Bijzondere bijstand aanvragen

Bijzondere bijstand is een vergoeding voor extra of hoge kosten. Dit kan een oplossing zijn als u een laag inkomen heeft, de kosten niet zelf kunt betalen en er geen andere mogelijkheden zijn om in de kosten te voorzien.

Voor wie

Bijzondere bijstand is er voor iedereen vanaf 21 jaar die onvoorziene, noodzakelijke kosten moet maken en een inkomen op of rond het bijstandsniveau heeft.

Voorwaarden

U kunt bijzondere bijstand aanvragen als:

 • de kosten aantoonbaar onvoorzien en noodzakelijk zijn
 • u de kosten door bijzondere of dringende omstandigheden moet maken
 • u de kosten niet kunt uitstellen
 • u de kosten niet op een andere manier vergoed kunt krijgen, bijvoorbeeld via de zorgverzekering of de individuele inkomenstoeslag
 • u onvoldoende inkomen of eigen vermogen heeft om de kosten te betalen.

Hoeveel bijzondere bijstand u ontvangt hangt af van:

 • de hoogte van uw inkomen
 • uw vermogen
 • bijzondere uitgaven, zoals alimentatie.

De gemeente kijkt per aanvraag of er sprake is van een bijzondere of dringende situatie.

Geen bijzondere bijstand

U kunt geen bijzondere bijstand aanvragen voor:

 • boetes
 • alimentatie voor uw kinderen of ex-partner
 • kosten van geleden schade of toegebrachte schade, bijvoorbeeld brandschade of schade aan uw auto
 • de premie voor een vrijwillige WIA-, Ziektewet- of WW-uitkering
 • vrijwillig genomen eigen risico bij de zorgverzekering
 • een bijzondere, experimentele medische behandeling in Nederland of in het buitenland die niet via de verzekering of via de Wet langdurige zorg (Wlz) wordt vergoed
 • aflossing van uw belastingschulden
 • verhuizing door renovatie.

Verhuis- en inrichtingskosten

Normaal kunt u geen bijzondere bijstand aanvragen voor verhuis- of inrichtingskosten. Toch kan er sprake zijn van bijzondere omstandigheden en kunt u deze kosten wel vergoed krijgen. Bijvoorbeeld in de volgende situaties:

 • U komt uit de crisisopvang en u moet helemaal opnieuw beginnen.
 • U gaat na een lang verblijf in een verzorgings- of verplegingshuis of psychiatrisch ziekenhuis opnieuw zelfstandig wonen.
 • U keert na langdurig verblijf in detentie terug in de maatschappij.
 • U moet om sociale redenen met spoed verhuizen.

De gemeente beoordeelt uw aanvraag op bijzondere omstandigheden.

Medische kosten

Voor het ontvangen van een vergoeding voor medische kosten, zoals een bril, gehoorapparaat of tandartskosten, moet u in eerste instantie een beroep doen op uw zorgverzekering. U bent er zelf voor verantwoordelijk een ziektekostenverzekering af te sluiten die het best bij uw situatie past.

Het kan voorkomen dat er op enig moment sprake is van noodzakelijke medische kosten die de vergoeding van uw zorgverzekering te boven gaat. Voor de betaling van deze kosten kunt u een aanvraag doen voor bijzondere bijstand. Voor het wettelijk eigen risico kunt u geen bijzondere bijstand aanvragen.

Woonkosten

Voor een tegemoetkoming in hoge woonkosten, kunt u een beroep doen op de huurtoeslag. Deze wordt verstrekt via de belastingdienst. Er zijn echter situaties waarin u geen beroep kunt doen op de huurtoeslag. In dat geval kunt u mogelijk in aanmerking komen voor de woonkostentoeslag. Ook voor een koopwoning bestaat de mogelijkheid voor een woonkostentoeslag. 

Rechtsbijstand

Heeft u een advocaat of mediator nodig en kunt u die kosten niet zelf betalen? De rijksoverheid en de gemeente Den Haag kunnen u misschien helpen met een vergoeding van de kosten van rechtshulp.

Kosten

Er zijn geen kosten.

Hoe lang duurt het?

Binnen 8 weken na uw aanvraag krijgt u een brief met de uitslag. Is uw aanvraag goedgekeurd? Dan ontvangt u het bedrag op uw rekening.

Aanvragen

Wilt u bijzondere bijstand aanvragen? Dan kunt u contact opnemen met SZW.

Let op: Bij de Servicepunten kunt u hiervoor helaas niet terecht.

U ontvangt het aanvraagformulier als blijkt dat bijzondere bijstand een oplossing biedt voor uw situatie.

U krijgt bijzondere bijstand als gift of als renteloze lening. Hoe hoog het bedrag is dat u ontvangt, is afhankelijk van het soort kosten dat u maakt. De gemeente Den Haag gaat uit van de voordeligst passende oplossing en baseert zich daarbij op haar beleidsregels minimavoorzieningen en bijzondere bijstand.