of te verwachten) zijn. Voor­beeld van wel voor­zien­baar is: een on­der­ne­mer ves­tigt zich in een ge­bied waar werk­zaam­he­den  en kon we­ten dat dit zou gaan ge­beu­ren.

 • Bent u ondernemer en heeft u schade geleden door omzetverlies of door kostenstijging? Dan kan de gemeente deze schade vergoeden als het verlies meer is dan de omzetdrempel of kostendrempel per jaar. Voorbeeld van omzetverlies: u heeft extra benzinekosten, omdat u moet omrijden door werkzaamheden.

  • Omzetdrempel: minimaal 8 en maximaal 15 procent van uw gemiddelde jaaromzet van de 3 jaar vóór het jaar waarin u de schade had. Kostendrempel: minimaal 4 en maximaal 8 procent van de gemiddelde kosten van de 3 jaar vóór het jaar waarin u de schade had.
 • U moet al het mo­ge­lij­ke heb­ben ge­daan om na­deel te voor­ko­men of te be­per­ken.

 • Er is geen an­de­re re­ge­ling waarmee u een scha­de­ver­goe­ding kunt krij­gen.

 • U moet alle documenten die nodig zijn bij aanvraag en een vol­le­dig in­ge­vuld en on­der­te­kend aan­vraag­for­mu­lier op­stu­ren.

Lees alle voorwaarden in de Beleidsregel nadeelcompensatie Den Haag 2022 (RIS313428).

Welke schade wordt vergoed?

Voor de volgende schade kunt u mogelijk nadeelcompensatie krijgen:

 • la­ge­re winst of in­ko­men door min­der om­zet

 • la­ge­re huur­in­kom­sten

 • la­ge­re op­brengst bij ver­koop van uw be­drijf of on­roe­ren­de zaak

 • kos­ten voor het be­per­ken of voor­ko­men van scha­de

Alleen als u een vergoeding krijgt kunt u ook de volgende kosten terugkrijgen:

 • nood­za­ke­lij­ke en re­de­lij­ke kos­ten voor het in­scha­ke­len van des­kun­di­gen (bij­voor­beeld voor ju­ri­di­sche bij­stand)

 • wet­te­lij­ke ren­te

Nodig bij de aanvraag

Voor uw aanvraag heeft u de volgende gegevens nodig:

 • begin- en einddatum schade, straatnaam en omschrijving van uw financiële schade (verlies aan omzet of inkomsten)

 • beschrijving hoe en waardoor de schade is ontstaan

 • verlies- en winstrekening over de 3 volle kalenderjaren vóór het startjaar van het project of de werkzaamheden

  • De 3 vorige jaren mogen soms ook andere kalenderjaren zijn. Dit mag alleen als de 3 vorige jaren geen goed beeld geven van uw verlies- en winstrekening. U kunt dit laten zien, en moet dit laten weten bij uw aanvraag. In overleg met de gemeente kiest u dan andere jaren die wel een goed beeld geven van uw verlies- en winstrekening.
  • Bestaat uw onderneming pas 2 jaar en was de schade niet te verwachten? Dan mag u de verlies- en winstrekening van de afgelopen 2 jaar opsturen. De gemeente maakt dan een inschatting van de schade.
  • Een ondernemer mag ook tijdens het schadejaar zelf een aanvraag doen voor nadeelcompensatie. De gemeente beoordeelt de aanvraag dan als het jaar is afgelopen. En nadat de ondernemer alle gegevens die nodig zijn voor dat jaar heeft opgestuurd en door de gemeente zijn ontvangen.
 • kwartaalaangiften btw over de 3 volle kalenderjaren vóór het startjaar van het project of de werkzaamheden

 • kwartaalaangiften btw van het volledige jaar waarin de werkzaamheden werden gedaan:

  • in de periode waarin de werkzaamheden nog niet zijn gestart of reeds zijn beëindigd
  • tijdens het project of de werkzaamheden
 • een volmacht (toestemming), als u de nadeelcompensatie aanvraagt voor een ander

 • een berekening van het nadeel dat u heeft geleden

   Aanvragen

   Vul het formulier in en voeg de bijlagen toe. U krijgt meteen een bevestiging van uw aanvraag.

   Vergoeding aanvragen

   U kunt de bijlagen per e-mail sturen naar: ag@denhaag.nl. Noem hierbij uw naam, schadedatum en schadelocatie.

   Of stuur ze per post naar:
   Gemeente Den Haag IDC, afdeling Risicomanagement
   Postbus 12640
   2500 DN Den Haag

   Na uw aanvraag

   De gemeente controleert of uw aanvraag compleet is. Het kan zijn dat zij nog meer informatie nodig heeft. Als alle informatie bij de gemeente binnen is, beoordeelt zij of u een vergoeding krijgt.

   Hulp bij uw aanvraag

   Heeft u hulp nodig bij het invullen van het aanvraagformulier? Dan kunt u contact opnemen met het loket nadeelcompensatie:

   Kosten

   Gratis.

   Hoelang duurt het

   De behandeling van uw schademelding duurt minimaal 8 weken. De gemeente kan deze periode met 8 weken verlengen. Hierbij gaat de gemeente uit van een complete aanvraag, anders kan de beslisperiode in de tussentijd worden verschoven.

   Goed om te weten

   Neemt iemand uw bedrijf over? U kunt de schadevergoeding dan niet doorgeven aan de nieuwe eigenaar. Dit wordt gezien als een nieuw bedrijf en de overlast was al bekend. Bij bedrijfsoverdracht binnen de familie kan het doorgeven van nadeelcompensatie soms wel.

   Contact

   Heeft u vragen? Neem dan contact op met de gemeente via e-mail naar nadeelcompensatie@denhaag.nl.

   Zie ook