Reageren op publicaties in het Gemeenteblad

In het Gemeenteblad staan bekendmakingen en andere publicaties. Daar staan ook aanvragen voor vergunningen en (ontwerp)besluiten bij. U kunt reageren op de publicatie van een vergunningaanvraag of een verleende vergunning. U vindt het Gemeenteblad op de website Overheid.nl.

Soorten publicaties

U kunt reageren op 3 soorten publicaties:

Aangevraagde vergunningen

Bij publicatie van aangevraagde vergunningen is vaak nog niet bekend of de gemeente die vergunning wil geven of weigeren. Bij een aantal van deze publicaties staat dat u kunt reageren. Als dit er niet bij staat, kunt u voor vragen contact opnemen met de gemeente.

Ontwerpbesluiten

Soms moet de gemeente volgens de wet eerst een ontwerpbesluit publiceren. Bijvoorbeeld bij verkeersbesluiten en sommige omgevingsvergunningen. U kunt reageren op zo’n ontwerpbesluit door uw mening te geven. Dat heet een zienswijze. In de publicatie staat waar u uw zienswijze naartoe kunt sturen.

U kunt een zienswijze indienen tijdens de periode dat het ontwerpbesluit ter inzage ligt. Ter inzage betekent dat u het kunt bekijken.

  • Het ontwerpbesluit ligt meestal voor een periode van 6 weken ter inzage.
  • In een zienswijze beschrijft u met welke punten u het wel of niet eens bent en waarom.
  • Verstuur uw zienswijze op tijd (binnen de periode dat het ontwerpbesluit ter inzage ligt). Als uw zienswijze te laat binnenkomt, behandelt de gemeente deze niet.

De gemeente bekijkt alle ingediende zienswijzen. Daarna kan zij het besluit aanpassen, intrekken, aanhouden (dat betekent dat er voorlopig geen besluit komt) of onveranderd vaststellen.

Besluiten

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u bezwaar maken bij de gemeente of in beroep gaan bij de rechter. Dit hangt af van het soort besluit. Wat u kunt doen staat in of onder het besluit en in de publicatie. Voorbeelden van besluiten zijn:

  • het verlenen of weigeren van vergunningen
  • Wmo-voorzieningen
  • subsidies
  • verkeersbesluiten

Bezwaar en beroep

Wilt u bezwaar maken? Lees meer informatie op de pagina Begin link: Bezwaar maken, einde link. .

Heeft u bezwaar gemaakt en bent u het niet eens met de beslissing daarop? Dan kunt u bij de rechtbank Begin link: In beroep gaan, einde link. .

Voorlopige voorziening

Heeft u bezwaar of beroep ingediend tegen een besluit? Dan blijft het besluit geldig ondanks dat u bezwaar of beroep heeft ingediend. Wilt u dat een besluit niet uitgevoerd kan worden totdat op uw bezwaar of beroep is beslist? Dan kunt u ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de rechter. De rechter kan dan beslissen om de werking van het besluit te schorsen. Dat kan bijvoorbeeld betekenen:

  • dat er nog niet gebouwd mag worden
  • dat bomen nog niet gekapt mogen worden
  • dat een wijziging van het omgevingsplan (gedeeltelijk) nog niet in werking treedt

Zie ook

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070