Raad stemt in met ontwerp voor fietsroute Verlengde Velostrada

De gemeenteraad van Den Haag stemde donderdag 25 januari in met het ontwerp voor de fietsroute Verlengde Velostrada.

Ook ging de raad akkoord met de zienswijze op de PIP en MER voor de WarmtelinQ, de verstrekking van een incidentele subsidie aan Amare en de verordening jeugdhulp Den Haag 2024.

Afscheid Gideon van Meijeren en installatie Massimo Etalle

Bij aanvang van de raadsvergadering stond burgemeester Jan van Zanen stil bij het vertrek van raadslid Gideon van Meijeren van Forum voor Democratie. Hij vertrekt uit de raad wegens een verhuizing naar Overijssel. De burgemeester memoreerde dat van Meijeren onder andere moties indiende om nadere informatie te verkrijgen over de stikstofuitstoot in Haagse natuurgebieden en om de Haagse referendumverordening te laten evalueren.

Gideon van Meijeren tijdens zijn afscheidswoord in de Haagse raad.

De vervanger van Gideon van Meijeren is Massimo Etalle, die de afgelopen anderhalf jaar al actief was als fractievertegenwoordiger namens Forum voor Democratie. Hij werd in deze vergadering beëdigd door burgemeester Jan van Zanen.

Massimo Etalle legt de eed af tijdens zijn beëdiging als raadslid.

Stad in de raad

Tijdens Stad in de raad kunnen inwoners hun mening geven over onderwerpen die op de agenda staan. In deze vergadering waren er 8 insprekers over de volgende onderwerpen:

  • Voorontwerp Verlengde Velostrada
  • Parkeerdebat
  • Bestemmingsplan ‘Residentie Parkzicht’ Wassenaar
  • Uitspraak Raad van State inzake bestemmingsplan Steenzicht Ruimzicht

Wilt u een keer inspreken? Kijk dan voor de spelregels en het aanmelden op Begin link: http://denhaag.nl/stadinderaad, einde link. .

Besluiten

De gemeenteraad heeft in deze vergadering besluiten genomen over:

De gemeente Den Haag wil het fietsgebruik laten groeien. Om het fietsen aantrekkelijker te maken, moet de kwaliteit van het fietsnetwerk verbeterd worden. Het realiseren van ontbrekende schakels op zogenoemde Sterfietsroutes draagt daaraan bij. Op Sterfietsroutes krijgen goede fietsvoorzieningen prioriteit en waar mogelijk worden ook voetpaden aangelegd. Eén van de Haagse sterfietsroutes is de Verlengde Velostrada. De realisatie van de Verlengde Velostrada wordt in drie deelprojecten opgepakt. Schakel 2 loopt van de Binckhorstlaan tot aan de Laan van NOI waarbij de route parallel en op hoogte van het spoor komt te liggen om de grote infrastructurele lijnen (NS spoor CS-Utrecht en de A12) ongelijkvloers te kruisen.

Het Begin externe link: voorstel van het college inzake Vaststelling Voorontwerp Verlengde Velostrada schakel 2 (onderdeel No-Regret)(Externe link), einde externe link. is aangenomen. Daarbij zijn ook de volgende moties aangenomen:

De provincie zet momenteel in samenwerking met WarmtelinQ/WTS BV (Gasunie) een volgende stap in de ruimtelijke inpassing. In november 2023 zijn het Ontwerp Provinciaal inpassingsplan (PIP) en de Ontwerp Milieueffectrapportage (MER) vastgesteld. Deze stukken zijn door de provincie ter inzage gelegd. Bewoners, bedrijven en ook de gemeente hebben vervolgens de mogelijkheid om een formele zienswijze op deze documenten in te dienen bij de provincie Zuid-Holland. In het voorstel voor de zienswijze dat de gemeenteraad in deze vergadering bespreekt wordt met name op de volgende aspecten ingegaan: Planning van de terinzagelegging tijdens het kerstreces, Keuze voor het voorkeursalternatief voor het tracé, Interferentie met gebiedsontwikkeling Spoorlaankavel, GAVI-kavel en Henri Faasdreef, Groenbehoud/ecologie, Overlast als gevolg van werkzaamheden, Formulering van de planregels en Structuur van de MER. In het voorjaar van 2024 zal de provincie naar verwachting de definitieve MER en het definitieve PIP vaststellen.

Het Begin externe link: gewijzigd voorstel van het college inzake Zienswijze gemeente Den Haag op Ontwerp PIP en Ontwerp MER WarmtelinQ Rijswijk – Leiden(Externe link), einde externe link. is aangenomen. Daarbij is ook het volgende amendement aangenomen:

Op verzoek van de gemeente is onderzoek gedaan naar de exploitatie van stichting Amare. Hieruit blijkt dat de begroting na ingebruikname van Amare niet toereikend was. Amare heeft een exploitatietekort van € 0,7 mln. per jaar. Als Amare dit tekort door bezuinigingen moet oplossen, moet zij maatregelen nemen om de organisatie af te bouwen, die later weer lastig terug te draaien zijn. Het gebouw sluit dan overdag, er zal minder programmering mogelijk zijn en er zal sprake zijn van gedwongen ontslagen.

De gemeente moet zonder druk van buitenaf kunnen bepalen wat het publiek belang van Amare is, en hoeveel subsidie daarbij hoort. Daarom wordt nu voorgesteld om in 2024 éénmalig een aanvullende incidentele subsidie te verstrekken aan Amare van € 0,7 mln. Daarmee wordt Amare in staat gesteld om haar activiteiten in 2024 op het huidige niveau te continueren.

Het Begin externe link: voorstel van het college inzake Incidentele subsidies stichting Amare 2024(Externe link), einde externe link. is aangenomen.

Sinds 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor het organiseren van goede en toegankelijke jeugdhulp. In 2023 is een nieuwe aanbesteding geweest voor de verlening van jeugdhulp met ingang van 1 januari 2024. De verordening moet op onderdelen worden aangepast om deze in lijn te brengen met het aanbod van jeugdhulp per 1 januari 2024. Tegelijkertijd wordt de verordening op onderdelen geactualiseerd.

De wijzigingen betreffen een actualisering van de benoeming van vormen van jeugdhulp, mede in verband met het Landelijk Transitiearrangement (LTA) en verplaatsing van een aantal artikelen van de regeling Jeugdhulp Den Haag 2022 naar de verordening met betrekking tot het onderzoek en de beoordeling van een hulpvraag van de jeugdige of zijn ouders en de bepaling van de hoogte van pgb tarieven.

Het Begin externe link: gewijzigd voorstel van het college inzake Verordening jeugdhulp Den Haag 2024(Externe link), einde externe link. is aangenomen. Daarbij zijn ook de volgende amendementen aangenomen:

In april 2023 heeft de SP het initiatiefvoorstel ‘Voor een veilig Moerwijk’ ingediend. In dit initiatiefvoorstel worden 17 voorstellen gedaan voor het verbeteren van de veiligheid in de breedste zin van het woord. Daarbij wordt ingegaan op verschillende thema’s: sociale problemen als gevolg van de overconcentratie van kwetsbare mensen met een zorgvraag, de zichtbaarheid van politie en handhaving, donkere en onveilige plekken in de wijk en voldoende activiteiten en begeleiding voor jongeren. Per thema doet de SP een aantal voorstellen om de veiligheid in de wijk te verbeteren. Het overkoepelende thema is het terugbrengen van meer oren en ogen in de wijk.

Het Begin externe link: gewijzigd initiatiefvoorstel Voor een veilig Moerwijk(Externe link), einde externe link. van de SP is aangenomen. Daarbij is het volgende amendement aangenomen:

In juni 2023 hebben Partij voor de Dieren en D66 het initiatiefvoorstel ‘Stuur op het Klimaat ingediend. Hierin wordt voorgesteld dat de Routekaart Den Haag Klimaatneutraal moet worden opgesteld, dat de Haagse Klimaatrapportage waarin het klimaatbeleid wordt gemonitord en geëvalueerd, jaarlijks wordt opgesteld en dat de Routekaart Amsterdam Klimaatneutraal 2050 geraadpleegd wordt ter inspiratie voor het opstellen van de Haagse versie.

Het Begin externe link: gewijzigd initiatiefvoorstel Stuur op het klimaat(Externe link), einde externe link. van Partij voor de Dieren en D66 is aangenomen.

Afronding debat commissie

Regelmatig komen er in commissievergaderingen onderwerpen voorbij waar de raad geen besluit over hoeft te nemen, maar een of meerdere raadsleden wel moties over willen indienen. Zij kunnen deze onderwerpen voor de raadsvergadering agenderen ter afronding van het debat in de commissie. In deze raadsvergadering stonden de volgende onderwerpen op de agenda:

Besluitenlijst

Op de besluitenlijst staan de voorstellen waarover een besluit kan worden genomen zonder daar over te debatteren. Deze voorstellen worden per hamerslag aangenomen. De gemeenteraad heeft in deze vergadering ingestemd met:

De vergadering terugkijken?

Het videoverslag van de volledige vergadering is hier terug te kijken:

De agenda met daarop de raadsvoorstellen en bijbehorende stukken vindt u op het raadsinformatiesysteem:

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070