Raad stemt in met plannen voor voormalig ministerie van Sociale Zaken

De gemeenteraad van Den Haag stemde donderdag 14 december in een extra gemeenteraadsvergadering in met het bestemmingsplan voor de Anna van Hannoverstraat 4. Ook ging de raad akkoord met het Binnenstadsplan, de Structuurvisie Den Haag Zuidwest en het programma arbeidsmigratie in goede banen. Tot slot werden er een aantal commissiedebatten afgerond.

Impressie van de plannen voor de Anna van Hannoverstraat 4

Stad in de raad

Tijdens Stad in de raad kunnen inwoners hun mening geven over onderwerpen die op de agenda staan. In deze vergadering waren er 7 insprekers over de volgende onderwerpen:

  • Ontwerp-bestemmingsplan en Beeldkwaliteitsdocument Anna van Hannoverstraat 4
  • Binnenstadsplan Den Haag 2033
  • Ontwerp Structuurvisie Den Haag Zuidwest 2040
  • Evaluatie Welstandsnota en Advies kwartiermaker stadsstedenbouwer

Wilt u een keer inspreken? Kijk dan voor de spelregels en het aanmelden op Begin link: Stad in de raad: inspreken tijdens vergaderingen, einde link. .

Een mogelijke paragraaf

Ontwerp-bestemmingsplan en Beeldkwaliteitsdocument Anna van Hannoverstraat 4 (SoZa)

Eind 2016 is het pand Anna van Hannoverstraat 4, het voormalige ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, verkocht. De eigenaar heeft de gemeente verzocht om mee te werken aan herontwikkeling van de kavel. De locatie biedt de mogelijkheid om een deel van de groeiambitie voor wonen en werken van de gemeente gestalte te geven en tevens de stationsomgeving van Den Haag Laan van NOI en de daarbij behorende openbare ruimte een kwaliteitsslag te geven als stadsentree van Den Haag. De herontwikkeling van de kavel past niet binnen de kaders van het huidige bestemmingsplan, daarom is het nodig een nieuw juridisch planologisch kader vast te stellen.

Het doel van het beeldkwaliteitsdocument is om een aantal gebiedsspecifieke criteria vast te leggen, waarop de welstandscommissie straks onder andere de omgevingsvergunning zal toetsen. Deze criteria zijn een specificatie ten opzichte van de welstandsnota, die voor de gehele stad van toepassing is.

Het Begin externe link: voorstel(Externe link), einde externe link. van het college inzake Vaststelling ontwerp-bestemmingsplan Anna van Hannoverstraat 4 is aangenomen. Ook het Begin externe link: voorstel(Externe link), einde externe link. van het college inzake Beeldkwaliteitsdocument Anna van Hannoverstraat 4 is aangenomen. Daarbij zijn ook de volgende moties aangenomen:

Binnenstadsplan Den Haag 2033 ‘Een levendige, groene en verbonden Haagse binnenstad’

Het Binnenstadsplan 2033 is het overkoepelend beleid voor ontwikkelingen in de binnenstad. Deze nota is, net als de vorige twee Binnenstadsplannen, een paraplu voor diverse uitvoeringsagenda’s en programma’s. Het wordt door de verschillende beleidsafdelingen van de diverse diensten als leidraad gebruikt. Tevens zal dit Binnenstadsplan een basis vormen voor de Omgevingsvisie die komende jaren als planologisch instrument in werking zal treden. Dit derde Binnenstadsplan is tot stand gekomen in samenspraak met zoveel mogelijk relevante gebruikers van de binnenstad. In het plan staan het toekomstperspectief van de binnenstad, de daarvoor benodigde ruimtelijke en programmatische keuzes en de wijze waarop de gemeente, samen met de partners uit de binnenstad, hieraan uitvoering wil geven, beschreven.

Het Begin externe link: gewijzigd voorstel(Externe link), einde externe link. van het college inzake Binnenstadsplan Den Haag 2033 ‘Een levendige, groene en verbonden Haagse binnenstad’ is aangenomen. Daarbij zijn ook de volgende moties en amendementen aangenomen:

Ontwerp Structuurvisie Den Haag Zuidwest 2040; Groen, stedelijk en vitaal Zuidwest

De structuurvisie voor Den Haag Zuidwest vormt het kader voor het beoordelen van initiatieven en het uitvoeren van ontwikkelplannen in het gebied. De structuurvisie biedt een integrale langetermijnvisie op de ruimtelijke ontwikkeling van Zuidwest. Het gaat over het groene ruimtelijke raamwerk, de mobiliteitsstrategie, de programmering van economische functies en woningbouw en duurzaamheid. De structuurvisie anticipeert op de Omgevingswet door ook aandacht te besteden aan thema’s over de gehele fysieke leefomgeving, zoals klimaat, energie, veiligheid en gezondheid.

Het Begin externe link: gewijzigd voorstel(Externe link), einde externe link. van het college inzake Ontwerp Structuurvisie Den Haag Zuidwest 2040; Groen, stedelijk en vitaal Zuidwest is aangenomen. Daarbij zijn ook de volgende moties en amendementen aangenomen:

Programma arbeidsmigratie in goede banen

De gemeente Den Haag wil er voor zorgen dat arbeidsmigranten goed terechtkomen in onze stad. Dat zij zich welkom voelen en op dezelfde manier worden behandeld als ieder ander in Nederland. Niet alleen op het gebied van werk en economisch oogpunt, maar ook als het gaat om registratie, huisvesting, informatievoorziening, participatie, integratie en zorg. Dat is niet alleen belangrijk voor de arbeidsmigrant zelf, maar ook voor de naaste omgeving. Het programma richt zich op de EU-arbeidsmigrant (en het gezin) uit Polen, Bulgarije, Hongarije, Roemenië en Griekenland. Binnen deze groep wordt gekeken naar de mate van zelfredzaamheid. Afhankelijk hiervan zet de gemeente dienstverlening en ondersteuning in op gebied van participatie en integratie.

Het Begin externe link: voorstel(Externe link), einde externe link. van het college inzake vaststellen programma arbeidsmigratie in goede banen is aangenomen. Daarbij zijn ook de volgende moties aangenomen:

Afronding debat commissie

Regelmatig komen er in commissievergaderingen onderwerpen voorbij waar de raad geen besluit over hoeft te nemen, maar een of meerdere raadsleden wel moties over willen indienen. Zij kunnen deze onderwerpen voor de raadsvergadering agenderen ter afronding van het debat in de commissie. In deze raadsvergadering zijn er moties ingediend over de volgende onderwerpen:

De vergadering terugkijken?

Het videoverslag van de volledige vergadering is terug te kijken op denhaag.nl/uitzendingenraad. De agenda met daarop de raadsvoorstellen en bijbehorende stukken vindt u op het raadsinformatiesysteem: Begin externe link: https://denhaag.raadsinformatie.nl/vergadering/1175060(Externe link), einde externe link..

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070