Raad stemt in met beleidskader verbonden partijen

De gemeenteraad van Den Haag stemde donderdag 25 april in met het beleidskader verbonden partijen. De raad ging ook akkoord met wijziging van de APV en het bestemmingsplan Brasserskade. Tot slot werden er een aantal commissiedebatten afgerond.

Afscheid Chris van der Helm

Bij aanvang van de vergadering stond de burgemeester stil bij het vertrek van raadslid Chris van der Helm (VVD), de nestor van de raad. Na 14 jaar raadslidmaatschap neemt hij afscheid, omdat het raadslidmaatschap niet te combineren is met zijn nieuwe baan. De burgemeester blikte terug op zij1n jarenlange inzet voor de leefbaarheid, verkeersveiligheid en duurzaamheid, met bijzondere aandacht voor het stadsdeel Loosduinen. Van der Helm ontving de Gouden Vroedschapspenning en een Koninklijke onderscheiding.

Stad in de raad

Tijdens Stad in de raad kunnen inwoners hun mening geven over onderwerpen die op de agenda staan. In deze vergadering waren er 29 insprekers over de volgende onderwerpen:

  • Bestemmingsplan Brasserskade 2023
  • Alternatief Tram eruit E-bus erin
  • Nieuwbouw ANWB-terrein
  • Aanpassing beleidsregel nadeelcompensatie
  • Plannen Hobbemaplein
  • Uitbreiding betaald parkeren
  • Vervoersplanprocedure 2025 MRDH

Wilt u een keer inspreken? Kijk dan voor de spelregels en het aanmelden op Begin link: http://denhaag.nl/stadinderaad, einde link. .

Benoeming nieuwe ombudsman

Burgemeester Jan van Zanen heeft Carina van Eck beëdigd als nieuwe gemeentelijke ombudsman van Den Haag. Van Eck start begin juni met haar werkzaamheden als ombudsman. Ze volgt Addie Stehouwer op, die sinds 1 januari 2020 de ombudsman was van Den Haag en Leidschendam-Voorburg.

Besluiten

De gemeenteraad heeft in deze vergadering besluiten genomen over:

In het Beleidskader verbonden partijen staat hoe de gemeente Den Haag met haar verbonden partijen omgaat. Verbonden partijen zijn organisaties waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft, zoals bijvoorbeeld Stedin of de HTM. In het nieuwe beleidskader is onder andere duidelijker gemaakt welke rollen de gemeenteraad en het college hebben bij het aangaan of afstoten van verbonden partijen.

Het Begin externe link: voorstel van het college inzake beleidskader verbonden partijen 2024(Externe link), einde externe link. is aangenomen. Daarbij is één amendement aangenomen:

Met deze wijziging van de APV wordt een vergunningplicht voor warmtenetten en warmteleidingen Ingesteld. De gemeente kan een vergunning weigeren in het belang van de ondergrondse ordening, de realisatie van de collectieve warmtenetten en de uitvoering van het gemeentelijk beleid op het gebied van energietransitie. Met deze wijziging wordt wil de gemeente meer regie op de warmtetransitie.

Het Begin externe link: voorstel van het college inzake Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Den Haag (APV)(Externe link), einde externe link. is aangenomen.

Het doel van het bestemmingsplan Brasserskade 2023 is medewerking te kunnen verlenen aan het vestigen van de landelijke eenheid van de Nationale Politie, die belast is met het bewaken en beveiligen van leden van het Koninklijk Huis, politici en vertegenwoordigers van buitenlandse regeringen. De bebouwing voorziet met name in de genoemde trainingsruimten, overdekte stalling van het materieel, alsmede slaapgelegenheid en in ondergeschikte mate over vergader- en ingeval van calamiteiten coördinatieruimtes, alsmede administratieve werkplekken ten behoeve van de medewerkers van de eenheid.

Het Begin externe link: voorstel van het college inzake Vaststelling bestemmingsplan Brasserskade 2023(Externe link), einde externe link. is aangenomen.

Afronding commissiedebatten

Regelmatig komen er in commissievergaderingen onderwerpen voorbij waar de raad geen besluit over hoeft te nemen, maar een of meerdere raadsleden wel moties over willen indienen. Zij kunnen deze onderwerpen voor de raadsvergadering agenderen ter afronding van het debat in de commissie. In deze raadsvergadering stonden de volgende onderwerpen op de agenda:

Hierbij zijn geen moties aangenomen.

Hierbij zijn geen moties aangenomen.

Hierbij zijn geen moties aangenomen.

Hierbij zijn geen moties aangenomen.

Hierbij zijn geen moties aangenomen.

Hierbij zijn geen moties aangenomen.

Hierbij zijn geen moties aangenomen.

Hierbij zijn geen moties aangenomen.

Herstemming

Tijdens deze raadsvergadering werd opnieuw gestemd over de Begin externe link: motie Rechtvaardige aanpak klimaatschade(Externe link), einde externe link. van GroenLinks en PvdA. Deze motie werd ingediend tijdens de gemeenteraadsvergadering van 4 april, maar bij de stemming in die vergadering staakten de stemmen. Bij de herstemming kreeg deze motie een meerderheid.

Besluitenlijst

Op de besluitenlijst staan de voorstellen waarover een besluit kan worden genomen zonder daar over te debatteren. Deze voorstellen worden per hamerslag aangenomen. De gemeenteraad heeft in deze vergadering ingestemd met:

De vergadering terugkijken?

Het videoverslag van de volledige vergadering is terug te kijken op denhaag.nl/uitzendingenraad:

De agenda met daarop de raadsvoorstellen en bijbehorende stukken vindt u op het raadsinformatiesysteem:  

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070