Raad stemt in met plannen voor kop Assumburgweg

De gemeenteraad van Den Haag sprak donderdag 30 november onder andere over de opvang van asielzoekers in Kijkduin.

De raad stemde in met het ontwerpbestemmingsplan Kop Assumburgweg en de verplaatsing van woonwagenlocatie Energiestraat. Ook ging de raad akkoord met het beschikbaar stellen van budget voor het project Noodzetel en het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden. Daarnaast werd er gesproken over de regeling voor nadeelcompensatie en werden er een aantal commissiedebatten afgerond.

Gemeenteraad in actie

Afscheid Mikal Tseggai en installatie Samir Ahraui

Bij aanvang van de raadsvergadering stond burgemeester Jan van Zanen stil bij het vertrek van raadslid Mikal Tseggai van de PvdA. Zij heeft afgelopen week haar ontslag ingediend omdat zij volgende week benoemd wordt tot lid van de Tweede Kamer. Zij zette zich in onder andere in voor goed onderwijs, voor kansengelijkheid, het tegengaan van discriminatie en het realiseren van een monument voor de Trans-Atlantische slavenhandel dat zal verrijzen op het Lange Voorhout.

De vervanger van Mikal Tseggai is Samir Ahraui, die de fractie van de PvdA Den Haag weer compleet maakt. Hij werd in deze vergadering beëdigd door burgemeester Jan van Zanen.

Mikal Tseggai feliciteert Samir Ahraui met zijn beëdiging. Foto: Martijn Beekman

Stad in de raad

Tijdens Stad in de raad kunnen inwoners hun mening geven over onderwerpen die op de agenda staan. In deze vergadering waren er 24 insprekers over de volgende onderwerpen:

–          Buurtwerk Steenwijklaan 500

–          Opvang asielzoekers Atlantic Hotel Kijkduin

–          Ontwerpbestemmingsplan Kop Assumburgweg 2023

–          Ontwerp Structuurvisie Den Haag Zuidwest 2040

–          Verplaatsing woonwagenlocatie Energiestraat

–          Ontwerpbestemmingsplan Anna van Hannoverstraat 4

–          Nadeelcompensatie

–          Samenstelling bestuur Bewonersorganisatie Rivierenbuurt Spuikwartier

–          Manege de Wildhoef

Wilt u een keer inspreken? Kijk dan voor de spelregels en het aanmelden op Begin link: http://denhaag.nl/stadinderaad, einde link. .

Actualiteitendebat opvang asielzoekers Atlantic Hotel Kijkduin

Afgelopen weekend werd bekend dat de gemeente Den Haag heeft ingestemd met de tijdelijke opvang van 100 tot 120 geregistreerde asielzoekers in het NH Hotel in Kijkduin. Zij worden daar opgevangen van zondag 26 november 2023 tot uiterlijk 15 januari 2024. Hart voor Den Haag heeft hierover een actualiteitendebat aangevraagd. Daarbij werden geen moties aangenomen.

Ontwerpbestemmingsplan Kop Assumburgweg 2023

De aanleiding voor het bestemmingsplan Kop Assumburgweg 2023 is een uitspraak van de Raad van State, waardoor de bestemmingen Gemengd en Wonen van het eerder vastgestelde bestemmingsplan Kop Assumburgweg zijn vernietigd. De aanleiding voor het oorspronkelijke bestemmingsplan Kop Assumburgweg was de herontwikkeling van een voormalige brandweerkazerne aan de Assumburgweg en van een daaraan grenzend woonblok uit de jaren 1960 in Moerwijk-Oost, op steenworpafstand van station Moerwijk aan de Rechterenstraat. Het plan bestaat uit de bouw van 548 woningen bestaande uit 142 sociale huurwoningen en 406 middel dure/vrije sector huurwoningen en maximaal 4.500 m² bruto vloeroppervlakte aan bedrijvigheid en/of commerciële ruimte, zoals horeca, zorg, welzijn en kantoren.

Het gewijzigd voorstel van het college inzake Vaststelling ontwerpbestemmingsplan Kop Assumburgweg 2023 is aangenomen. Daarbij zijn ook de volgende moties en één amendement aangenomen:

Begin externe link: Amendement Maak plint Assumburgweg betaalbaar (ChristenUnie/SGP)(Externe link), einde externe link.

Begin externe link: Motie Borging deelvervoer tot in lengte van dagen (ChristenUnie/SGP)(Externe link), einde externe link.

Begin externe link: Motie Communiceer eerlijk over parkeerplekken en kosten (ChristenUnie/SGP)(Externe link), einde externe link.

Begin externe link: Motie Concrete hulp en ondersteuning voor maatschappelijke en religieuze organisaties (ChristenUnie/SGP)(Externe link), einde externe link.

Begin externe link: Motie Behoud werkgelegenheid voor Zuidwest (SP en ChristenUnie/SGP)(Externe link), einde externe link.

Begin externe link: Motie Kom met beleid voor rechtvaardige toewijzing parkeerplekken (SP en ChristenUnie/SGP)(Externe link), einde externe link.

Begin externe link: Motie Behoud volwaardige Ecologische Verbindingszones (Partij voor de Dieren en anderen)(Externe link), einde externe link.

Uitvoeringskrediet verbouwing Noodzetel

De gemeente wil de Noodzetel aan de Schedeldoekshaven ontwikkelen tot een culturele broedplaats met studio’s en oefenruimtes en extra archiefruimte voor het Haags Gemeentearchief realiseren. De afgelopen tijd hebben voorbereiding voor de herontwikkeling plaatsgevonden en is de verbouwing aanbesteed op voorwaarde van besluitvorming door de raad. De gemeenteraad heeft in de Programmabegroting 2022-2025 geld beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van de Noodzetel. In deze vergadering besluit de gemeenteraad of ze het gereserveerde bedrag definitief beschikbaar stellen voor de realisatie van het project Noodzetel.

Het voorstel van het college inzake formaliseren uitvoeringskrediet ten behoeve van de verbouwing Noodzetel is aangenomen. Daarbij zijn ook de volgende twee moties aangenomen:

Begin externe link: Motie Ruimte voor kunst (Partij voor de Dieren en anderen)(Externe link), einde externe link.

Begin externe link: Motie Bescherm cultuurhistorisch erfgoed Noodzetel (SP en Partij voor de Dieren)(Externe link), einde externe link.

Verplaatsing woonwagenlocatie Energiestraat

In Den Haag is de vraag naar woningen groot. Dat geldt ook voor woonwagenbewoners. De gemeente heeft de taak om woonwagenleven en wonen in familieverband te faciliteren. Het College voor de Rechten van de Mensen heeft in 2020 geoordeeld dat er onvoldoende standplaatsen zijn bijgekomen en de wachttijd voor een standplaats veel langer is dan bij een sociale huurwoning. Om concrete kansen voor uitbreiding te onderzoeken is een locatie onderzoek uitgevoerd. Hieruit is naar voren gekomen dat de Henri Faasdreef een kansrijke locatie is om een woonwagenlocatie te realiseren. In deze vergadering bespreekt de gemeenteraad het voorstel om een perceel aan de Henri Faasdreef aan te wijzen als woonwagenlocatie. Deze locatie zal als eerste worden aangeboden aan de bewoners van de Energiestraat. Op verzoek van de bewoners wordt gelijktijdig tevens een andere locatie onderzocht.

Het voorstel van het college inzake Verplaatsing woonwagenlocatie Energiestraat is aangenomen. Daarbij is één amendementen aangenomen:

Begin externe link: Amendement Extra standplaatsen Henri Faasdreef (SP en anderen)(Externe link), einde externe link.

Wijziging gemeenschappelijke regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden

Op 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regelingen gewijzigd, met als doel de democratische legitimiteit van gemeenschappelijke regelingen te vergroten. Deze wetswijziging moet voor 1 juli 2024 in alle gemeenschappelijke regelingen verwerkt worden. De tekst van de gemeenschappelijke regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglandenwordt daarom op onderdelen gewijzigd. De gemeenteraad van Voorschoten heeft vorig jaar besloten voor de gezamenlijke inkoop en afstemming van beleid jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering met ingang van 1 januari 2024 samen te gaan werken met de jeugdhulpregio Leidse regio/Holland Rijnland in plaats van met de jeugdhulpregio Haaglanden. Om dit te verwerken moet de Gemeenschappelijke regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden ook gewijzigd worden.

Het voorstel van het college inzake Zienswijze 6e gemeenschappelijke regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden is aangenomen. Het voorstel van het college inzake toestemming ontwerpbesluit vijfde wijziging Gemeenschappelijke regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden is ook aangenomen. Daarbij is één amendement aangenomen:

Begin externe link: Amendement Gedeeltelijk vertrek van de gemeente Den Haag uit Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden (Hart voor Den Haag)(Externe link), einde externe link.

Nadeelcompensatie

In de commissie Bestuur van 15 november 2023 is er gesproken over de eerste twee voortgangsrapportages van de uitvoering van de Beleidsregel nadeelcompensatie. Hierbij is aan de orde gekomen dat er nog veel ondernemers zijn met een openstaande aanvraag en dat er ondernemers zijn die hun zorgen uiten en zich niet goed geholpen voelen. Op verzoek van de VVD is dit onderwerp geagendeerd als bespreekpunt voor deze gemeenteraadsvergadering. Daarbij zijn de volgende moties aangenomen:

Begin externe link: Motie Compenseer schade waar deze geleden wordt (VVD en Hart voor Den Haag)(Externe link), einde externe link.

Begin externe link: Motie Transparant aan de voorkant (VVD)(Externe link), einde externe link.

Begin externe link: Motie Hou ondernemers overeind met voorschot (Hart voor Den Haag)(Externe link), einde externe link.

Begin externe link: Motie Capaciteit afhandeling nadeelcompensatie op orde (DENK)(Externe link), einde externe link.

Besluitenlijst

Op de besluitenlijst staan de voorstellen waarover een besluit kan worden genomen zonder daar over te debatteren. Deze voorstellen worden per hamerslag aangenomen. De gemeenteraad heeft in deze vergadering ingestemd met:

Begin externe link: Benoeming leden Adviescommissie bezwaarschriften(Externe link), einde externe link.

Begin externe link: Benoeming tweede lid adviescommissie Economisch Vestigingsklimaat van de MRDH(Externe link), einde externe link.

Begin externe link: Verklaring van geen bedenkingen mbt omgevingsvergunning voor horeca-paviljoen bij Noordelijk Havenhoofd(Externe link), einde externe link.

Afronding debat commissie

Regelmatig komen er in commissievergaderingen onderwerpen voorbij waar de raad geen besluit over hoeft te nemen, maar een of meerdere raadsleden wel moties over willen indienen. Zij kunnen deze onderwerpen voor de raadsvergadering agenderen ter afronding van het debat in de commissie. In deze raadsvergadering zijn er moties ingediend over de volgende onderwerpen:

Afronding debat Buurtwerk Steenwijklaan 500

Hierbij zijn de volgende moties aangenomen:

Begin externe link: Motie Red het buurtwerk Steenwijklaan 500 (Hart voor Den Haag)(Externe link), einde externe link.

Begin externe link: Motie Alternatief en hulp voor buurtwerk Steenwijklaan (DENK en Partij voor de Dieren)(Externe link), einde externe link.

Manege de Wildhoef

Hierbij zijn geen moties aangenomen.

Aanbesteding doorontwikkeling jeugd- en gezinshulp

Hierbij is één motie aangenomen:

Begin externe link: Motie Grip op transformatie jeugdzorg (ChristenUnie/SGP en anderen)(Externe link), einde externe link.

Renovatie Binnenhof en ontwerp publieksentree Tweede Kamer

Hierbij zijn de volgende moties aangenomen:

Begin externe link: Motie Een Kerstboom voor Sinterklaas (VVD)(Externe link), einde externe link.

Begin externe link: Motie Koppen tellen (VVD)(Externe link), einde externe link.

Begin externe link: Motie Open en zorgvuldig (Partij voor de Dieren)(Externe link), einde externe link.

Samenstelling bestuur Bewonersorganisatie Rivierenbuurt Spuikwartier

Hierbij zijn geen moties aangenomen.

Niet behandelde agendapunten

De agendapunten Binnenstadsplan, Structuurvisie Zuidwest en de plannen voor de Anna van Hannoverstraat 4 zijn niet meer aan de orde gekomen. Dat geldt ook voor de afronding van de commissiedebatten over Permanente Winteropvang, Haagse MKB-toets, Inloopavond opvang asielzoekers, 1K ZIE J3 zelfmoordpreventie, Onderwijsdebat, Evaluatie Welstandsnota, Jaarverslag Gemeentelijke Ombudsman en Jeugdombudsman, Stand van zaken leerlingenvervoer en Herinrichting Meester de Bruinplein. Deze onderwerpen worden doorgeschoven naar een volgende gemeenteraadsvergadering.  Dat is omdat de Haagse gemeenteraad de afspraak heeft om uiterlijk tot middernacht te vergaderen.

De vergadering terugkijken?

Het videoverslag van de volledige vergadering is terug te kijken op Begin link: denhaag.nl/uitzendingenraad, einde link. . De agenda met daarop alle raadsvoorstellen en bijbehorende stukken van deze vergadering vindt u Begin externe link: hier(Externe link), einde externe link. op het raadsinformatiesysteem.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070