Raad stemt in met ontwerp voor herinrichting Gedempte Gracht

De gemeenteraad van Den Haag stemde donderdag 9 november in met de zienswijze op de wijziging van de gemeenschappelijke regeling MRDH en het voorontwerp voor de tweede fase van de herinrichting van de Gedempte Gracht, Gedempte Burgwal en Lutherse Burgwal.

Ook stemde de raad in met de nieuwe erfgoedverordening, de verordening adviescommissie Omgevingskwaliteit en de benoeming van enkele leden voor deze adviescommissie. Tot slot werd er één commissiedebat afgerond.

De raad sprak ook over het Ontwerpbestemmingsplan Kop Assumburgweg, maar trok vervolgens de conclusie dat hier komende weken nog verder over gesproken moet worden voordat hier een besluit over genomen kan worden.

Herdenking oud-raadslid Herman Wilmer

Bij de start van de raadsvergadering werd stilgestaan bij het overlijden van oud-raadslid Herman Wilmer. De burgemeester memoreerde dat dhr. Wilmer deskundig was op het vlak van mobiliteit, ov en overheidsorganisatie en zich als raadslid heeft ingezet voor openbare orde, leefbaarheid en verkeersveiligheid.

Stad in de raad

Tijdens Stad in de raad kunnen inwoners hun mening geven over onderwerpen die op de agenda staan. In deze vergadering waren er zes insprekers over de volgende onderwerpen:

–          Herinrichting Gedempte Gracht, Gedempte Burgwal en Lutherse Burgwal (fase 2)

–          Binnenstadsplan Den Haag 2033

–          Samenstelling bestuur Bewonersorganisatie Rivierenbuurt Spuikwartier

–          Renovatie Binnenhof en ontwerp publieksentree Tweede Kamer

Wilt u een keer inspreken? Kijk dan voor de spelregels en het aanmelden op Begin link: http://denhaag.nl/stadinderaa, einde link. Begin link: d, einde link. .

Beëdiging fractievertegenwoordiger

Tijdens deze raadsvergadering werd een nieuwe fractievertegenwoordiger geïnstalleerd: Nicole Dick gaat de fractie van de Partij voor de Dieren versterken. 

Zienswijze Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Het Dagelijks Bestuur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) vraagt de gemeenteraden in de Metropoolregio om hun zienswijze op het voornemen tot wijziging Gemeenschappelijke Regeling MRDH. De Gemeenschappelijke regeling wordt hiermee aangepast aan de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen. Daarnaast wordt een beperkt aantal wijzigingen doorgevoerd dat verband houdt met de gewijzigde praktijk of een aanpassing van de terminologie.

Het Begin externe link: gewijzigd voorstel(Externe link), einde externe link. van het college inzake Raadsvoorstel Zienswijze Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag is aangenomen. Daarbij zijn ook de volgende moties aangenomen:

Begin externe link: Motie Je veilig voelen in het OV (D66 en Partij voor de Dieren)(Externe link), einde externe link.

Begin externe link: Motie Open de haltes zsm (D66 en Partij voor de Dieren)(Externe link), einde externe link.

Voorontwerp herinrichting Gedempte Gracht, Gedempte Burgwal en Lutherse Burgwal (fase 2)

De gemeente werkt aan een verbetering van de fietsroute via de Gedempte Gracht, Gedempte Burgwal en Lutherse Burgwal, zodat fietsers daar tijdens de drukke winkeluren (vanaf 11.30 uur) veilig en comfortabel kunnen rijden in plaats van via de Grote Marktstraat. Gekozen is voor een gefaseerde aanpak, zodat al op korte termijn de eerste stappen kunnen worden gezet. Fase 2 betreft de definitieve herinrichting van de Gedempte Gracht, Gedempte Burgwal en Lutherse Burgwal. De start uitvoering van fase 2 staat begin 2025 gepland.

Het Begin externe link: voorstel(Externe link), einde externe link. van het college inzake Vaststelling voorontwerp herinrichting Gedempte Gracht, Gedempte Burgwal en Lutherse Burgwal (fase 2) is aangenomen. Daarbij zijn ook twee moties en één amendement aangenomen:

Begin externe link: Amendement Fietsers niet dwingen (Partij voor de Dieren)(Externe link), einde externe link.

Begin externe link: Motie Geef fietspad Grote Marktstraat een kleur, voor minder gezeur (Hart voor Den Haag)(Externe link), einde externe link.

Begin externe link: Motie Gedempte Gracht met prioriteit autoluw (Partij voor de Dieren en anderen)(Externe link), einde externe link.

Erfgoedverordening Den Haag 2024

De gemeenteraad kan een erfgoedverordening vaststellen. Zo’n verordening gaat over het beheer en behoud van monumenten binnen de gemeente Den Haag die van bijzonder belang zijn voor de stad vanwege hun cultuurhistorische betekenis. De gemeente Den Haag heeft sinds 1920 een monumentenverordening. Op 19 december 2019 is de Monumentenverordening Den Haag 2019 vastgesteld. In verband met de inwerkingtreding van de Omgevingswet moet de Monumentenverordening Den Haag 2019 herzien worden. Gelet op andere terminologie van nieuwe wet- en regelgeving wordt nu overgestapt op de naam Erfgoedverordening. Het aanwijzen van monumenten en het schrappen van monumenten van de lijst is een bevoegdheid van het college. Dit is zo in de meeste Nederlandse gemeenten en dat wordt gehandhaafd in voorliggende erfgoedverordening. Het aanwijzen of afvoeren van beschermde stadsgezichten blijft een bevoegdheid van de raad.

 Het Begin externe link: voorstel(Externe link), einde externe link. van het college inzake de Erfgoedverordening Den Haag 2024 is aangenomen. Daarbij zijn ook de volgende moties en/of amendementen aangenomen:

Begin externe link: Amendement Raad niet buiten spel bij historische en beeldbepalende gebouwen Den Haag (CDA en anderen)(Externe link), einde externe link.

Begin externe link: Motie Hulp bij verduurzamen van karakteristieke en monumentale gebouwen (CDA en anderen)(Externe link), einde externe link.

Verordening Adviescommissie omgevingskwaliteit Den Haag 2024

Op 1 januari 2024 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Op basis van deze wet moet de raad een adviescommissie omgevingskwaliteit instellen. De nieuwe Adviescommissie omgevingskwaliteit en cultureel erfgoed Den Haag zal net als de huidige Welstands- en Monumentencommissie het college adviseren over omgevingskwaliteit ten aanzien van het uiterlijk van bouwwerken (welstand), monumentale en cultuurhistorische waarden en beschermde stadsgezichten. De commissie zal adviseren bij een omgevingsvergunningaanvraag, bij vooroverleg en bij het aanwijzen van monumenten en beschermde stadsgezichten.

Het Begin externe link: voorstel(Externe link), einde externe link. van het college inzake Verordening Adviescommissie omgevingskwaliteit Den Haag 2024 is aangenomen. Daarbij zijn ook de volgende moties en/of amendementen aangenomen:

Begin externe link: Amendement Expertise direct naar de raad (Partij voor de Dieren en SP)(Externe link), einde externe link.

Begin externe link: Motie Erfgoed voor iedereen, door iedereen (VVD)(Externe link), einde externe link.

Benoeming leden Adviescommissie omgevingskwaliteit Den Haag 2024

Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet vervalt de grondslag van de Welstands- en Monumentencommissie. Voor de advisering over omgevingskwaliteit (tot nu toe welstand genoemd), monumentale waarden en cultuurhistorie wordt een adviescommissie omgevingskwaliteit en cultureel erfgoed ingesteld. De leden van de Adviescommissie omgevingskwaliteit en cultureel erfgoed Den Haag worden door de raad benoemd. In lijn met het besluit de Omgevingswet beleidsneutraal in te voeren, stelt het college voor de huidige leden van de Welstands- en Monumentencommissie te benoemen als lid van de Adviescommissie omgevingskwaliteit en cultureel erfgoed Den Haag voor de resterende duur van hun (her)benoeming.

Het Begin externe link: voorstel(Externe link), einde externe link. van het college inzake Benoeming leden Adviescommissie omgevingskwaliteit Den Haag 2024 is aangenomen.

Ontwerpbestemmingsplan Kop Assumburgweg 2023

De aanleiding voor het bestemmingsplan Kop Assumburgweg 2023 is een uitspraak van de Raad van State, waardoor de bestemmingen Gemengd en Wonen van het eerder vastgestelde bestemmingsplan Kop Assumburgweg zijn vernietigd. De aanleiding voor het oorspronkelijke bestemmingsplan Kop Assumburgweg was de herontwikkeling van een voormalige brandweerkazerne aan de Assumburgweg en van een daaraan grenzend woonblok uit de jaren 1960 in Moerwijk-Oost, op steenworpafstand van station Moerwijk aan de Rechterenstraat. Het plan bestaat uit de bouw van 548 woningen bestaande uit 142 sociale huurwoningen en 406 middel dure/vrije sector huurwoningen en maximaal 4.500 m² bruto vloeroppervlakte aan bedrijvigheid en/of commerciële ruimte, zoals horeca, zorg, welzijn en kantoren.

De gemeenteraad heeft in deze vergadering nog geen besluit genomen over het Begin externe link: gewijzigd voorstel(Externe link), einde externe link. van het college inzake Vaststelling ontwerpbestemmingsplan Kop Assumburgweg 2023. Het onderwerp zal opnieuw geagendeerd worden in een commissievergadering, en vervolgens opnieuw worden geagendeerd in de raadsvergadering van 30 november 2023.

Besluitenlijst

Op de besluitenlijst staan de voorstellen waarover een besluit kan worden genomen zonder daar over te debatteren. Deze voorstellen worden per hamerslag aangenomen. De gemeenteraad heeft in deze vergadering ingestemd met:

Begin externe link: Voorstel(Externe link), einde externe link. inzake verantwoording kosten fractieondersteuning 30 maart 2022 t/m 31 december 2022

Begin externe link: Voorstel(Externe link), einde externe link. inzake wensen en bedenkingen Rijksdeelname Stedin

Begin externe link: Voorstel(Externe link), einde externe link. inzake Voordracht aanwijzing vertegenwoordiging

Begin externe link: Voorstel(Externe link), einde externe link. inzake opheffen geheimhouding Deloitte-rapport fietsenstalling KJ-plein

Afronding debat commissie

Regelmatig komen er in commissievergaderingen onderwerpen voorbij waar de raad geen besluit over hoeft te nemen, maar een of meerdere raadsleden wel moties over willen indienen. Zij kunnen deze onderwerpen voor de raadsvergadering agenderen ter afronding van het debat in de commissie. In deze raadsvergadering zijn er moties ingediend over de volgende onderwerpen:

Verkenning verruiming kamerbewoningsbeleid ten behoeve van Doorbraakplan

Hierbij zijn de volgende moties aangenomen:

Begin externe link: Motie Pas op de plaats met verruiming kamerbewoning voor doorbraakplan (Hart voor Den Haag en anderen)(Externe link), einde externe link.

Niet behandelde agendapunten

De Begin externe link: agendapunten N, O, P en R tot en met Z(Externe link), einde externe link. zijn niet meer aan de orde gekomen, omdat de gemeenteraad de afspraak heeft haar vergaderingen uiterlijk om middernacht te stoppen. Deze onderwerpen worden doorgeschoven naar de volgende gemeenteraadsvergadering van 30 november 2023. 

De vergadering terugkijken?

Het videoverslag van de volledige vergadering is terug te kijken op Begin link: denhaag.nl/uitzendingenraad, einde link. .

De agenda met daarop de raadsvoorstellen en bijbehorende stukken vindt u Begin externe link: hier(Externe link), einde externe link. op het raadsinformatiesysteem.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070