Raad sprak over afschaling dienstregeling door HTM

De gemeenteraad van Den Haag sprak donderdag 15 februari onder andere over het afschalen van de dienstregeling door HTM.

De raad stemde in met het Kwaliteitsplan CID, het kader voor de herontwikkeling van tuincentrum Hanenburg en het ontwerp voor de Vrije Busbaan aan de Binckhorstlaan. Ook ging de raad akkoord met de plannen voor de herontwikkeling van de Koninklijk Conservatorium locatie en de plannen voor de vervanging van de riolering in de Bomenbuurt. Tot slot werden er een aantal commissiedebatten afgerond.

Gemeente Den Haag. Raadsvergadering. Foto: Frank Jansen

Stad in de raad

Tijdens Stad in de raad kunnen inwoners hun mening geven over onderwerpen die op de agenda staan. In deze vergadering waren er 9 insprekers over de volgende onderwerpen:

  • Afschaling dienstregeling HTM
  • Voorontwerp Vrije Busbaan Binckhorstlaan
  • Herontwikkeling Koninklijk Conservatorium locatie / Juliana van Stolberglaan 1
  • Plan van Aanpak Operatie Bomenbuurt

Wilt u een keer inspreken? Kijk dan voor de spelregels en het aanmelden op de pagina Begin link: Stad in de raad: inspreken tijdens vergaderingen, einde link. .

Afschaling dienstregeling HTM

Wegens personeelstekort kunnen er door HTM een aantal diensten niet ingevuld worden. HTM ziet zich hierdoor genoodzaakt om minder trams en bussen in te zetten, een afschaling van ongeveer 5% van de dienstregeling. HTM verwacht dat deze maatregel tot oktober 2024 duurt.

In deze raadsvergadering heeft de raad hierover gesproken. Daarbij zijn de volgende moties aangenomen:

Besluiten

De gemeenteraad heeft in deze vergadering besluiten genomen over:

Den Haag staat aan de vooravond van grote gebiedsontwikkelingen in het stedelijk gebied tussen de drie grote stations. Dit gebied wordt het ‘Central Innovation District’ (CID) genoemd. Nu al levert het gebied werk voor bijna 80.000 mensen en telt het 30.000 studenten. Er wonen 45.000 mensen in het gebied in 23.000 woningen. De komende jaren is de verwachting dat het CID met 20.000 woningen zal groeien. Er wordt gerekend op een toevoeging van ongeveer 640.000 m2 aan nieuwe kantoren en 255.000 m2 aan commerciële en maatschappelijke voorzieningen.

Bij de gebiedsontwikkeling in het CID zijn er op verschillende fronten hoge ambities: architectuur, openbare ruimte, programmering en functies, bereikbaarheid, vergroening en verduurzaming. Deze hoge ambities maken dat het essentieel is om kwaliteitszorg goed te verankeren in het planvormingsproces van de gebiedsontwikkeling. Het Kwaliteitsplan geeft invulling aan de beoogde omgevingskwaliteit van het CID: hoe deze eruit ziet (beeldkwaliteit), hoe deze werkt (gebruikskwaliteit) en hoe toekomstbestendig deze is. Uitgangspunt voor het kwaliteitsplan is dat het CID bestaat uit meerdere deelgebieden, elk met een eigen functiemix en ruimtelijke identiteit.

Het Begin externe link: voorstel van het college inzake voorstel tot wijziging raadsvoorstel inzake Kwaliteitsplan Central Innovation District(Externe link), einde externe link.​ is aangenomen. Daarbij zijn ook de volgende moties en amendementen aangenomen:

Aan de Groen van Prinstererlaan 245 bevindt zich Tuincentrum Hanenburg. Het pand is eind 2017aangekocht door ontwikkelaar SDJ Vastgoedontwikkeling. Deze ontwikkelaar heeft een voorstel voorbereid voor herontwikkeling door middel van sloop en nieuwbouw. Het voorliggende plan bestaat uit een programma voor de nieuwbouw van maximaal 69 woningen waarvan ca. 52-56 sociale huurwoningen en maximaal 13 grondgebonden koopwoningen. Dit voorstel is afgestemd op de woonwijk Nieuw Waldeck. Het planuitwerkingskader dat de raad in deze vergadering bespreekt, heeft als doel om de ruimtelijke en functionele voorwaarden, waaraan de herontwikkeling dient te voldoen, in beeld te brengen en te beschrijven.

Het Begin externe link: voorstel van het college inzake Concept planuitwerkingskader herontwikkeling Tuincentrum Hanenburg(Externe link), einde externe link. is aangenomen. Daarbij is ook de volgende motie aangenomen:

In 2022 hebben Rijk en regio afgesproken om te investeren in een tramverbinding door de Binckhorst. Deze nieuwe tramverbinding is bedacht van Den Haag Centraal via de Binckhorstlaan en Maanweg naar station Voorburg en vanaf de Binckhorstlaan via de Prinses Mariannelaan en de Geestbrugweg richting Rijswijk en Delft. De ambitie is dat rond 2030 een tram over de Binckhorst rijdt. Hierdoor is er een tijdelijke situatie ontstaan, waarin een deel van de gereserveerde ruimte voor het tram-tracé langs de Binckhorstlaan uit braakliggend terrein bestaat. Daarnaast loopt het huidige busverkeer door de toenemende drukte op de Binckhorstlaan reistijdverlies op. Daarom is er een ontwerp gemaakt voor een (tijdelijke) vrije busbaan langs de Binckhorstlaan tussen de Zonweg en de Mercuriusweg. Hiermee wordt de gereserveerde ruimte voor de trambaan alvast ingericht met een (tijdelijke) vrije busbaan. Na vaststelling door de raad, wordt het voorontwerp verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp en bestek, waarna tot realisatie kan worden overgegaan.

Het Begin externe link: voorstel van het college aan de raad inzake Vaststelling Voorontwerp Vrije Busbaan Binckhorstlaan (onderdeel No-Regret)(Externe link), einde externe link. is aangenomen. Daarbij zijn ook de volgende moties aangenomen:

Begin 2022 is het Koninklijk Conservatorium verhuisd naar Amare. Hiermee is de locatie van het huidige Koninklijk Conservatorium-locatie (KC-locatie) aan de Juliana van Stolberglaan 1 beschikbaar gekomen voor een herontwikkeling. Vanwege de strategische ligging biedt deze locatie veel potentie voor een hoogwaardige ontwikkeling.

In 2019 hebben de gemeente Den Haag en het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) in een bestuursovereenkomst afspraken gemaakt om de kantoorbehoefte van het Rijk deels op de KC-locatie te accommoderen. Daarnaast heeft de gemeente in 2021 met de ANWB een intentieovereenkomst gesloten om ANWB de mogelijkheid te bieden om te komen tot een haalbaar plan voor de ontwikkeling van een nieuw hoofdkantoor op deze locatie. De herontwikkeling past niet binnen de kaders van het huidige bestemmingsplan. Daarom is het nodig een nieuw juridisch planologisch kader vast te stellen.

Het Begin externe link: voorstel van het college inzake Vaststelling bestemmingsplan Juliana van Stolberglaan 1(Externe link), einde externe link. is aangenomen. Het Begin externe link: voorstel van het college inzake Vaststelling Beeldkwaliteitsdocument Juliana van Stolberglaan 1(Externe link), einde externe link. is aangenomen. En het Begin externe link: voorstel van het college inzake Grondexploitatie Juliana van Stolberglaan 1 – herontwikkeling Koninklijk Conservatorium locatie(Externe link), einde externe link. is ook aangenomen.

De riolering van de Bomenbuurt is er slecht aan toe en wordt vanaf medio 2025 vervangen. Dat betekent dat de straten van gevel tot gevel open gaan. De rioleringsvervanging biedt een kans voor een integrale aanpak om verschillende maatregelen ten behoeve van mobiliteitstransitie, klimaatadaptatie en verbetering van de leefomgevingskwaliteit te combineren met de geplande rioolvervanging. Dit is een uitgelezen kans om integraal de ambities uit het coalitieakkoord te verzilveren, met name ook omdat bewoners hierom vragen. Hiervoor is extra budget bovenop de voor de rioolvervanging gereserveerde middelen vrijgemaakt om gelijktijdig met de rioolvervanging de straten toekomstbestendig in te richten. Bovendien is de Bomenbuurt heel geschikt om te experimenteren met innovatieve oplossingen. De inzichten uit experimenten met materialen, vormgeving en mobiliteit kunnen, op termijn, als voorbeeld dienen voor de andere vooroorlogse wijken in Den Haag die met dezelfde problematiek kampen.

Het Begin externe link: voorstel van het college inzake Plan van Aanpak Operatie Bomenbuurt(Externe link), einde externe link. is aangenomen. Daarbij zijn ook de volgende moties aangenomen:

Afronding commissiedebatten

Regelmatig komen er in commissievergaderingen onderwerpen voorbij waar de raad geen besluit over hoeft te nemen, maar een of meerdere raadsleden wel moties over willen indienen. Zij kunnen deze onderwerpen voor de raadsvergadering agenderen ter afronding van het debat in de commissie. In deze raadsvergadering stonden de volgende onderwerpen op de agenda:

Hierbij werden geen moties aangenomen. Een motie van wantrouwen werd verworpen.

Hierbij werden geen moties aangenomen.

Hierbij werden geen moties aangenomen.

Besluitenlijst

Op de besluitenlijst staan de voorstellen waarover een besluit kan worden genomen zonder daar over te debatteren. Deze voorstellen worden per hamerslag aangenomen. De gemeenteraad heeft in deze vergadering ingestemd met:

Wijzigingen in de agenda

Het gewijzigd initiatiefvoorstel Bescherm beschermde stadsgezichten in Den Haag (agendapunt I) werd op verzoek van de indiener van de agenda gehaald. Dit onderwerp zal tijdens een volgende raadsvergadering worden besproken. Datzelfde geldt voor een viertal afrondingen commissiedebat (agendapunten T t/m W), die wegens tijdsgebrek niet behandeld konden worden.

De agenda met daarop de raadsvoorstellen, bijbehorende stukken en alle ingediende moties en amendementen vindt u op het raadsinformatiesysteem:

De vergadering terugkijken?

Het videoverslag van de volledige vergadering is hier terug te kijken:

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070