Retail in Den Haag

Den Haag wil een aantrekkelijke winkelstad zijn. Met winkelgebieden waar consumenten graag komen winkelen en waar ondernemers goed kunnen ondernemen. Den Haag werkt daarom met de hoofdwinkelstructuur: minder, maar betere winkelgebieden.

De hoofdwinkelstructuur is onderdeel van het retailbeleid van de gemeente.

Retail of detailhandel

Vroeger werd gesproken over detailhandel. Tegenwoordig wordt het woord retail meer gebruikt. De 2 termen worden door elkaar heen gebruikt en het lijkt soms alleen een vertaling van het woord. Maar er is een verschil tussen de begrippen. Detailhandel is een verzamelnaam voor het verkopen van tastbare producten aan de consument. Retail is breder en is een verzamelnaam voor bedrijven die tastbare producten én diensten direct aan de consumenten verkopen. Retail is zowel detailhandel, diensten als horeca.

Hoofdwinkelstructuur

De gemeente wil winkels zo veel mogelijk bij elkaar hebben, zodat er winkelgebieden ontstaan met een divers aanbod. Dat is fijn en aantrekkelijk winkelen voor de consument (bewoners, werknemers, bezoekers en toeristen), want het is handig en makkelijk als de supermarkt, de bakker en de slager bij elkaar in 1 straat zitten. De concentratie van winkels zorgt dus voor meer bezoekers en nieuwe klanten. Deze winkelgebieden kunnen daardoor economisch groeien. De gemeente wil in deze winkelgebieden, de hoofdwinkelstructuur, samen met de vastgoedeigenaren en ondernemers investeren.

Losse winkels hebben geen toekomst als winkelgebied en vallen dus buiten de hoofdwinkelstructuur. De gemeente wil losse winkels daarom zo veel mogelijk voorkomen. Bestaande losse winkels kunnen andere economische functies krijgen, in enkele gevallen zelfs een woonfunctie. Zo ontstaan dankzij het beleid van de hoofdwinkelstructuur goede winkelgebieden die toekomstbestendig zijn en is er minder leegstand.

Hoofdwinkelstructuur op de kaart

Op de digitale kaart ziet u de hoofdwinkelstructuur van Den Haag. Per winkelgebied is er een beschrijving inclusief statistieken, branchering, informatie over leegstand en het klantenprofiel.

Retailbeleid

De hoofdwinkelstructuur is onderdeel van het retailbeleid. Dat bestaat uit 3 onderdelen:

  1. Waar de gemeente wel of geen winkels wil, staat in het ruimtelijk planologisch beleid: de Kadernota Detailhandel Den Haag. Hierin staan onder andere bestemmingsplannen.
  2. Voor een goed beeld van het economisch functioneren van de afzonderlijke winkelgebieden is de retailmonitor een belangrijk instrument. De retailmonitor houdt een ‘thermometer’ in de winkelgebieden, waarbij wordt gekeken naar factoren als leegstand, huurprijzen en verzorgingsgebied. Deze gegevens gebruikt de gemeente om heldere keuzes te maken waar ze wel en niet investeert en faciliteert.
  3. Waar de gemeente op gaat inzetten tijdens deze collegeperiode staat in het Actieprogramma Den Haag Winkelstad.
Onderdelen van het retailbeleid: Kadernota Detailhandel, Retailmonitor, Actieprogramma Den Haag Winkelstad.

1. Kadernota Detailhandel

In de Kadernota Detailhandel staan de ruimtelijke (juridisch-planologische) beleidskaders voor de vestiging en ontwikkeling van de detailhandel in Den Haag in de toekomst. Daarbij staat de hoofdwinkelstructuur centraal. Alle inspanningen zijn erop gericht om de winkelstraten in deze hoofdwinkelstructuur te versterken en vestiging van nieuwe winkels zoveel mogelijk te concentreren in deze hoofdwinkelstructuur.
Bekijk de Kadernota Detailhandel (RIS 300626).

2. Retailmonitor

Sinds 2006 monitort Den Haag eens in de 4 jaar al haar winkelgebieden. Met de Retailmonitor laat Den Haag op unieke en overzichtelijke manier zien hoe de Haagse winkelgebieden zich in de tijd en ten opzichte van elkaar ontwikkelen. De retailmonitor geeft onder meer antwoord op de volgende vragen:

  • Wie zijn de grote trekkers in een winkelgebied?
  • Wat zijn gemiddelde huurprijzen?
  • Is er leegstand in het gebied?
  • Wat is het profiel van de consumenten uit het verzorgingsgebied?

Als u benieuwd bent naar feiten en cijfers per winkelgebied, bekijk dan bijlage 2 van de Retailmonitor: ‘Factsheets’. Hierin vindt u informatie over de basiskwaliteiten en de economische staat van alle winkelgebieden. Ga naar de retailmonitor (RIS301527).

3. Actieprogramma Den Haag Winkelstad

Op dit moment wordt het Actieprogramma 2019-2022 geschreven. Dit actieprogramma geeft invulling aan het coalitieakkoord 'Den Haag, Stad van Kansen en Ambities'. Den Haag heeft veel te bieden op winkelvlak, er zit veel ondernemerschap en winkelgebieden dragen bij aan de leefbaarheid van de stad. Met het nieuwe actieprogramma wil de gemeente voortbouwen op de ingeslagen weg, met oog voor de veranderde wereld om Den Haag heen. In het actieprogramma zal specifiek aandacht zijn voor het versterken van Haags ondernemerschap en het belang van goede collectieven, ondernemersverenigingen of Bedrijven Investerings Zones (BIZ) binnen winkelgebieden.

Vernieuwing

Tot het nieuwe actieprogramma beschikbaar is, kunt u het vorige actieprogramma bekijken: Actieprogramma Den Haag Winkelstad 2015-2018 (RIS179514). Onderdeel hiervan was het programma Smart Shopping. Het doel van dit programma was om winkelgebieden te versterken door samen met het bedrijfsleven en kennisinstellingen nieuwe technologieën te stimuleren en toe te passen. De ervaring leert dat innovatie of vernieuwing in de retail geen automatisme is. Met name een groep early adaptors, de groep die vernieuwing het eerste durft toe te passen, zet de grootste stappen. Maar de gemeente wil natuurlijk dat ook andere ondernemers met de tijd mee gaan en daarom stimuleert zij voortdurend vernieuwing in winkelgebieden. De opzet van het Smart Shopping programma zoals hierboven beschreven krijgt in het nieuwe actieprogramma in een andere vorm een vervolg. De naam Smart Shopping komt te vervallen en vernieuwing wordt een onderdeel binnen de missie van Den Haag als Winkelstad.

Omzetcijfers winkelgebieden CBS

Heeft u een winkel in Den Haag of denkt u erover een winkel te beginnen? Als (startende) ondernemer bent u misschien benieuwd naar de omzetcijfers van winkelgebieden. Het CBS heeft de omzetontwikkeling van een groot aantal winkelgebieden in kaart gebracht. Bekijk de omzetontwikkeling winkelgebieden Den Haag 2013 - 2018 op de website van het CBS.

Zie ook Onderzoek van het CBS naar webwinkelactiviteiten bij mkb-bedrijven in de detailhandel voor de gemeente Den Haag

Gepubliceerd: 14 augustus 2019Laatste wijziging: 18 november 2019