Tijdelijke invulling van het oude Haga-gebouw

De gemeente kocht eind 2023 het oude Haga-gebouw aan de Sportlaan om hier nieuwe woningen te kunnen bouwen. Het kost tijd om daar plannen voor te maken. Daarom wil de gemeente het pand laten verbouwen voor tijdelijke opvangplekken en woonruimte voor verschillende groepen mensen.

Er komen ook verschillende voorzieningen in het gebouw voor de buurt. Zoals een ontmoetingsplek, ruimte voor nieuwe buurtinitiatieven of startups. De keuze wordt gemaakt in overleg met de buurt.

Op 11 juli 2024 ging de gemeenteraad akkoord met met de investering die nodig is voor de tijdelijke invulling van het oude Haga-gebouw.

De gemeente krijgt veel vragen over de plannen. De belangrijkste staan hieronder op een rij. Staat uw vraag er niet bij? Stuur dan een e-mail naar Begin link: nieuweburen@denhaag.nl, einde link. .

De gemeente heeft het oude Haga-gebouw aan de Sportlaan eind 2023 gekocht om daar woningen te bouwen. Het duurt 5 tot maximaal 7 jaar voordat de woningbouw kan starten. Tot die tijd staat het gebouw leeg. Tegelijkertijd zijn er veel opvangplekken en tijdelijke woningen nodig voor verschillende groepen mensen. Ook is er in het gebouw ruimte voor verschillende voorzieningen voor de buurt. Als de plannen doorgaan, bepaalt de gemeente samen met een werkgroep waar mensen uit de buurt in zitten hoe deze ruimtes gebruikt gaan worden.

Het college van burgemeester en wethouders heeft het voorstel voor de financiering van de tijdelijke invulling van het oude Haga-gebouw aan de gemeenteraad gestuurd. Op 11 juli 2024 ging de gemeenteraad akkoord met deze investering.

Bij de keuze voor opvangplekken van asielzoekers, Oekraïense ontheemden en statushouders is in Den Haag geen inspraak mogelijk. Er zijn weinig beschikbare locaties en de gemeente heeft de wettelijke taak om opvang of tijdelijke huisvesting te regelen voor deze groepen mensen. De opvang en huisvesting van deze en andere groepen, zoals statushouders en mensen die uit een beschermd-wonensituatie komen, is bovendien een stadsbrede opgave. De gemeente moet daarbij steeds goed kijken naar hoe zij deze groepen over de stad kan verspreiden. Ook dit maakt dat inspraak op wijkniveau over de aantallen en groepen waarvoor het college kiest, niet mogelijk is.

Bewoners kunnen zich wel aanmelden om in een werkgroep mee te denken en beslissen over een aantal belangrijke onderwerpen binnen het plan: de verdere uitwerking van het plan. veiligheid en leefbaarheid, de invulling van de vrije ruimtes in en rond het oude Haga-gebouw en gezamenlijke activiteiten en sociaal beheer. De eerste bijeenkomsten waren in de 1e week van juli 2024. Eind augustus 2024 zijn de volgende bijeenkomsten. U kunt zich nog aanmelden voor de werkgroepen door een e-mail te sturen naar Begin link: nieuweburen@denhaag.nl, einde link. .

In totaal komen er rond de 750 mensen in het oude Haga-gebouw wonen. Dit aantal bestaat uit verschillende groepen.

 • Asielzoekers (ongeveer 440)
  • Dit zijn mensen die een asielaanvraag hebben gedaan in Nederland. Ze wachten op het besluit of ze (langer) in Nederland mogen blijven.
  • Dit is een groep mensen met verschillende achtergronden. De samenstelling van de groep asielzoekers in het oude Haga-gebouw hangt af van wie er dan in Nederland zijn.
 • Dak- en thuisloze mensen (maximaal 80, van 1 november tot in ieder geval 1 april)
  • De permanente winteropvang zit al in het oude Haga-gebouw en blijft daar. Er kunnen maximaal 80 dak- en thuisloze mensen terecht.
 • Jongeren/starters (ongeveer 105)
  • Het gaat om tijdelijke huisvesting van jonge mensen die op zoek zijn naar een eerste eigen woonplek, zoals studenten.
 • Statushouders (30-45)
  • Statushouders hebben asiel aangevraagd en gekregen. Zij mogen als vluchteling in Nederland blijven en hebben recht op een woning. In het oude Haga-gebouw is plek voor 30-45  jonge statushouders o (van 18 tot ongeveer 30 jaar oud).
 • Dakloze gezinnen (ongeveer 50 gezinsleden)
  • Het gaat om gezinnen die altijd zelfstandig gewoond hebben, maar door omstandigheden dakloos zijn geworden. Het oude Haga-gebouw biedt deze gezinnen een veilige plek. Ouders krijgen zo de tijd en rust om te zoeken naar een nieuwe eigen woonplek.
  • Sommige gezinnen hebben begeleiding nodig, andere niet.
 • Jongeren die uit de maatschappelijke opvang of een beschermd-wonen-situatie komen (ongeveer 30).
  • Het gaat hier om Haagse jongeren tussen de 18 en 27 jaar die uit een beschermd wonen-situatie komen. Met een lichtere vorm van begeleiding kunnen zij uiteindelijk volledig zelfstandig wonen en werken.

De nieuwe tijdelijke bewoners komen niet allemaal tegelijk. De winteropvang gaat weer open op 1 november 2024. Het is de bedoeling dat er vanaf begin 2025 nieuwe bewoners bij komen. Dit gebeurt in fasen.

Het oude Haga-gebouw is groot, met verschillende bouwdelen. Hierdoor kunnen in het oude Haga-gebouw verschillende groepen mensen wonen. Er is daarbij een verdeling gemaakt tussen mensen die zelfstandig kunnen wonen en mensen die meer begeleiding nodig hebben. Voor veel nieuwe bewoners is deze tijdelijke huisvesting een verbetering van hun huidige situatie. Een deel van hen heeft geen begeleiding nodig. Zij gaan naar school of werk. Een aantal bewoners heeft meer begeleiding nodig. De gemeente en het COA zorgen daarvoor. In de winteropvang voor dakloze mensen is bijvoorbeeld dag en nacht begeleiding aanwezig. Dat geldt ook voor het woongedeelte van de asielzoekers. Daarnaast is er voor al deze groepen bewoners nu een groot tekort aan woon- en opvangplekken. Dit gebied biedt de mogelijkheid om deze te maken.

Een deel van de nieuwe bewoners (de starters, statushouders en dakloze gezinnen) woont zelfstandig in het oude Haga-gebouw. Zij gaan overdag naar school, studie of naar werk. Andere groepen bewoners krijgen begeleiding; asielzoekers en dak- en thuisloze mensen in de winteropvang dag en nacht. Ook wordt er gezorgd voor een goede dagbesteding. Voor asielzoekers worden bijvoorbeeld taallessen en andere activiteiten georganiseerd. Als ze een half jaar in de asielprocedure zitten, kunnen ze ook aan het werk. Kinderen van asielzoekers gaan naar een nieuwkomersschool.

Naast de begeleiding van de verschillende doelgroepen regelt de gemeente voor het oude Haga-gebouw ook overkoepelend sociaal beheer. Deze mensen zorgen voor de samenhang binnen het gebouw: activiteiten in de gemeenschappelijke ruimten, coördinatie van de verschillende sociaal beheerders van de specifieke doelgroepen en een aantal praktische zaken. Daarnaast zijn zij het vaste aanspreekpunt voor de buurt. Ze zijn verantwoordelijk voor samenwerking met de buurt en de ruimten binnen het gebouw waar buurtvoorzieningen komen.

Er komt overkoepelend sociaal beheer. Dit betekent dat er beheerders zijn die zorgen voor samenwerking met de buurt en de ruimte voor de buurtvoorzieningen binnen het gebouw. De contactgegevens worden gedeeld met de buurt. U heeft daardoor straks een vast aanspreekpunt als u vragen of zorgen heeft over de gang van zaken in en rond het oude Haga-gebouw. Als bewoner of ondernemer kunt u ook meedenken over de taken en werkzaamheden van de overkoepelend sociaal beheerder. Deze zaken worden besproken in de werkgroep Invulling vrije ruimte, gezamenlijke activiteiten en sociaal beheer. U kunt zich nog steeds voor deze werkgroep aanmelden door een email te sturen naar Begin link: nieuweburen@denhaag.nl, einde link. .

Net als op andere opvanglocaties zorgt de gemeente voor (sociaal) beheer en omgevingsmanagement op en rond het oude Haga-gebouw. Ook komt er 1 overkoepelende beheerorganisatie. Waar nodig krijgen de politie en handhaving ondersteuning van bijvoorbeeld de 24-uursinzet van hosts, zoals dat nu bij de winteropvang van dakloze mensen al het geval is. Hosts zijn medewerkers van een beveiligingsbedrijf die de mensen die in de permanente winteropvang verblijven kennen en ze als dat nodig is aanspreken op ongewenst gedrag. Meerdere keren per dag surveilleren ze in het gebied rondom de winteropvang en de Fahrenheitstraat. De ervaring leert dat deze (zorg)beveiligers veel overlast kunnen voorkomen. Als u toch overlast ervaart kunt u dit melden bij een centraal punt met een vast contactpersoon. Deze moet de gemeente nog aanstellen. De contactgegevens deelt de gemeente later met u. De contactpersoon kijkt dan wat er nodig is en onderneemt meteen actie.

Verder overlegt de gemeente regelmatig met belanghebbenden, zoals bewoners, ondernemers, politie, betrokken organisaties en het stadsdeel. Zo weet iedereen elkaar goed te vinden om overlast te voorkomen.

De gemeente werkt de (interne en externe) veiligheidsmaatregelen in de komende periode verder uit. Dit doet zij samen met werkgroepen waar ook bewoners en ondernemers in zitten. Deze werkgroepen startten in de 1e week van juli 2024. Het veiligheidsplan is klaar voordat de tijdelijke bewoners in het gebouw komen. In dit plan staat ook hoe de gemeente, samen met politie en handhaving, blijft zorgen voor een veilige en leefbare wijk.

Kinderen moeten naar een basisschool met nieuwkomersgroep in de buurt kunnen gaan.  Er zijn daarom meer nieuwkomersgroepen in de buurt van het oude Haga-gebouw nodig. De schoolbesturen van de scholen in Segbroek en de gemeente zijn hierover met elkaar in gesprek. Ook de internationale schakelklassen in het voortgezet onderwijs moeten worden uitgebreid. Deze nieuwe klassen kunnen verdeeld zijn over de hele stad.

De huisartszorg voor asielzoekers valt onder verantwoordelijkheid van het COA. Asielzoekers hebben een eigen huisarts en niet een huisarts uit de wijk. De overige groepen bewoners krijgen al zorg in Den Haag. De gemeente verwacht daarom geen grotere druk op de zorgfaciliteiten in de wijk.  

In de komende periode maakt de gemeente plannen voor hoe er het beste nieuwe woningen kunnen komen op deze plek. Alle belangrijke punten en voorwaarden staan in een Nota van Uitgangspunten. De gemeente maakt de nota samen met de buurt. De opmerkingen en ideeën die bewoners op de eerdere plannen gaven, worden daarbij meegenomen. Het duurt 5 tot maximaal 7 jaar voordat er echt gebouwd kan worden. Na die tijd wordt een groot deel van de huidige gebouwen waarschijnlijk gesloopt om nieuwe woningen te kunnen neerzetten. De gevels met cultuurhistorische waarde blijven staan. Het voornemen is om ongeveer 400 woningen te bouwen voor verschillende groepen bewoners. Een deel van de ruimte blijft in gebruik voor buurtvoorzieningen.

 • December 2023: gemeente Den Haag koopt het oude Haga-gebouw om er uiteindelijk woningen te kunnen bouwen.
 • 11 juni 2024: informatieavond over de tijdelijke invulling van het oude Haga-gebouw.
 • 11 juli 2024: de gemeenteraad gaat akkoord met de investering voor de verbouwing die nodig is om het gebouw en de ruimte eromheen geschikt te maken voor de tijdelijke invulling.
 • Zomer 2024: op de informatieavond van 11 juni zijn mensen uitgenodigd om zich aan te melden voor werkgroepen. Hier kunt u meepraten over verschillende thema’s. In de 1e week van juli 2024 waren de eerste werkgroepbijeenkomsten. De volgende bijeenkomsten zijn eind augustus 2024. Zo wordt er verder invulling gegeven aan het plan voor het oude Haga-gebouw.
 • 1 november 2024 (onder voorbehoud): opening winteropvang voor dak- en thuisloze mensen
 • Begin 2025: eerste nieuwe (tijdelijke) bewoners komen in het Haga-gebouw te wonen.
 • Voorjaar 2025: in de eerste helft van 2025 is naar alle waarschijnlijkheid het participatieplan voor de permanente invulling van het oude Haga-gebouw klaar.
Deze planning kan nog veranderen.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070