Raad stemt in met stimuleringsplan innovatieve woonvormen

De gemeenteraad van Den Haag stemde donderdag 4 april in met het stimuleringsplan innovatieve woonvormen. Daarnaast ging de raad akkoord met het wijzigen van de regels voor het Bedrijvenschap Harnaschpolder. De raad ging niet akkoord met het verstrekken van extra budget voor de Herontwikkeling van de Beatrijsstraat. Tot slot werden er een aantal commissiedebatten afgerond.

Herdenking oud-raadslid

Bij aanvang van de vergadering stond burgemeester Jan van Zanen stil bij het overlijden van oud-raadslid Jan Schuller. Dhr. Schuller was raadslid namens de PvdA van 1999 tot 2006. De burgemeester memoreerde dat hij zich als raadslid inzette voor de leefbaarheid in Regentesse-Zuid door de aanpak van de parkeeroverlast, woonvoorzieningen voor ouderen met vormen van zorg op maat en voor voldoende opvang voor zwerfjongeren. Dhr. Schuller streed eveneens voor betaalbare herhuisvesting van de bewoners van de Zwarte Madonna, het woongebouw dat plaats moest maken voor het nieuwe ministerie van Justitie.

Installatie Jan Willem van den Bos

Tijdens deze vergadering werd Jan Willem van den Bos beëindigd als raadslid voor de Partij voor de Dieren. Hij vervangt raadslid Hanneke Schmeets, die tijdelijk met ziekteverlof gaat.

Stad in de raad

Tijdens Stad in de raad kunnen inwoners hun mening geven over onderwerpen die op de agenda staan. In deze vergadering waren er 25 insprekers, die kwamen inspreken over het Stimuleringsplan innovatieve woonvormen, Stichting Eekta, Leefbaarheid delen Rivierenbuurt onder druk en Alternatief Tram eruit E-bus erin. Wilt u een keer inspreken? Kijk dan voor de spelregels en het aanmelden op Begin link: http://denhaag.nl/stadinderaad, einde link. .

Besluiten

De gemeenteraad heeft in deze vergadering besluiten genomen over:

Steeds meer inwoners van Den Haag zoeken naar creatieve manieren van samenwonen. Door het tekort aan woningen en een aantal andere redenen ontstaan er plannen voor nieuwe woonvormen. Maar het is erg moeilijk om deze plannen uit te voeren. De gemeente wil in Den Haag meer ruimte maken voor zulke nieuwe plannen. In het Stimuleringsplan innovatieve woonvormen staan plannen om inwoners van de stad, die aan de slag willen met nieuwe woonconcepten, beter te helpen. Ook wil de gemeente minimaal 100 woningen per jaar in innovatieve woonvormen mogelijk maken.

Het Begin externe link: voorstel van het college inzake Stimuleringsplan innovatieve woonvormen(Externe link), einde externe link. is aangenomen. Daarbij zijn ook de volgende moties en amendementen aangenomen:

De gemeente Den Haag heeft al lang een groot tekort aan bedrijfsruimte in de stad en in de regio. Dit remt de economisch groei en heeft is slecht voor de werkgelegenheid. Daarom werkt de gemeente Den Haag samen met de gemeente Midden-Delfland in het bedrijvenschap Harnaschpolder. Dit bedrijvenschap moet bijdragen aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven en het bevorderen van werkgelegenheid door middel van het aanleggen en exploiteren van bedrijventerreinen. Het bedrijvenschap wordt beëindigd nadat alle gronden zijn uitgegeven en opgeleverd, en dit ook financieel allemaal is afgerond.

De regels voor deze samenwerking (gemeenschappelijke regeling) moeten worden aangepast om te zorgen dat ze voldoen aan de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Deze wijzigingen moeten voor 1 juli worden verwerkt. Daarnaast worden de regels aangepast op de beëindiging van de samenwerking. Verwacht wordt dat in 2025 deze samenwerking zal worden opgeheven.

Het Begin externe link: voorstel van het college inzake Zienswijze wijziging gemeenschappelijke regeling Bedrijvenschap Harnaschpolder(Externe link), einde externe link. is aangenomen.

Den Haag Zuidwest is in ontwikkeling. Een van de doelen voor dit gebied is om mensen meer actief en economisch zelfstandig te maken, door het creëren van nieuwe bedrijfsruimten in Zuidwest. Het project Beatrijsstraat speelt hier een rol in. De Beatrijsstraat 8-12 ligt in Moerwijk. Het gaat om een voormalige school die getransformeerd wordt tot bedrijfsverzamelgebouw voor de maakindustrie.

De gemeenteraad heeft in april 2022 ingestemd met de herontwikkeling van de Beatrijsstraat 8-12. Het definitieve ontwerp voor het project is inmiddels klaar. De offerte die de aannemer heeft ingediend is duurder dan begroot. Omdat het projectbudget door de stijgende kosten ontoereikend is, wil het college extra geld uittrekken om te zorgen dat het project door kan gaan. Daarnaast wordt er ook extra budget uitgetrokken voor het verduurzamen van het pand.

Het Begin externe link: voorstel van het college inzake ​Herontwikkeling Beatrijsstraat(Externe link), einde externe link. is verworpen. Wel werden een motie en amendement aangenomen:

Afronding commissiedebatten

Regelmatig komen er in commissievergaderingen onderwerpen voorbij waar de raad geen besluit over hoeft te nemen, maar een of meerdere raadsleden wel moties over willen indienen. Zij kunnen deze onderwerpen voor de raadsvergadering agenderen ter afronding van het debat in de commissie. In deze raadsvergadering stonden de volgende onderwerpen op de agenda:

Hierbij zijn geen moties aangenomen.

Besluitenlijst

Op de besluitenlijst staan de voorstellen waarover een besluit kan worden genomen zonder daar over te debatteren. Deze voorstellen worden per hamerslag aangenomen. De gemeenteraad heeft in deze vergadering ingestemd met:

De vergadering terugkijken?

Het videoverslag van de volledige vergadering is terug te kijken op Begin externe link: denhaag.nl/uitzendingenraad(Externe link), einde externe link..

De agenda met daarop de raadsvoorstellen en bijbehorende stukken vindt u op het raadsinformatiesysteem:  

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070